Składki na FEP nie opłaca się za samozatrudnionych

ZUS SerwisKadrowego.pl

Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie opłaca się składki na FEP. Dotyczy to także tej osoby, która:

  • najpierw była pracownikiem, za którego odprowadzano składkę na FEP, a następnie
  • założyła własną działalność i współpracuje ze swoim dotychczasowym pracodawcą w ramach samozatrudnienia.

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 17 października 2016 r.

WPI/200000/43/1035/2016

DECYZJA nr 1035/2016

Na podstawie art. 10 ust. i i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 963) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie odnosząc się do treści wniosku złożonego w dniu 23 września 2016 r. przez przedsiębiorcę

  1. uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej możliwości opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
  2. odmawia wydanie interpretacji w części dotyczącej zasad wypełniania dokumentów rozliczeniowych oraz zasad ustalania prawa do emerytury pomostowej.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni poinformowała, że jest lekarzem chirurgiem ogólnym i chirurgiem onkologiem. Pracuje w (…) i na bloku operacyjnym (…) od sierpnia 2004 r. Od stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni jest wpisana do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Wnioskodawczyni wskazała, że zakład pracy regularnie opłacał składki na FEP. Od września 2016 r. Wnioskodawczyni zmieniła umowę o pracę na kontrakt na tym samym miejscu pracy, w tym samym Szpitalu.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni prosi o interpretację czy od września 2016 r. może sama opłacać sobie składki na FEP, w jakiej kwocie ma je odprowadzać do ZUS, na jakich drukach wypełniać deklarację i czy te składki zapewnią jej wcześniejszą emeryturę.

Zdaniem Wnioskodawczyni na kontrakcie w dalszym ciągu wykonuje pracę w warunkach szczególnych, powinna odprowadzać składki na FEP i zapewni jej to prawo do emerytury pomostowej w przyszłości.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji. co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. w jego indywidualnej sprawie. W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto stosownie do art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady i tryb opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ten powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnymi charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 powołanej ustawy jednakże nie wcześniej niż od I stycznia 2010 r., a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

Powołany powyżej przepis jako podmiot ubezpieczenia, za który należy opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych wskazuje „pracownika”, a więc posługuje się pojęciem. którego ustawowa definicja zawarta jest w art. 2 pkt 3, stosownie do której „pracownik” to ubezpieczony, o którym mowa w art. 6 ust. I pkt 1 oraz art. 8 ust. 1, 2a i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”. Zatem, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opłacana wyłącznie za pracowników. Tym samym, obowiązek opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych nic powstanie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2016 r. w części dotyczącej możliwości opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej uznał za nieprawidłowe.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 r.) Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Powyższe przepisy jednoznacznie przesadzają, iż wiążące interpretacje w formie decyzji mogą zostać wydane tylko w odniesieniu do spraw wskazanych w treści art. 83d powyżej przywołanego. W przypadku, gdy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji zostanie złożony w sprawie nie odnoszącej się do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez Przedsiębiorcę w jego indywidualnej sprawie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Zakład obowiązany jest odmówić wydania takiej interpretacji.

Z przedstawionego we wniosku stanu Faktycznego oraz stanowiska Wnioskodawczyni wynika, iż podlegająca rozstrzygnięciu w trybie pisemnej interpretacji wątpliwość dotyczy także zasad wypełniania dokumentów rozliczeniowych oraz zasad ustalania prawa do emerytury pomostowej – która to kategoria nie mieści się w katalogu spraw wskazanych w art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie odmówił wydania interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w części dotyczącej zasad wypełniania dokumentów rozliczeniowych oraz zasad ustalania prawa do emerytury pomostowej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a. ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 Lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. W ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł