Okres nauki wliczany do stażu urlopowego

Jak powszechnie wiadomo okres nauki podlega wliczeniu do stażu urlopowego. Lata spędzone w danej szkole lub uczelni powiększają okres, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem jednak, że dana szkoła / uczelnia została ukończona. Przykładowo okres kształcenia się w szkole wyższej wliczyć możemy do stażu urlopowego o ile został on ukończony i jest potwierdzony dyplomem ukończenia studiów. Do udokumentowania tego faktu niezbędny jest dyplom ukończenia uczelni. Podjęcie, ale nieukończenie studiów wyższych nie pozwala na dodanie czasu poświęconego nauce na uczelni do okresu pracy przesądzającego o wymiarze urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczające otrzymanie przez studenta absolutorium.

Wyraźnie podkreślono to w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 sierpnia 2017 r. na interpelację nr 14578 w sprawie zaliczania okresu nauki do stażu pracy. (więcej…)

Staż urlopowy

Staż urlopowy

Ustalając staż urlopowy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, uwzględnia się nie tylko wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia pracowniczego, bez względu na podstawę prawną jego nawiązania, przerw w zatrudnieniu oraz sposobu jego ustania, ale również tzw. okresy zaliczane takie jak okresy nauki, odbytej służby wojskowej itd.

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy (zwanego dalej: K.p.) oraz przepisów szczególnych, zaliczeniu do stażu urlopowego podlega między innymi okres:

 • zatrudnienia,
 • nauki szkolnej (art. 155 K.p.),
 • za który przysługuje odszkodowanie w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 § 2 K.p.),
 • pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie pracownikowi przywróconemu do pracy (art. 51 § 2 K.p.),
 • urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi celem podjęcia pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 2 K.p.),
 • urlopu wychowawczego (art. 1865 K.p.),
 • urlopu bezpłatnego udzielonego młodocianemu w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 4 K.p.),
 • urlopu bezpłatnego, udzielonego pracownikowi podejmującemu naukę w szkole, bez skierowania (§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych – Dz.U. nr 103, poz. 472 ze zm.),
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium (art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • czynnej służby wojskowej oraz urlopu bezpłatnego udzielonego powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych (art. 120 i art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.),
 • służby zastępczej (art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – Dz.U. z 2003 r. nr 223, poz. 2217 ze zm.),
 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie (art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy – Dz.U. z 1990 r. nr 54, poz. 310).

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej (w tym licencjat) – 8 lat.

Podane powyżej okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Co ważne, jeśli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki – zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.

 

Przy wliczaniu okresu czynnej służby wojskowej do stażu urlopowego spotkać się możemy z trzema sytuacjami.

Jeżeli pracownik podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z tej służby czas jej odbywania wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Podobnie jest, gdy pracownik w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy w życiu lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby. W takim przypadku czas odbywania służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania (lub zachowania) uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę (takie jak na przykład dodatek za staż pracy osiągnięty u danego pracodawcy).

Inaczej sprawa wygląda, kiedy pracownik podejmuje pracę po upływie 30 dni od dnia zwolnienia go z czynnej służby wojskowej. Wtedy czas odbywania służby wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą tylko uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej oraz uprawnienia emerytalno-rentowe.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy (art. 1541 § 2 K.p.).

Warto jeszcze zauważyć, że na uprawnienia urlopowe nie wpływa okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 154 § 1 K.p. urlop przysługuje w wymiarze:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownikom niepełnoetatowym przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy w jakim są zatrudnieni.

 

Podstawa prawna:

art. 154 § 1, art. 155 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.).