Terminarz działu kadr i płac w 2018

Terminowość to nieodłączny obowiązek każdego działu kadr i płac. Z tego powodu – by ułatwić przegląd najważniejszych dat z punktu widzenia kadrowo-płacowego – przygotowaliśmy terminarz na rok 2018 (w podziale na poszczególne miesiące i dni). Z pewnością przyda on się w codziennej pracy.

Wystarczy kliknąć w dany odnośnik z miesiącem, aby zapoznać się z występującymi w nim datami, na które powinny zwracać uwagę „kadry i płace” w 2018 r.:

Styczeń 2018

Luty 2018

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

 

Styczeń 2018

1 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
Ustalenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2018 r.
Obowiązek stosowania przy rozliczeniach płacowych za 2018 r. wartości / świadczeń, których wysokość zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej w 2018 r. dla pracownika pełnoetatowego 2100 zł brutto (chodzi tu np. o kwoty wolne od potrąceń, dodatki nocne itp.)
początkowe dni stycznia Wyznaczenie prognozowanego stanu zatrudnienia na 2018 r. celem ustalenia wysokości odpisów na zfśs (dotyczy podmiotów tworzących zfss)
5 stycznia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za grudzień 2017 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
6 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 stycznia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za grudzień 2017 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 stycznia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za grudzień 2017 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
22 stycznia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w grudniu 2017 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w grudniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2017 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
Złożenie DEK-R za 2017 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON lub INF-2 przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji
31 stycznia Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego PIT-4R i PIT-8AR za 2017 r.
Przekazanie do właściwych urzędów skarbowych PIT-11, PIT-8C oraz IFT-1R za 2017 r. w formie dokumentu papierowego przez płatników, którzy mają obowiązek sporządzenia tych informacji za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (z wyjątkiem przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, którzy przekazują wskazane informacje w formie elektronicznej bez względu na liczbę podatników, dla których są one sporządzane).

PIT-11 sporządza się w trakcie roku wówczas, gdy podatnik, u którego obowiązek poboru zaliczek ustał w trakcie roku, złoży mu pisemny wniosek o wystawienie tej informacji. W takim przypadku płatnik w terminie 14 dni od złożenia ww. wniosku płatnik zobowiązany jest informację tę sporządzić i przekazać podatnikowi oraz odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Na pisemny wniosek podatnika-obcokrajowca, płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji IFT-1. Złożenie tej informacji nie zwalnia jednak płatnika z obowiązku złożenia informacji IFT-1R najpóźniej w terminie do końca lutego.

W przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, druk PIT-11 i IFT-1R trzeba przygotować i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Poinformowanie zatrudnionych osób o nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2018 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu  wynagradzania
Ostatni dzień na złożenie ZUS IWA za 2017 r. czyli informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

 

Luty 2018

5 lutego Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za styczeń 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
12 lutego Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za styczeń 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 lutego Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za styczeń 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 lutego Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w styczniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w styczniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
28 lutego Przekazanie zatrudnionych osobom informacji rocznej dla pracowników ZUS IMIR (tzw. rocznej RMUA)
Przekazanie podatnikom i urzędom skarbowym PIT-11, PIT-8C i IFT-1R za 2017 r. przez płatników sporządzających te informacje w formie dokumentu elektronicznego (dotyczy to płatników przygotowujących ww. informacje za więcej niż pięciu podatników oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej – bez względu na liczbę podatników)
Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w 2017 r. przez zatrudnianych w 2017 r. emerytów lub rencistów

 

Marzec 2018

1 marca Zmiana kwot wolnych od potrąceń obowiązujących przy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych) w związku ze zmianą kwoty najniższej emerytury
5 marca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za luty 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
11 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
12 marca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za luty 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 marca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za luty 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
18 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 marca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w lutym 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w lutym od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za luty 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
31 marca Ostatni dzień na wypłatę tzw. trzynastki czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.

 

Kwiecień 2018

1 kwietnia Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej czyli na okres od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r.
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
2 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
3 kwietnia Złożenie przez płatników opłacających za pracowników składki na Fundusz Emerytur Pomostowych druków ZUS ZSWA – zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2017 r.
5 kwietnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za marzec 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
8 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 kwietnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za marzec 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 kwietnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za marzec 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 kwietnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w marcu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w marcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
22 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych

 

Maj 2018

1 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
3 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
7 maja Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 maja Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za kwiecień 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
13 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 maja Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
21 maja Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w kwietniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w kwietniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za kwiecień 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
31 maja Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2017 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych

 

Czerwiec 2018

5 czerwca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
11 czerwca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za maj 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 czerwca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
17 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 czerwca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w maju 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w maju od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za maj 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

 

Lipiec 2018

5 lipca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za czerwiec 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
8 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 lipca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za czerwiec 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 lipca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za czerwiec 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 lipca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w czerwcu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w czerwcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
22 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych

 

Sierpień 2018

6 sierpnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za lipiec 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 sierpnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za lipiec 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
12 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 sierpnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za lipiec 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
19 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 sierpnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w lipcu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w lipcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

 

Wrzesień 2018

5 września Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
9 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 września Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za sierpień 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
16 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
17 września Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 września Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w sierpniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w sierpniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za sierpień 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
23 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
30 września Ostatni dzień na udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017  r. Ww. urlop zaległy pracownik musi rozpocząć najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.
Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy II raty odpisu podstawowego i odpisów zwiększających na zfśs

 

Październik 2018

5 października Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za wrzesień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 października Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za wrzesień 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
14 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 października Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za wrzesień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
21 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
22 października Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych we wrześniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego we wrześniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

 

Listopad 2018

1 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 listopada Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za październik 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
11 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
12 listopada Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za październik 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 listopada Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za październik 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
18 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 listopada Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w październiku 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w październiku od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za październik 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
21 listopada W tym dniu wyczerpie się 33-miesięczny limit czasowy umów na czas określony trwających 22 lutego 2016 r. i nieprzerwanie po tym dniu. Umowa terminowa trwająca 22 lutego 2016 r. zawarta na czas dłuższy niż 21 listopada 2018 r. od dnia następnego ulega przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony (chyba, że jest umową nieobjętą limitem 33 miesięcy).

Od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych (nie wliczając w to umów na okres próbny) zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy (z pewnymi wyjątkami):

  • nie może przekraczać 33 miesięcy oraz
  • łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (tzw. limit ilościowy).
 30 listopada Ustalenie płatnika zasiłków na 2019 r. Uprawnionym a tym samym zobowiązanym do wypłaty zasiłków w 2019 r. będzie pracodawca, który na dzień 30 listopada 2018 r. będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób przebywających w dniu 30 listopada na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także duchownych, pomimo że podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Pracodawca nieuprawniony w 2018 r. do wypłaty zasiłków, który na dzień 30 listopada 2018 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób, ma obowiązek ustalenia prawa i wypłaty zasiłków przysługujących za okres od 1 stycznia 2019 r. Przy czym, jeżeli oddział ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed dniem 1 stycznia, kontynuuje tę wypłatę za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w nowym roku kalendarzowym, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. W przypadku przerwy w niezdolności do pracy przypadającej w 2019 r.- trwającej choćby 1 dzień albo w razie zmiany rodzaju pobieranego zasiłku (np. po zasiłku chorobowym następuje wypłata zasiłku macierzyńskiego), wypłaty kolejnych zasiłków za daną osobę dokonuje już płatnik składek.

Natomiast podmiot uprawniony do wypłaty zasiłków w 2018 r., który na dzień 30 listopada 2018 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, w 2019 r. utraci te uprawnienia. W takiej sytuacji będzie on zobowiązany do wypłaty zasiłków przysługujących jedynie do 31 grudnia 2018 r. Wypłatę zasiłków przysługujących po 31 grudnia 2018 r., przekaże do ZUS (także tych wypłacanych nieprzerwanie).

 

Grudzień 2018

5 grudnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za listopad 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
9 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 grudnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za listopad 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
17 grudnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za listopad 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 grudnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w listopadzie 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w listopadzie od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za listopad 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
25 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
26 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
31 grudnia Termin, do którego powinno sporządzić się plan urlopów na 2019 r.
Dokonanie finalnej korekty odpisów na zfśs za 2018 r. na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz
– wycofanie nadwyżki z konta zfśs na rachunek bieżący firmy lub pomniejszenia przyszłorocznego odpisu na działalność socjalną o kwotę nadpłaty – gdy faktyczna średnia liczba zatrudnionych jest niższa od tej planowanej, bądź
– odprowadzenie na wyodrębniony rachunek zfśs dodatkowych środków, których kwota zależy od rozmiarów różnicy między stanami planowanymi a faktycznymi – gdy zakładany poziom zatrudnienia jest mniejszy od rzeczywistego.

Terminarz kadr i płac 2018

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł