W PIT-11 uwzględnia się składki ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy

Jak wynika z interpretacji zusowskich i uchwały Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r. sygn. akt II UZP 6/09, pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na FP, FGŚP oraz ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne i wypadkowe z tytułu tej umowy (pisaliśmy o tym m.in. w artykule: Zlecenie wykonywane na rzecz swego pracodawcy). W związku z tym pracodawca taki powinien wykazywać w wystawianych przez siebie informacjach PIT-11 składki ZUS, które naliczył podwładnym z racji realizowania przez nich zleceń na rzecz pracodawcy.

Tak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.891.2016.1.HS). Podkreślono w niej, że w drukach PIT-11 składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne może wykazać tylko ten płatnik, który dokonał potrąceń z ich tytułu z wynagrodzeń podwładnych. W opisanych okolicznościach zakład pracy ustalając podstawę opodatkowania winien odliczyć kwotę łącznie pobranych składek, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Organ skarbowy, rozstrzygając omawiane zagadnienie zauważył, iż w myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy podatkowej podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącanych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. A zatem jeśli podmiot będący płatnikiem ww. składki na ubezpieczenie społeczne potrąca ją zgodnie z uregulowaniami zusowskimi, to ustalając podstawę obliczenia podatku, ma prawo do pomniejszenia dochodu o ww. składki na ubezpieczenie społeczne pobrane ze środków podatnika (pracownika). Reguła ta dotyczy również zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca, obliczając pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy może obniżyć zaliczkę o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od przychodów pracownika z tytułu wykonywanej na rzecz jego pracodawcy umowy cywilnoprawnej, uzyskanych od podmiotu trzeciego.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł