Lista płac w 2023 r. pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców (PIT-2 a dwa miejsca pracy)

Listy płac na 2023 rok

Od 1 stycznia 2023 r. w zasadach dotyczących stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe przewidziano znaczące zmiany. Dla zobrazowania wpływu tej modyfikacji na rozliczenia płacowe, redakcja SeriwsKadrowego.pl przygotowała przykład listy płac. Pokazuje on jak w 2023 r. właściwie rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców, który złożył w dwóch miejscach PIT-2 (a więc oświadczenie potwierdzające prawo do korzystania z kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe).

Przypomnijmy, że od 2023 r. podatnik może złożyć oświadczenie (PIT-2) o pomniejszaniu zaliczki na podatek dochodowy (maksymalnie trzem płatnikom) o kwotę zmniejszającą w wysokości odpowiednio 1/12 – przy jednym płatniku, 1/24 – przy dwóch płatnikach lub 1/36 – przy trzech płatnikach. A zatem jeśli np. ktoś będzie pracował w dwóch zakładach pracy, wówczas będzie mógł złożyć PIT-2 u obu pracodawców i każdego z nich upoważnić do zastosowania 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł), bądź też upoważnić tylko jeden podmiot zatrudniający do stosowania 1/12 tej kwoty (300 zł).

PIT-2 po 31 grudnia 2022 r. może składać nie tylko pracownik, ale też m.in. podatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy PIT (np. zleceniobiorcy).

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Sprawdź pełną wersję (m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi, zasiłkami i z dokładnym opisem wszystkich obliczeń) Kalkulatora Wynagrodzeń uwzględniającego zmiany przewidziane od 1 stycznia 2023 r.:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 stycznia 2023 r.  (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak w 2023 r. rozliczać listę płac pracownika
Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

Zatrudniony w łódzkiej spółce z o.o. na 3/4 etatu pracownik opłacany jest stałym wynagrodzeniem w wysokości 3490 zł brutto. Dodatkowo pracuje on w ramach stosunku pracy w firmie handlowej z Pabianic na 1/4 etatu. Z uwagi na powyższe w obu wymienionych podmiotach złożył on druki PIT-2 potwierdzające jego prawo do korzystania w obu zakładach z kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe.

Uwzględniając fakt, iż ww. pracownik:

  • jest uczestnikiem PPK i wpłata na PPK fin. przez pracodawcę wynosi 1,5%, a wpłata pokrywana przez zatrudnionego – 2%;
  • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł)

w rozstrzyganym przypadku rozliczenie listy płac za styczeń 2023 r. w spółce z Łodzi powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 3.490,00 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 3490 zł x 1,5% 52,35 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51 zł
Suma składek na ub. społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje od lipca 2022 r. 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3490 zł + 52,35 zł – 478,48 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2.814,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2814 zł × 12%) – 150 zł 187,68 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3011,52 zł × 9% 271,04 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 187,68 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 188,00 zł
Kwota netto 3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 188 zł 2.552,48 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 3490 zł x 2% 69,80 zł
Kwota do wypłaty 2552,48 zł – 69,8 zł – 0 zł + 0 zł 2.482,68 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł