Zatrudnianie Ukraińców przez osoby nieprowadzące działalności a PIT i ZUS

Obywateli Ukrainy zatrudniają w Polsce nie tylko firmy, ale również coraz częściej osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej, np. do opieki. W takiej sytuacji przychody z umów (np. umów zlecenia) zawieranych z Ukraińcami należy kwalifikować do innych źródeł. Wskutek takiej kwalifikacji, w myśl interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2017 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.343.2017.1.ENB), na osobie nieprowadzącej działalności biznesowej dającej pracę obcokrajowcom nie ciążą obowiązki płatnika podatku, w związku z czym nie musi ona:

  • odprowadzać od wypłacanych cudzoziemcowi należności zaliczek podatkowych ani
  • wystawiać informacji o dochodach na druku PIT-8C.

Pozostają jednak obowiązki w zakresie rozliczeń zusowskich (o ile oczywiście dana umowa podpisana z cudzoziemcem stanowi tytuł do ubezpieczeń w ZUS).

Jak zaznaczono w przywołanej interpretacji podatkowej: „(…) Wnioskodawczyni będąca osobą w podeszłym wieku podjęła decyzję o konieczności skorzystania z pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych. Do pracy trzy miesiące temu zgłosiła się osoba z Ukrainy posiadająca zgodę na świadczenie pracy na terenie Polski. Wnioskodawczyni z tą osobą zawarła umowę zlecenie na świadczenie przez nią na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków. Po zawarciu umowy zlecenia Wnioskodawczyni zgłosiła tę osobę do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, z tego tytułu również co miesiąc odprowadza do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki te Wnioskodawczyni oblicza z wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy zastosowaniu uregulowań zawartych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalając podstawę opodatkowania od wynagrodzenia brutto Wnioskodawczyni odejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% kwoty brutto. Od tak ustalonej podstawy ustala podatek w wysokości 18% od którego odejmuje część składki na ubezpieczenie zdrowotne i pozostałą kwotę jako zaliczkę Wnioskodawczyni przekazuje Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Z powyższego wynika zatem, że umowa zlecenia nie była zawarta przez Wnioskodawczynię jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Umowa ta dotyczyła bowiem wykonywania na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków. Zatem w świetle dokonanej powyżej analizy źródeł przychodów należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie zawartej przez Wnioskodawczynię umowy zlecenia należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, do wypłacanej przez Wnioskodawczynię należności stanowiącej przychód z innych źródeł nie ma zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 1 jak też art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji na Wnioskodawczyni nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z tych przepisów.

Oznacza to, że Wnioskodawczyni w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest zobowiązana do obliczenia i pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego bądź zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na Wnioskodawczyni nie ciąży również obowiązek wystawienia informacji PIT-8C (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł