Świadczenie urlopowe w 2017

W myśl znowelizowanego art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs, świadczenie urlopowe wypłacają pracodawcy spoza sektora finansów publicznych, zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2017 r.

Pracownik zatrudniony 
w normalnych warunkach pracy
na pełny etat 1.185,66 zł
na 3/4 etatu 889,25 zł
na 1/2 etatu 592,83 zł
na 1/4 etatu 296,42 zł

Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub
pracę o szczególnym charakterze
na pełny etat 1.580,89 zł
na 3/4 etatu 1.185,67 zł
na 1/2 etatu 790,45 zł
na 1/4 etatu 395,22 zł

 

Pracownik młodociany
w pierwszym
roku nauki
158,09 zł
w drugim roku
nauki
189,71 zł
w trzecim
roku nauki
221,32 zł

Przyznając świadczenie urlopowe pracodawca powinien pamiętać o tym, iż:

  • przysługuje ono raz w roku pracownikowi, który korzysta w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (prawo do niego nie przechodzi na następny rok),
  • jego wypłaty należy dokonywać nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego,
  • jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika (zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych),
  • przysługuje bez względu na staż pracy i kryterium socjalne (na które składa się sytuacja życiowa, rodzinna i materialna),
  • ma ono charakter roszczeniowy a roszczenie o jego wypłatę ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne,
  • podlega ono w całości opodatkowaniu,
  • jest zwolnione z oskładkowania, pod warunkiem że jego wysokość nie przekroczy kwoty odpisu podstawowego na zfśs odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika (w razie wypłacenia pracownikowi świadczenia urlopowego w kwocie przekraczającej wysokość ww. odpisu lub w kwocie niezmniejszonej proporcjonalnie do wymiaru etatu, nadwyżka ponad świadczenie skalkulowane według ustawowych reguł stanowi podstawę wymiaru składek zusowskich; świadczenie urlopowe podlega w całości ozusowaniu jeśli jest wypłacane przez podmiot z sektora finansów publicznych lub pracodawcę prywatnego zatrudniającego co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł