Czy nienależną odprawę pracownik zwraca w kwocie brutto czy netto

Przepisy nie wskazują wprost, czy zwrot nienależnie przez pracownika otrzymanej odprawy powinien być dokonany w kwocie brutto (wraz z naliczoną od odprawy zaliczką podatkową) czy też netto.

Kierując się brzmieniem art. 41b ustawy o PIT należałoby stwierdzić, iż nienależną odprawę pracownik, który uzyskał w związku ze zwolnieniem z pracy, i który został do tej pracy następnie przywrócony, powinien zwrócić w kwocie brutto. W takiej sytuacji nie ma podstaw do korygowania informacji PIT-11 ani deklaracji rocznej PIT-4R za ubiegły rok, w której odprawa została wykazana. Wynika to z tego, iż pracownik w rzeczywistości otrzymał odprawę, która stanowiła jego faktyczny przychód, więc prawidłowo wykazano to świadczenie we wspomnianych dokumentach.

Pracownik zwracający w 2017 r. otrzymaną rok wcześniej odprawę ma możliwość odliczenia jej kwoty w zeznaniu rocznym składanym za 2017 r.

Na takim stanowisku stanął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4011.37.2017.1.HK.

W interpretacji stwierdzono, że „(…) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują wprost, czy zwrot nienależnie pobranych świadczeń powinien być dokonany w kwotach przed potrąceniami (tzw. kwotach brutto), czy też w kwotach uwzględniających potrącenia (tzw. kwotach netto), jednakże precyzują w jaki sposób można odzyskać podatek w przypadku dokonania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie przed potrąceniami (tzw. kwocie brutto). 

Zarówno art. 41b, jak i przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 dotyczą sytuacji, w których zwrócone przez podatnika nienależnie pobrane świadczenia uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, dlatego też zwrot ten dokonywany w kwocie – łącznie z pobranymi zaliczkami na podatek dochodowy – gwarantuje odzyskanie przez podatnika tych zaliczek. 

Ponadto należy zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że w przedstawionym stanie faktycznym pracodawca nie ma podstaw do skorygowania deklaracji rocznej PIT-4R za 2016 r., ponieważ pracownik w rzeczywistości otrzymał odprawę, która stanowiła jego faktyczny przychód w 2016 r. 

Kwotę zwróconą w danym roku podatkowym, należy wykazać w zeznaniu składanym za ten rok podatkowy oraz w załączniku PIT/O w pozycji „Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika”. 

Zatem pracownik będzie miał możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym składanym za 2017 r. zwróconej w 2017 r. kwoty nienależnie pobranego świadczenia, które uprzednio zwiększyło dochód podlegający opodatkowaniu. W przypadku zaś, gdy kwota odliczenia przekroczy kwotę dochodu uzyskanego przez pracownika w 2017 r., kwota ta będzie mogła zostać odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych. (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł