W PIT-11 uwzględnia się składki ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy

Najnowsze zmiany w Kadrach i Płacach 2019/2020

Jak wynika z interpretacji zusowskich i uchwały Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r. sygn. akt II UZP 6/09, pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na FP, FGŚP oraz ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne i wypadkowe z tytułu tej umowy (pisaliśmy o tym m.in. w artykule: Zlecenie wykonywane na rzecz swego pracodawcy). W związku z tym pracodawca taki powinien wykazywać w wystawianych przez siebie informacjach PIT-11 składki ZUS, które naliczył podwładnym z racji realizowania przez nich zleceń na rzecz pracodawcy.

Tak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.891.2016.1.HS). Podkreślono w niej, że w drukach PIT-11 składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne może wykazać tylko ten płatnik, który dokonał potrąceń z ich tytułu z wynagrodzeń podwładnych. W opisanych okolicznościach zakład pracy ustalając podstawę opodatkowania winien odliczyć kwotę łącznie pobranych składek, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Organ skarbowy, rozstrzygając omawiane zagadnienie zauważył, iż w myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy podatkowej podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącanych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. A zatem jeśli podmiot będący płatnikiem ww. składki na ubezpieczenie społeczne potrąca ją zgodnie z uregulowaniami zusowskimi, to ustalając podstawę obliczenia podatku, ma prawo do pomniejszenia dochodu o ww. składki na ubezpieczenie społeczne pobrane ze środków podatnika (pracownika). Reguła ta dotyczy również zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca, obliczając pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy może obniżyć zaliczkę o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od przychodów pracownika z tytułu wykonywanej na rzecz jego pracodawcy umowy cywilnoprawnej, uzyskanych od podmiotu trzeciego.

 

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *