Pakiet medyczny należny w trakcie urlopu bezpłatnego a ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Przy świadczeniach pozapłacowych (np. typu pakiet medyczny) należnych pracownikowi w trakcie korzystania przez niego z urlopu bezpłatnego, stanowiących przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, nie wolno stosować wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS. Żaden przepis zusowski takiej możliwości nie przewiduje.

Interpretacja ZUS

Gdańsk, dnia 20 września 2016 r.

DI/100000/43/876/2016

DECYZJA NR 372

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia.2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku:

uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy (…) z siedzibą w (…) z dnia 1 sierpnia 2016 r., złożonym w dniu 8 sierpnia 2016 r. w przedmiocie:

– wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietu medycznego przyznanego pracownikowi za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,

– wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietu medycznego finansowanego pracownikowi przez pracodawcę w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim,

– wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietu medycznego finansowanego pracownikom przez pracodawcę w okresie przebywania na urlopie wychowawczym,

uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietu medycznego finansowanego pracownikowi przez pracodawcę w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym.

UZASADNIENIE

Dnia 8 sierpnia 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 1 sierpnia 2016 r. złożony przez przedsiębiorcę (…) z siedzibą (…)   o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r., doręczonym w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że podpisał Grupowe Ubezpieczenie (…) opieka zdrowotna (tzw. pakiet medyczny). Pracownicy, którzy przystąpili do ubezpieczenia mogą korzystać z usług medycznych. Składka miesięczna jest współfinansowana przez wnioskodawcę (zakład pracy) i pracownika. W zależności jaki wariant ubezpieczenia zostanie wybrany, pracownik opłaca składkę w wysokości (…) zł (…), a różnicę pokrywa wnioskodawca (zakład pracy).

Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym u wnioskodawcy: „Pracodawca może finansować również inne dodatkowe świadczenia medyczne przewidziane odrębnymi przepisami, na zasadach określonych w porozumieniu z przedstawicielami załogi pracowników” oraz „Każdy pracownik uprawniony jest do zakupu pakietu medycznego po cenię (wartości) niższej niż detaliczna”.

Dalej przedsiębiorca podkreśla, że wartość dofinansowania do świadczeń, do których prawo uzyskują pracownicy tj. pakietów medycznych stanowi przychód tych osób z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Wnioskodawca zaznacza, że pakiet może być udostępniamy również pracownikowi w okresie pobierania przez niego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego albo w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym.

W związku z powyższym wnioskodawca kieruje pytania czy:

  • wartość świadczenia należy każdorazowo uwzględnić pracownikowi w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne – w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,
  • wartość świadczenia należy każdorazowo uwzględnić pracownikowi w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne – w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego,
  • wartość świadczenia należy każdorazowo uwzględnić pracownikowi w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne – w okresie przebywania na urlopie wychowawczym,
  • wartość świadczenia należy każdorazowo uwzględnić pracownikowi w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne – w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazał, że zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161 poz. 1106 ze zm.), podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

W związku z powyższym przedsiębiorca uważa, że różnica którą opłaca za pracownika w prawdzie jest przychodem ze stosunku pracy, ale wolnym od składki ubezpieczeniowej społecznej i zdrowotnej. Podobne stanowisko zajął ZUS Oddział w Gdańsku w decyzji z 13 lutego 2013 r. (sygn. DI/100000/451/64/2013).

Zdaniem wnioskodawcy nie podlega oskładkowaniu wartość pakietów medycznych sfinansowanych przez pracodawcę, przysługujących pracownikowi za czas niezdolności do pracy, za okres pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, przebywania na urlopie wychowawczym. W tym przypadku bez znaczenia jest, czy pracownicy ponoszą za te świadczenia częściową odpłatność, a prawo do nich wynika z przepisów placowych. Kwestie wyłączenia z oskładkowania ponoszonych przez pracodawcę kosztów tzw. pakietów medycznych za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym wyjaśnił podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 kwietnia 2011 r. Oddział ZUS w Gdańsku (sygn. akt: DI/100000/451/205/2011).

W ocenie wnioskodawcy stanowisko to powinno obowiązywać również przy urlopie bezpłatnym, gdyż wspólnym dla tych trzech urlopów: wychowawczego, macierzyńskiego i bezpłatnego jest to, że w trakcie każdego z nich pracownik nie podlega ubezpieczeniom 20 stosunku pracy. Ten argument jest w ocenie wnioskodawcy decydujący przy uznaniu, że od wartości pakietów medycznych w okresie tych urlopów składki nie powinny być opłacane. Stąd jeżeli pracodawca sfinansuje pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym pakiet medyczny, to od wartości takiego świadczenia nie powinny być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r., doręczonym w dniu 26 sierpnia 2016 r. przedsiębiorca wskazał, że:

  1. prawo do korzystania z pakietu medycznego przez pracownika w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego zostało uregulowane w Regulaminie wynagradzania Spółki,
  2. pakiet medyczny przysługuje pracownikowi za okres pobierania wynagrodzenia lub zasiłku określonych jak w pkt 1 powyżej,
  3. wartość dofinansowania do świadczeni, do których prawo uzyskują pracownicy tj. pakietów medycznych stanowi przychód tych osób z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których, wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego.

Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietu medycznego przyznanego pracownikowi za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, uznać należy za prawidłowe.

W myśl art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na. ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2236), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobę zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie zaś z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Prany i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Przepis § 2 ust 1 pkt 24 ww. rozporządzenia stanowi, iż składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z powyższego wywieść należy, iż przychody pracownika ze stosunku. pracy, które uzyskuje on w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jedynie wówczas, gdy z przepisów wewnętrznych regulujących kwestie wynagradzania pracowników wynika jednoznacznie prawo pracownika do tych świadczeń za ten okres. W przypadku więc, gdyby regulacji tęgo typu nie było u danego pracodawcy przychody, które pracownik otrzymuje w okresie choroby lub w okresie pobierania zasiłków stanowić będą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wobec oświadczenia wnioskodawcy, iż regulamin wynagradzania obowiązujący w spółce stanowi, iż pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego, a świadczenia, o których mowa we wniosku stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy, stanowisko wnioskodawcy wskazujące, iż wartość pakietów medycznych nie należy wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uznać należy za prawidłowe.

Dodatkowo, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Tym samym wyłączenie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, znajdzie również zastosowanie do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietu medycznego finansowanego pracownikowi przez pracodawcę w okresie w okresie pobierania przez niego zasiłku macierzyńskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym, uznać należy za prawidłowe.

Źródłem istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych jest posiadanie tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne co do zasady możliwe jest więc wyłącznie wówczas gdy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczeń lub gdy przychód osiągany przez tę osobę pozostaje w bezpośrednim związku z takim tytułem.

W myśl art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych — obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne,  które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z brzmienia przepisów art. 11 ust. 1 oraz 12 ust. 2 tej ustawy wynika, że osoby te nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu ani ubezpieczeniu wypadkowemu.

Z treści art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 372 ze zm.) wynika, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz okres urlopu ojcowskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. 5b ww. ustawy o systemie ubezpieczeni społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art.  19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.

Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 6 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim stanowi podobnie jak przebywanie na urlopie wychowawczym odrębny tytuł (niż stosunek pracy) do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych.

Powyższe oznacza, że wartość pakietu medycznego uzyskanego przez pracownika w okresie przebywania przez niego na urlopie macierzyńskim oraz na urlopie wychowawczym nie ustanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy tylko z racji przebywania na ww. urlopach.

W odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego wskazać należy, iż zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z czym od wartości pakietu medycznego przysługującego pracownikom za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie opłata się składki na ubezpieczenie zdrowotne, argument a contrario z art. 81 w zw. z art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto w sytuacji obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy, który sianowi, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w myśl art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest dla tych osób kwota odpowiadająca wysokości zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Tym samym wartość pakietu medycznego dla osób przebywających na urlopie wychowawczym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Stanowisko przedsiębiorcy w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietów medycznych finansowanych pracownikom przez pracodawcę w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym uznać należy za nieprawidłowe.

W kwestii obowiązku odprowadzania składek od wartości pakietów medycznych finansowanych  pracownikom przez pracodawcę w okresie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym, Zakład wskazuje, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego (art. 174 § 1). Okres urlopu bezpłatnego nie wilcza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 § 2). Urlop bezpłatny to okres zawieszenia stosunku pracy, w którym pracownik nie świadczy pracy na rzecz pracodawcy. W związku z powyższym, w powyższym okresie pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym i brak jest obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Urlop bezpłatny nie został również wymieniony w art. 5 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako obowiązkowy tytuł da ubezpieczeń emerytalnego i rentowych co potwierdzą powyższe.

Jednak w sytuacji, gdy wartość danego świadczenia, z którego korzysta pracownik w trakcie urlopu bezpłatnego stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, to wartość, takiego świadczenia nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zastosowanie bowiem znajdzie generalna zasada wynikająca ze wskazanych powyżej przepisów art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdyż wartość świadczeń, które w okresie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym są finansowane przez pracodawcę i stanowią przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy nie korzystają z wyłączeń, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W świetle powyższego należy podkreślić, iż bez znaczenia prawnego jest okoliczność, iż dane świadczenie zostało podstawione do dyspozycji uprawnionej osobie w trakcie urlopu bezpłatnego, bowiem o tym czy należne świadczenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie decyduje okoliczność braku świadczenia stosunku pracy w momencie uzyskania przychodu. Miarodajnym tutaj jest okoliczność, że świadczenie takie wynika ze stosunku pracy.

Powyższe zgodnie ze wskazanym już art 81 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znajdzie także zastosowanie do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Stosownie do art 10a. ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł