Limit ZUS – ulga składkowa – zwolnienia w PIT – akta osobowe – zmiany

Przedstawiamy opis najświeższych informacji związanych z obszarem kadr i płac, dotyczących takich zagadnień jak:

  • likwidacja limitu składek ZUS,
  • nowa ulga w opłacaniu składek zusowskich przewidziana w tzw. Konstytucji Biznesu,
  • zmiany w podatku dochodowym mające wpływ na rozliczenia zatrudnionych osób,
  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją,
  • zakaz handlu w niedziele.

Likwidacja limitu ZUS od 2019 r. czy jednak od 2018 r.?

Wstępnie Sejm uchwalił w piątek (24.11.2017 r.) zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe już od 2018 r. Czyli miałby przestać on obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. Za ustawą głosowało 226 posłów, 209 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Jak wynika jednak z doniesień prasowych, wicepremier i minister finansów – Mateusz Morawiecki, przyznaje, że najbardziej naturalnym wyjściem byłoby zniesienie limitu składek na ZUS dopiero od 1 stycznia 2019 r. W podobnym tonie wypowiada się minister resortu pracy Elżbieta Rafalska. W konsekwencji Senat przegłosował poprawkę, w myśl której likwidacja limitu składkowego ma wejść w życie od 2019 r.

Przebieg prac legislacyjnych związanych z poruszonym zagadnieniem możemy śledzić pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1974

O rocznym ograniczeniu podstawy składek zusowskich na 2018 r. pisaliśmy w artykule: Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2018 r.

 

Działalność nierejestrowana + ulga w opłacaniu składek

W dniu 14 listopada br. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt tzw. Konstytucji dla biznesu. Przewiduje ona m.in.:

  • rozwiązanie, w myśl którego osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. 1050 zł, nie będą musiały rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS,
  • ulgę składkową na start dla osób otwierających działalność, dzięki której od 31 marca 2018 r. wspomniane osoby przez pierwsze pół roku działalności nie musiałyby w ogóle płacić składek. A później, tak jak dziś, mogłyby płacić tzw. mały ZUS przez dwa lata.

Wydaje się, że ostatecznie do kosza wyrzucono propozycję resortu pracy, na mocy której dwuletni okres opłacania tzw. małego ZUSu miałby zostać wydłużony do trzech lat.

Więcej szczegółów o Konstytucji biznesu przedstawiono na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/przedsiebiorca-ma-prawo-rzad-przyjal-konstytucje-biznesu/

 

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi kilka ważnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zostaną one wprowadzone na mocy ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ww. akt prawny wpłynie m.in. na rozliczenia podatkowe zatrudnianych osób, gdyż przewiduje m.in. znaczące ograniczenia w zakresie stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu a także w limitach zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z zfśs, funduszy związkowych, zapomóg losowych czy dofinansowań do wypoczynku dzieci.

Po szczegóły zapraszamy do naszego artykułu: Zmiany w PIT 2018 – nowe limity zwolnień podatkowych i zmiany w kosztach autorskich

 

Legalne sposoby uniknięcia w 2018 r. prawa do stosowania autorskich kosztów

Od nowego roku inżynierowie, tłumacze, projektanci i przedstawiciele wielu innych zawodów utracą możliwość korzystania z przywileju jakim są 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. W związku z tym niektórym osobom będzie opłacało się założyć własną firmę, a innym rozpocząć działalność badawczo-rozwojową.

Więcej na ten temat odnajdziemy pod linkiem: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1087029,legalne-sposoby-by-nie-stracic-50-procent-kosztow.html

 

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Główne zmiany dotyczą przede wszystkim przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników oraz zleceniobiorców. Nowe rozwiązania znacznie zmniejszą obciążenia biurokratyczne pracodawców, w tym przedsiębiorców. Zmiany te mają swoje źródło w dokumencie: Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców). Nowe regulacje powinny obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze propozycje:

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat

Przewidziano skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.

Skrócenie tego okresu będzie możliwe dzięki przekazywaniu na bieżąco do ZUS w imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA) wszystkich danych (pracowników i zleceniobiorców) niezbędnych do ustalenia prawa do wybranego świadczenia emerytalnego lub rentowego i jego wysokości. Dane te, obejmujące przede wszystkim informacje o wypłaconym przychodzie, będą zapisywane na koncie ubezpieczonego. Korzystnie wpłynie to na bezpieczeństwo pracownika, który nie będzie musiał udowadniać przed ZUS poprawności danych zapisanych na jego koncie, co wyeliminuje w przyszłości konieczność uzyskiwania od byłego pracodawcy, np.: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7). Ponadto, rozwiązanie to wyeliminuje potrzebę poszukiwania następcy prawnego byłego pracodawcy lub podmiotu profesjonalnie przechowującego dokumentację pracowniczą ubezpieczonego.

Pracodawca będzie mógł również skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowników lub byłych pracowników, którzy nawiązali stosunek pracy po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. Będzie to możliwe po złożeniu oświadczenia o zamiarze przekazania za te osoby raportu informacyjnego, który będzie zawierał informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty. Złożenie oświadczenia będzie decyzją dobrowolną, ale – po rozpoczęciu procesu przekazywania raportów informacyjnych – niepodlegającą zmianie i dotyczącą wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia wejścia w życie ustawy, tj. co do zasady przez 50 lat.

W sytuacji, gdy pracownicy byli zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r., to pracodawca ich dokumentację pracowniczą będzie nadal przechowywał przez 50 lat.

Długie przechowywanie dokumentacji pracowniczej generuje u pracodawców koszty ok. 130 mln zł rocznie. Obecne regulacje nie gwarantują też ubezpieczonemu, że w chwili wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie należnego świadczenia (emerytury lub renty) będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty (np. często dokumentacja została zniszczona, zakład pracy zlikwidowano).

W niektórych krajach obowiązują podobne okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej lub krótsze: Finlandia – 10 lat, Dania – 5 lat, Niemcy 6-10 lat (do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych) i 10 lat (listy płac).

 

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej

Możliwe będzie prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej. Jeśli pracodawca wybierze formę elektroniczną, nie będzie już musiał przechowywać dokumentacji w postaci papierowej. Jednak pracodawca nadal będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację w formie papierowej. Wybór formy zawsze będzie należał do niego.

Szczegółowe zasady oraz kwestie bezpieczeństwa, dostępu i warunków przechowywania dokumentacji będą określone w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, wydanym w porozumieniu z ministrem cyfryzacji.

Przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej wpłynie na zmniejszenie kosztów u pracodawców związanych z pozapłacowymi obowiązkami wobec pracowników. Skróci się też czas przeszukiwania akt osobowych i poprawi jakość dokumentacji (nie będzie dochodziło do jej zużycia).

Digitalizacja akt osobowych będzie odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie dochodziło do utraty danych przez pracodawców.

 

Przyjęcie jako preferowanej bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń dla pracowników

Ze względu na dynamiczny rozwój usług bankowych bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń staje się coraz bardziej powszechna. Z danych Banku Światowego wynika, że w 2014 r. blisko 77,8 proc. pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenie na rachunki płatnicze. Zgodnie z proponowanymi modyfikacjami, pracodawcy nie będą już musieli ubiegać się o zgodę pracownika na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy, ani też ewentualnie wprowadzać w tym zakresie odpowiednich postanowień do układu zbiorowego pracy. Pracownicy zostaną zobligowani do podania, obok danych osobowych wymaganych obecnie, także numeru rachunku płatniczego. Jednak na wniosek pracownika (złożony pisemnie lub elektronicznie) wynagrodzenie będzie można nadal wypłacać gotówką.

Źródło: www.premier.gov.pl/

 

Zakaz handlu w niedziele będzie wprowadzany stopniowo

Sejm w dniu 22 listopada br. zajmował się projektem ustawy ograniczającym handlowanie w niedziele. W związku jednak ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafi  ponownie do komisji. Poprawki przewidują m.in. przesunięcie wejścia w życie ustawy na 1 marca 2018 r. Od tego miesiąca do końca 2018 r. mają być dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywałby już we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku – trzy przedświąteczne oraz w ostatnie niedziele przypadające w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł