Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2018 r.

Przepisy zusowskie, a uściślając: art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustanawia roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym, które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Górna granica (limit) podstawy wymiaru ww. składek to kwota, po przekroczeniu której, w danym roku kalendarzowym, płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać przedmiotowe składki.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. przewidziano na kwotę 4443 zł.

W 2018 r. roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – Mon. Pol. z 2017 r. pod poz. 1174) wynosi:

133 290 zł.

Wiedza z obszaru Kadr i Płac aktualizowana na bieżąco!

Zaznaczmy w tym miejscu, że na mocy ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2019 r. ma nastąpić zniesienie limitu zusowskiego. Na ten moment nie wiadomo jednak czy do tego dojdzie, gdyż Prezydent Polski skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności wspomnianej nowelizacji z konstytucją. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczą dochowania standardów procesu legislacyjnego w zakresie opiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Po pół roku oczekiwania na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie przedsiębiorcy i osoby najlepiej zarabiające nadal nie wiedzą, czy składki ZUS będą odprowadzane od całości ich przychodów.

Aktualizacja z 14 listopada 2018 r.: Limit składek ZUS utrzymany – wyrok Trybunału Konstytucyjnego!

Poniższa tabela zawiera roczne limity podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujące w latach od 1999 r. do 2017 r.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r. Rok obowiązywania Podstawa prawna
50 375,22 zł 1999 (MP 1998 nr 46, poz. 658)
54 780,00 zł 2000 (MP 1999 nr 41, poz. 640)
62 940,00 zł 2001 (MP 2000 nr 43, poz. 855)
64 620,00 zł 2002 (MP 2001 nr 47, poz. 785)
65 850,00 zł 2003 (MP 2002 nr 60, poz. 845)
68 700,00 zł 2004 (MP 2003 nr 58, poz. 915)
72 690,00 zł 2005 (MP 2004 nr 54, poz. 910)
73 560,00 zł 2006 (MP 2005 nr 84, poz. 1221)
78 480,00 zł 2007 (MP 2006 nr 90, poz. 951)
85 290,00 zł 2008 (MP 2007 nr 97, poz. 1075)
95 790,00 zł 2009 (MP 2008 nr 97, poz. 850)
94 380,00 zł 2010 (MP 2009 nr 80, poz. 997)
100 770,00 zł 2011 (MP 2010 nr 99, poz. 1173)
105 780,00 zł 2012 (MP 2011 nr 115, poz. 1160)
111 390,00 zł 2013 (MP 2012 poz. 1018)
112 380,00 zł 2014 (MP 2013 poz. 1028)
118 770,00 zł 2015 (MP 2014 poz. 1137)
121 650,00 zł 2016 (MP 2015 poz. 1292)
127 890,00 zł 2017 (MP 2016 poz. 1188)

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2018 r.”

  1. Justyś

    Ciekawe czy limit zusowski zostanie utrzymany w 2019 r. czy jednak nie

Skomentuj artykuł