Czy można wypowiedzieć umowę o pracę przez SMS

W ostatnim czasie wpłynęło do nas pytanie czy można wypowiedzieć umowę o pracę przez SMS?

Wypowiedzenie dokonane w powyższy sposób jest skuteczne, aczkolwiek jest wadliwe i może być zakwestionowane przez sąd pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Niezachowanie przez pracodawcę formy pisemnej jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę oraz przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia i uzasadnia wniesienie przez pracownika roszczenia o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy albo o zasądzenie odszkodowania.

Za zgodne z prawem należy uznać zwalnianie podwładnego z pracy poprzez pismo odręczne, maszynowe, wydruk komputerowy itp., na których figuruje własnoręczny podpis pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej (uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt I PK 58/09). Dopuszczalne jest także wymówienie umowy o pracę lub jej rozwiązanie z trybie natychmiastowym za pośrednictwem maila (poczty elektronicznej) podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Zdarza się, że pracodawca zwalnia pracownika ustnie, przez telefon, czy też za pośrednictwem SMS-a lub niepodpisanego elektronicznie e-maila. Takie wypowiedzenie, choć nie spełnia wymogów formalnych, posiada moc prawną, chyba, że podważy je sąd pracy.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *