Nagroda jubileuszowa a wyłączenie z podstawy składek ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Jeśli nagroda jubileuszowa:

  • przyznawana jest na podstawie indywidualnej decyzji pracodawcy (podejmowanej np. w stosunku do wybranej grupy pracowników), a nie na mocy wewnętrznych przepisów określających stale i klarowne zasady wypłaty oraz ustalania wysokości nagrody lub
  • przysługuje pracownikowi, według wewnątrzzakładowych uregulowań, częściej niż co 5 lat,

wówczas jubileuszówka stanowi podstawę wymiaru składek zusowskich.

Interpretacja ZUS

Gdańsk, dnia 14 listopada 2016 r.

DI/100000/43/103312016

DECYZJA nr 455

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015, poz.584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 963 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku w (…) z dnia 15 września 2015 r., doręczonego dnia 21 września 2016 r. uzupełnionego dnia 28 października 2016 r. w części dotyczącej nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagród jubileuszowych, jeżeli zasada nabycia przez pracowników prawa do tych nagród nie częściej niż co 5 lat wynika z regulaminu wynagradzania.

UZASADNIENIE

Dnia 21 września 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 października 2016 r. doręczonym dnia 28 października 2016 r.

Wnioskodawca wskazał, iż w spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, który przewiduje wypłatę nagród jubileuszowych według następujących zasad:

  1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po przepracowaniu 5 lat w
  2. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
  • po (…) latach pracy (…) wynagrodzenia miesięcznego,
  • po (…) latach pracy (…) wynagrodzenia miesięcznego (…)

Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia a także inne okresy zatrudnienia, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nagroda jubileuszowa wypłacana jest na wniosek pracownika.

Nagroda jubileuszowa nie może być wypłacana częściej niż raz na 5 lat.

Spółka zamierza zmienić częściowo regulamin poprzez usunięcie z niego zapisu o przyznawaniu nagrody na wniosek pracownika oraz zapisu o wypłacie nagrody nie częściej niż co 5 lat.

Spółka zamierza wprowadzić do regulaminu zapisy, z których będzie wynikało, ze pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody oraz, że nagrodę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

Bez zmian pozostaną zapisy regulaminu przewidujące konieczność przepracowania w Spółce 5 lat oraz przewidujące prawo do nagrody jubileuszowej w odstępach (…) od pięciu do (…) lat stażu pracy.

Po wprowadzeniu zmian, o których wyżej mowa, w okresie przejściowym, niektórym pracownikom zostanie wypłacona kolejna nagroda jubileuszowa bez zachowania 5 letniego odstępu od daty wypłacenia poprzedniej, z zachowaniem jednak zasady przysługiwania prawa do nagrody jubileuszowej nie częściej niż co 5 lat.

Wnioskodawca podkreśla, iż wynika to stąd, że z uwagi na zawarty w aktualnie obowiązującym regulaminie wymóg przepracowania 5 lat w (…) w powiązaniu z zasadą wypłaty nagrody nie częściej niż co 5 lat, niektórzy pracownicy pomimo osiągnięcia w danym roku kalendarzowym ogólnego stażu pracy uprawniającego ich do nagrody danego stopnia, nie mogli mieć w tym roku wypłaconej nagrody z uwagi na nieprzepracowanie w (…) 5 lat.

Nabywali prawo do nagrody po upływie wymaganych 5 lat pracy w (…). Po zmianie regulaminu możliwe będzie przyznanie kolejnej nagrody jubileuszowej po spełnieniu warunku posiadania ogólnego stażu pracy według wyższego stopnia. Wypłata nagrody nastąpi przed upływem 5 lat od wypłaty poprzedniej nagrody z zachowaniem zasady nabywania prawa do niej co 5 lat.

Spółka informuje, że kwota nagrody jubileuszowej stanowi przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2012 r., poz. 361 j.t).

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U. z 2016 r., poz. 963 j.t.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1, czyli pracowników, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy, czyli przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią natomiast przychody enumeratywnie wymienione w § 2 rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DZ. U. z 2015 r., poz. 2236 j.t.), w tym wymienione w ust. 1 pkt 1) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Zdaniem wnioskodawcy jak wynika z powyższego uregulowania warunkiem zwolnienia nagrody jubileuszowej z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne jest okresowość (periodyczność) nabywania do niej prawa z częstotliwością nie mniejszą niż co 5 lat.

W ocenie Spółki przewidywana zmiana regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego uzasadnia twierdzenie, że zachowana zostanie zasada nabywania prawa do nagrody jubileuszowej przez pracowników z częstotliwością co 5 lat, a tym samym od wypłaconych nagród jubileuszowych nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Spółka stoi na stanowisku, że bez znaczenia prawnego pozostaje to, że wypłata nagród jubileuszowych, w okresie przejściowym, może nastąpić przed upływem 5 lat od poprzedniej wypłaty. Będzie to bowiem jedynie wynikiem zmiany wewnętrznych uregulowań odnoszących się do zasad przyznawania nagród jubileuszowych bez naruszenia podstawowego warunku przysługiwania tego rodzaju świadczeń pieniężnych nie częściej niż co 5 lat.

W piśmie z dnia 24 października 2016 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku przedsiębiorca wskazał, iż zasadą – tak w dotychczas obowiązującym Regulaminie wynagradzania jak i w Regulaminie, który będzie obowiązywać po wprowadzeniu do niego planowanych zmian – jest nabywanie przez pracowników prawa do nagrody jubileuszowej co 5 lat. Jednak w wyniku usunięcia w szczególności zapisu, o przyznawaniu nagrody na wniosek pracownika oraz wprowadzeniu postanowień, iż nagrodę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu prawa do tej nagrody (bez wniosku pracownika), w okresie przejściowym, niektórym pracownikom zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa, bez zachowania 5- letniego odstępu od dnia wypłacenia poprzedniej nagrody.

Mając na uwadze treść wniosku, jak również obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze wskazaniami judykatury wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje czy gromadzony materiał dowodowy. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości. Celem interpretacji jest umożliwienie przedsiębiorcy uzyskania informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i uchronienie w ten sposób takiego przedsiębiorcy przed ryzykiem błędnego zastosowania przez niego danego przepisu.

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę w części dotyczącej nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagród jubileuszowych, jeżeli zasada nabycia przez pracowników prawa do tych nagród nie częściej niż co 5 lat wynika z regulaminu wynagradzania uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.2236 ze zm.), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak podniesiono powyżej, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią przychody wymieniane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pośród tych przychodów, w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, wymienia się nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Z powyższego wywieść należy, iż decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy (kluczowe są zapisy zawarte w przepisach wewnętrznych pracodawcy). Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń  pracownikowi (wypłata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej). Co istotne wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody jubileuszowe podlegają jedynie wtedy, gdy zasady (warunki) ich przyznawania zostaną uregulowane w zakładowych źródłach prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania, zakładowym układzie zbiorowym pracy).

W sytuacji, gdy prawo do nagrody wynika z indywidualnej decyzji pracodawcy (podejmowanej np. w stosunku do wybranej grupy pracowników), a nie z wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania nagród, określających stale i klarowne zasady wypłaty nagrody oraz sposób obliczania jej wysokości lub gdy według zasad określających warunki przyznawania nagród będzie ona przysługiwała pracownikowi częściej niż co 5 lat, wysokość nagrody będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W opisanym przypadku wnioskodawca deklaruje, iż prawo do nagród jubileuszowych jest i będzie nadal zagwarantowane w regulaminie wynagradzania, tym samym, jeśli według zasad określających warunki ich przyznawania tam zawartych, będą przysługiwać one wszystkim pracownikom na równych zasadach nie częściej niż co 5 lat, będą podlegały wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (…).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł