Proporcjonalny wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego

Przy ustalaniu wymiaru urlopu pracownika niepełnosprawnego, uprawnionego do dodatkowego urlopu wynikającego z art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy często mają dwie istotne wątpliwości: czy dodatkowy urlop podlega proporcjonalnemu zmniejszaniu w przypadku pracy na część etatu lub w razie nawiązania bądź ustania stosunku pracy w trakcie roku, a jeśli tak to czy odpowiednią proporcję wyznaczać od sumy wymiarów urlopu dodatkowego i kodeksowego czy może od każdego z nich oddzielnie?

Na mocy art. 66 przywołanej wyżej ustawy, dodatkowy urlop obniża się proporcjonalnie w okolicznościach, o których mowa powyżej. Jeśli zaś chodzi o rozstrzygnięcie drugiego zagadnienia, w literaturze przedmiotu przeważa pogląd, w myśl którego odrębnie wyznacza się proporcjonalny wymiar urlopu dodatkowego i urlopu gwarantowanego regulacjami Kodeksu pracy.

Za słusznością przedstawionego poglądu opowiedział się:

  • PIP w piśmie z 10 kwietnia 2015 r. (znak: GNP-364-023-28-1/15) oraz
  • resort pracy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w odpowiedzi na pytanie Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z 25 maja 2017 r. (znak: BON-I.52313.51.2017.AK).

W obu przywołanych stanowiskach podkreślono, iż konieczność osobnego wyznaczania wymiaru urlopu kodeksowego i dodatkowego wynika z przepisów dotyczących świadectw pracy, które ustanawiają obowiązek wpisywania w tym dokumencie informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym.

 

Przykład

Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym z 15-letnim stażem pracy, zatrudniony jest od 5 lat we wrocławskiej spółce akcyjnej na 1/2 etatu. Uwzględniając fakt, iż obowiązuje go 7-godzinna norma dobowa oraz że z dniem 30 września 2017 r. rozwiązaniu ulegnie jego umowa o pracę, wyliczenie wymiaru urlopu przysługującego mu za 2017 r. powinno wyglądać jak niżej:

  • urlop kodeksowy: 26 dni x 1/2 = 13 dni; 13 dni x 9/12 = 9,75 dnia czyli po zaokrągleniu 10 dni co w przeliczeniu na godziny daje 70 godz. (10 x 7 godz.);
  • urlop dodatkowy: 10 dni x 1/2 = 5 dni; 5 dni x 9/12 = 3,75 dnia czyli po zaokrągleniu 4 dni co w przeliczeniu na godziny daje 28 godz. (4 x 7 godz.);
  • łączny wymiar urlopu za 2017 r.: 70 godz. + 28 godz. = 98 godz.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł