Wyjaśnienia resortu pracy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w 2018 r.

Resort pracy reagując na pojawiające się w prasie artykuły mówiące o nieprzygotowaniu urzędników na zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018 r., zawarł w komunikacie z 23 stycznia br. wyjaśnienia kilku istotnych kwestii. Warto się z nimi zaznajomić.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliło, że nie jest prawdą, że po 1 stycznia 2018 r. nie można wpisać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji, jeżeli cudzoziemiec przebywa poza terytorium Polski. Na gruncie obowiązujących przepisów dotyczących wpisu oświadczeń do ewidencji oświadczeń błędne jest stanowisko, jakoby wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń był uzależniony od pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taki wymóg nie obowiązywał przed dniem 1 stycznia 2018 r. i nie obowiązuje obecnie.

Podobnie w przypadku pracy sezonowej, w razie nieobecności cudzoziemca wydawane jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracy sezonowej, na podstawie którego cudzoziemiec może uzyskać wizę lub wjechać w ramach ruchu bezwizowego (vide art. 88p ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Inną kwestią jest natomiast możliwość wjazdu na terytorium Polski okazując oświadczenie, na podstawie którego cudzoziemiec nie zamierza wykonywać pracy. W takim przypadku funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zakwestionować dokument, który nie potwierdza rzeczywistego celu wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odmówić wjazdu.

Nie jest prawdą, że na podstawie przepisów obowiązujących w 2017 r. zmiana pracodawcy nie wymagała zarejestrowania przez nowego pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy nowego oświadczenia. Każdorazowo nowy pracodawca musiał zarejestrować oświadczenie, w przeciwnym razie praca cudzoziemca była nielegalna.

Zgodnie z § 1 pkt 20 Rozporządzenia MPiPS z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę(Dz. U. z 2015 r. poz. 588), powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotuo zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określającenazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców, a praca ta wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w oświadczeniu.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , :

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Po 1 stycznia 2018 r. nie tylko nie wprowadzono utrudnień w tym zakresie, ale dodano ułatwienie dla agencji pracy tymczasowej, które nie muszą już zgłaszać nowego oświadczenia celem wpisu do ewidencji, jeśli zmienił się pracodawca użytkownik, a pozostałe warunki pracy są takie same jak w zarejestrowanym już wcześniej oświadczeniu dotyczącym pracy u innego pracodawcy użytkownika (vide art. 88z ust. 12 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatkowym ułatwieniem po 1 stycznia 2018 r. w przypadku przedłużenia pracy sezonowej cudzoziemca u nowego pracodawcy, jest uznanie pracy danego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową do dnia wydania decyzji starosty, przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych (vide art. 88u ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Nie jest prawdą jakoby odpowiedzialność za prawidłowość danych wpisanych do oświadczenia przed dniem 1 stycznia br. odpowiadał pracodawca, a obecnie taka odpowiedzialność spoczywa na urzędniku. Podmiot składający oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, tak jak dotychczas, jest obowiązany do zachowania należytej staranności w wypełnieniu formularza oświadczenia. Urzędnik ma natomiast obowiązek sprawdzenia okoliczności, które uzasadniają dokonanie wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, w tym weryfikacji danych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy oraz danych cudzoziemca, który podejmie pracę na podstawie oświadczenia. W tym celu przewidziano obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzającego tożsamość podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jeżeli jest on osobą fizyczną oraz dokumentu podróży potwierdzającego tożsamość cudzoziemca. Taka weryfikacja przyczyni się m.in. do zapobiegania nadużyciom polegającym na składaniu przez niektóre podmioty oświadczeń dla pozoru oraz pozwoli uniknąć wielu trudności, które mogą się pojawić w związku z nieprawidłową transkrypcją danych cudzoziemca. Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń wymagane jest przedłożenie kopii wszystkich wypełnionych stron z dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Polski kopii stron paszportu z jego danymi osobowymi.

Wcześniej pomimo braku przepisów proceduralnych wymóg ten był stosowany w praktyce rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi „na starych zasadach”. Nowe przepisy wzmacniają ochronę proceduralną osób składających oświadczenia. Na odmowę wpisu oświadczenia do ewidencji wydawaną w formie decyzji administracyjnej, będzie przysługiwało odwołanie do ministra właściwego ds. pracy.

Do oświadczenia należy dołączyć także dowód uiszczenia wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji (…) tzw. „oświadczenie o niekaralności”.

Na marginesie warto dodać, że 50% z opłat za rozpatrzenie wniosku stanowi dochód powiatu, który starosta może przeznaczyć na wzmocnienie kadrowe PUP, bowiem wpływy z tego tytułu będą wprost proporcjonalne do obciążenia danego urzędu.

Co do kwestii liczby stron, które należy dostarczyć do urzędu należy zwróć uwagę, że zakres danych zawartych we wzorze formularza oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest co do zasady tożsamy z danymi wymaganymi w związku oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, które do 31 grudnia 2017 r. funkcjonowało zgodnie z wzorem rekomendowanym przez ministra właściwego ds. pracy. Najważniejsze różnice to: dodano pole „e-mail”, dotyczące pracodawcy, dodano „wysokość wynagrodzenia brutto określonego stawką godzinową lub miesięczną” (poprzednio – jedynie „wysokość wynagrodzenia brutto”), pole „stanowisko / rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca” jest obowiązkowe (było opcjonalne), dodano pole „wymiar czasu pracy (etat) / liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu”, dodano pole „obywatelstwo” i usunięto pola służące do zakreślenia wyboru obywatelstwa 6 państw, dodano pole „płeć” dotyczące cudzoziemca, dodano pola „data wydania”, „data ważności” dokumentu podróży cudzoziemca, usunięto pole „państwo, obwód i miejscowość stałego zamieszkania”, podmiot już nie składa oświadczenia o tym, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, usunięto pole „organ, który wydał wizę, kartę pobytu”.

Natomiast we wzorze oświadczenia składanego przez agencję pracy tymczasowej dodano dane dot. pracodawcy użytkownika: nazwa/imię imiona i nazwisko; adres; tel./faks/e-mail oraz nr wpisu do KRAZ.

źródło: www.mpips.gov.pl

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *