Przegląd interpretacji ZUS – kwiecień – maj 2018 (2)

Druga część przeglądu interpretacji ZUS z kwietnia i maja 2018 r. odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • czy przyznawane pracownikom świadczenia dodatkowe w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych winny być oskładkowane?
  • czy nalicza się składki od wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w postaci prawa do korzystania z auta służbowego do celów prywatnych?
  • czy istnieje obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu pełnienia, niezależnie od wykonywanej umowy o pracę, funkcji prokurenta na podstawie powołania uchwałą Zarządu Spółki?
  • czy można wyłączyć z podstawy składkowej odprawę wypłaconą w ramach umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego)?
  • jak w kontekście preferencyjnego ZUSu rozumieć warunek niewykonywania na rzecz byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej czynności tożsamych do uprzednio wykonywanych w ramach stosunku pracy?

Zestawienie interpretacji (aby przejść do konkretnego zagadnienia wystarczy kliknąć w jeden z poniższych odnośników):

Kiedy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kosztów dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia ww. rady?

Czy przyznawane pracownikom świadczenia dodatkowe w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych winny być oskładkowane?

Jak wygląda kwestia opłacania preferencyjnego ZUSu w sytuacji wstąpienia jako wspólnik do spółki cywilnej?

Czy nalicza się składki od wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w postaci prawa do korzystania z auta służbowego do celów prywatnych?

Czy istnieje obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu pełnienia, niezależnie od wykonywanej umowy o pracę, funkcji prokurenta na podstawie powołania uchwałą Zarządu Spółki?

Czy można wyłączyć z podstawy składkowej odprawę wypłaconą w ramach umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego)?

Jak w kontekście preferencyjnego ZUSu rozumieć warunek niewykonywania na rzecz byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej czynności tożsamych do uprzednio wykonywanych w ramach stosunku pracy?

 

 

Kiedy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kosztów dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia ww. rady?

 

Data wydania interpretacji: 24-04-2018

Sygnatura: WPI/200000/43/ 345 /2018

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

 

„(…) Zgodnie z brzmieniem § 2 ust.1 pkt 15 powołanego rozporządzenia nie stanowią podstawy wymiaru: diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeżeniem pkt 17.

Wyłączenie wynikające z przywołanego powyżej przepisu odnosi się do należności przysługujących pracownikowi na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbowa z tytułu wykonywania na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Za czas tej podróży służbowej pracownikom przysługują diety (przeznaczone m.in. na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży), zwrot kosztów przejazdu, noclegów i innych udokumentowanych wydatków, których w przypadku faktycznej wypłaty nie wlicza się do podstawy wymiaru składek do określonego limitu, zgodnie § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (…), do którego odsyła przepis §2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z powyższego wynika, iż w sytuacji gdy pracodawca wypłaca pracownikom wysłanym w podróż służbową diety i inne należności w wysokości określonej limitem przepisów ww. rozporządzenia, to ich wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podróż służbowa jest instytucją uregulowaną w ustawie z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (…). Zauważyć należy przy tym , ze zgodnie z art. 775 odbywać ją mogą tylko pracownicy, zatem zastosowanie ww. przepisu wprost w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym byłoby niemożliwe.

Zgodnie jednak z brzmieniem §5 ust.2 pkt 3 rozporządzenia wprowadzonym w życie 1 stycznia 2015r. mocą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (…), przepisy § 2 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

W związku z jednoznacznym stwierdzeniem Wnioskodawcy, że koszty podróży służbowej z tytułu dojazdu członków na posiedzenia rady ponoszone w pełnej wysokości przez Spółkę stanowią przychód członków rady nadzorczej, o którym mowa w art.13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Oddział stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji złożonym w dniu 3 kwietnia 2018r. uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrot kosztów dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia rady nadzorczej – uznał za prawidłowe (…).”

 

 

Czy przyznawane pracownikom świadczenia dodatkowe w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych winny być oskładkowane?

 

Data wydania interpretacji: 26-04-2018

Sygnatura: WPI/200000/43/370/2018

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

 

„(…) podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych zostały uregulowane (…) w treści ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (…). Stosownie do art. 1031 § 1 i art. 1034 § 1 tej ustawy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i          umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę w formie pisemnej określającą wzajemne prawa i obowiązki. Stosownie natomiast do art. 1033 ustawy – pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Zauważyć należy przy tym, że wynikający z art. 1033 Kodeksu pracy katalog świadczeń fakultatywnych przyznawanych przez pracodawcę pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe ma charakter otwarty i zawiera jedynie przykładowe świadczenia, które mogą zostać uzyskane przez pracownika. Dokładnych ustaleń w tym zakresie dokonuje pracodawca w porozumieniu z pracownikiem. Przyznanie dodatkowych świadczeń powinno jednak pozostawać w bezpośrednim związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

Z treści złożonego w dniu 6 kwietnia 2018 r. wniosku o interpretację wynika, że Spółka zamierza przyznać pracownikom podnoszącym z inicjatywy pracodawcy i za jego zgodą kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenie w zakresie niezbędnym dla możliwości świadczenia przez nich pracy w zakładzie produkcyjnym Wnioskodawcy dodatkowe świadczenia w postaci: pokrycia kosztów szkolenia, kosztów przejazdów pracownika w okresie szkolenia pomiędzy stałym miejscem zamieszkania i miejscem szkolenia, zapewnienia zakwaterowania pracownika w okresie szkolenia w hotelu oraz ryczałtowego pokrycia kosztów wyżywienia pracownika za każdy dzień okresu szkolenia. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych będzie się odbywało na zasadach wskazanych w Kodeksie pracy, a podstawą wypłaty świadczeń dodatkowych będzie art. 1033 tej ustawy. W konsekwencji, świadczenia dodatkowe przyznane pracownikom zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy. W rezultacie, na podstawie wskazanego powyżej art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie będą one również podlegały uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne tych pracowników. (…)”.

 

 

Jak wygląda kwestia opłacania preferencyjnego ZUSu w sytuacji wstąpienia jako wspólnik do spółki cywilnej?

 

Data wydania interpretacji: 25-04-2018

Sygnatura: WPI/200000/43/389/2018

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

 

„(…) składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą opłacać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także gdy wykonują w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy czynności choćby w części pokrywające się z uprzednio (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym przed rozpoczęciem działalności) wykonywanymi w ramach stosunku pracy.

Zauważyć należy, że przystąpienie Wnioskodawcy do spółki cywilnej, w której uprzednio był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie jest tożsame ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy. Zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (…) spółka jest stosunkiem prawnym powstałym na podstawie umowy, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Strony umowy spółki cywilnej stają się z mocy prawa wspólnikami tej spółki, uzyskującymi w momencie dokonania rejestracji w organie ewidencyjnym status przedsiębiorców. W konsekwencji, wspólnik spółki cywilnej podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej w ramach tej spółki, działa wprawdzie w imieniu spółki, ale na swoją rzecz. Zatem w kontekście art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Wnioskodawca stając się wspólnikiem spółki cywilnej, nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy, lecz na swoją rzecz jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

W świetle powyższego, jak również wobec oświadczenia Wnioskodawcy, iż w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadził innej działalności pozarolniczej, uznać należy, że Wnioskodawca jest uprawniony do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. w wysokości nie niższej niż 30% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę) przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tej działalności. (…)”.

 

 

Czy nalicza się składki od wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w postaci prawa do korzystania z auta służbowego do celów prywatnych?

 

Data wydania interpretacji: 10-05-2018

Sygnatura: WPI/200000/43/554/2018

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

 

„(…) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazując w art. 6 katalog podmiotów, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Należy zaznaczyć, ze ubezpieczeniom społecznym podlegają obowiązkowo osoby fizyczne, które posiadają określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez płatnika składek przy czym określony tym przepisem katalog osób fizycznych podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jest wyczerpujący i zamknięty.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 powołanej powyżej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają z zastrzeżeniem art. 8 i 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy pracownicy podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu i ubezpieczeniu chorobowemu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Rzeczypospolitej polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Z treści art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (….) wynika, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego oraz okres urlopu ojcowskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. 6 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie ojcowskim stanowi odrębny tytuł (niż stosunek pracy) do ubezpieczeń społecznych, (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy).

Powyższe oznacza, iż wartość nieodpłatnych świadczeń rzeczowych w postaci udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych w okresie przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy tylko z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego osoby będącej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. (…)”.

 

 

Czy istnieje obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu pełnienia, niezależnie od wykonywanej umowy o pracę, funkcji prokurenta na podstawie powołania uchwałą Zarządu Spółki?

 

Data wydania interpretacji: 11-05-2018

Sygnatura: WPI/200000/43/579/2018

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

 

„(…) Z treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (…) wynika, że prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa W konsekwencji prokura, jako szczególna forma pełnomocnictwa, wynika z oświadczenia woli mocodawcy – przedsiębiorcy, natomiast nie musi wynikać z. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art 371 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (…) powołanie prokurenta w spółce akcyjnej wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

Należy zauważyć, że wskazany powyżej art 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zalicza do ubezpieczonych osoby ustanowionej jako prokurent spółki, a jednocześnie nie zawierającej z tą Spółką żadnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W konsekwencji, samo pełnienie funkcji prokurenta Spółki na podstawie uchwały Zarządu, jak również osiąganie z tego tytułu, ustalonego w drodze uchwały, wynagrodzenia, nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, jeżeli me jest ono związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wskazanego w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w wyniku np. zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Z treści wniosku z dnia 4 maja 2018r wynika, iż (…) w związku ze zmianą organizacyjną (…) osoba pełniąca funkcję prokurenta, która nie otrzymywała dotychczas wynagrodzenia za wykonywane czynności, od dnia 1 maja 2018r. zostanie zatrudniona na umowę o pracę na samodzielnym stanowisku ds. sprzedaży eksportowej. Jednocześnie, Zarząd Spółki podjął uchwałę o przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia i określił wysokość wynagrodzenia od dnia 1 maja 2018r.

Uwzględniając powyższe należy wskazać, iż pełnienie funkcji prokurenta wyłącznie na podstawie powołania uchwałą Zarządu Spółki przez osobę zatrudnioną równocześnie na podstawie umowy o pracę, z której nie wynikają czynności związane z prokurą, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu prokury przyznanego uchwałą Zarządu i nie mającego źródła w wykonywanym niezależnie od prokury stosunku pracy. W konsekwencji, jeżeli funkcja prokurenta pełniona jest wyłącznie w oparciu o stosunek organizacyjny i nie wynika z zawartej umowy o pracę, to pomimo otrzymania ustalonego uchwalą Zarządu Spółki wynagrodzenia z tego tytułu, wynagrodzenie to nie będzie rodziło obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. (…)”.

 

 

Czy można wyłączyć z podstawy składkowej odprawę wypłaconą w ramach umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego)?

 

Data wydania interpretacji: 16-05-2018

Sygnatura: WPI/200000/43/603/2018

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

 

„(…) Szczegółowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek zostały zawarte w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe rozporządzenie w § 2 zawiera zamknięty katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. „Odpowiedniość” zastosowania przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na cechującą je formę przywileju, nie może jednakże oznaczać ich rozszerzającej wykładni. Nie każde wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymienione w § 2-4 tegoż rozporządzenia, przewidziane dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajdzie zastosowanie do umów zlecenia. Zatem zastosowanie wyłączeń przewidzianych w tym rozporządzeniu w odniesieniu do umów zlecenia jest uzależnione od ich charakteru oraz dopuszczalności zawarcia poszczególnych instytucji w tego typu umowach.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 wskazanego rozrządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Powyższe wyłączenie znajduje częściowe zastosowanie w odniesieniu do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a więc również w przypadku osób wykonujących pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług w zakresie zarzadzania, bowiem wymienione w ww. przepisie instytucje, takie jak chociażby wydanie świadectwa pracy, nie dotyczą zleceniobiorców. Mogą być natomiast wyłączone inne odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone zleceniobiorcom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia, o ile wypłata ta ma bezspornie taki charakter. Warunkiem zastosowania przepisu jest to, aby wypłata świadczenia pieniężnego pozostawała w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zlecenia.

Z treści wniosku z 11 maja 2018 r. oraz stanowiącego jego uzupełnienie pisma z 15 maja 2018 r. wynika, że Wnioskodawca w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wypłaci Zarządzającemu odprawę. Obowiązek wypłaty odprawy wynika z zawartego kontraktu menadżerskiego, a wypłacone świadczenie pieniężne stanowi przychód Zarządzającego z tytułu wskazanej umowy. W rezultacie, w przypadku gdy wypłata odprawy ściśle wiąże się z rozwiązaniem kontraktu przez Spółkę, wówczas jej wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 wskazanego rozporządzenia. (…)”.

 

 

Jak w kontekście preferencyjnego ZUSu rozumieć warunek niewykonywania na rzecz byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej czynności tożsamych do uprzednio wykonywanych w ramach stosunku pracy?

 

Data wydania interpretacji: 28-05-2018

Sygnatura: WPI/200000/43/624/2018

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

 

„(…) aby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, niezbędne jest również aby nie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej czynności tożsamych do uprzednio (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywanych w ramach stosunku pracy. Powyższe oznacza, iż zakres czynności świadczonych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może choćby w części pokrywać się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności” należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.

Należy zaznaczyć, że wystarczy aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie miała prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero, gdy wykonywana w ramach prowadzonej działalności praca ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – osoba prowadząca działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zauważyć należy, że wprowadzenie przesłanek warunkujących uzyskanie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej od „preferencyjnej” podstawy wymiaru miało na celu ułatwienie rozpoczynania działalności gospodarczej przez nowe podmioty i zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem takiej działalności przez przeznaczenie zwolnionych na podstawie art. 18a ustawy systemowej środków na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, a jednocześnie przeciwdziałanie sytuacjom, w których pracodawcy w celu ograniczenia kosztów wymuszaliby na pracownikach tzw. samozatrudnienie i prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązki realizowane uprzednio w ramach stosunku pracy, ale również ograniczenie tego wsparcia dla podmiotów, które wychodząc z pracowniczego zatrudnienia i nawiązując współpracę z dotychczasowymi pracodawcami w zakresie choćby części wykonywanych wcześniej zadań, mają uprzywilejowaną pozycję w relacji do innych nowo tworzonych podmiotów.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego nie wynika jednoznacznie, że zakres obowiązków wykonywanych uprzednio przez Wnioskodawczynię w ramach stosunku pracy jako pracownika biura obsługi klienta był całkowicie odmienny od czynności, które są wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Wnioskodawczyni wskazuje jedynie, że czynności te znacząco się różnią ze względu na charakter i wykorzystywane w pracy narzędzia. W świetle powyższego, jeżeli zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność choćby w części pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy, zachodzi przesłanka wynikająca z art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uniemożliwiająca Wnioskodawczyni opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od „preferencyjnej” podstawy wymiaru. W konsekwencji, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Wnioskodawczyni w sytuacji wykonywania pracy na rzecz byłego pracodawcy nie przysługuje prawo do deklarowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru składek w wysokości nie niższej niż 30% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. (…)”.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *