Zatrudnianie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi

Zatrudnianie cudzoziemców

Aby można było mówić o powierzeniu legalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi w Polsce, musi być spełniony szereg warunków, wynikających przede wszystkim z przepisów: ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia…

czytaj więcej ➤

Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 r.

zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców

Kwestia tego, jak zatrudniać cudzoziemców (Ukraińców oraz obywateli innych państw zza wschodniej granicy i nie tylko) wciąż jest zagadnieniem bardzo na topie -także w 2019 r. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wprowadzono szereg bardzo istotnych, a wręcz można stwierdzić, że rewolucyjnych zmian w powierzaniu pracy cudzoziemcom. Ważne modyfikacje weszły w życie przede wszystkim 1 stycznia, 12 lutego, 1 lipca oraz 25…

czytaj więcej ➤

Jak liczyć 90 dni pobytu w strefie Schengen przy ruchu bezwizowym

Całkowity pobyt w strefie Schengen (w tym Polski) w ruchu bezwizowym czyli bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Należy tu brać pod uwagę okres 180-dniowy poprzedzający każdy z dni pobytu na obszarze Schengen.

czytaj więcej ➤