Wiza 05b a wykonywanie pracy innej niż sezonowa

Czy zezwolenie na pracę sezonową i wiza 05b wykluczają drogę do zatrudnienia cudzoziemca przy pracach o innym charakterze niż prace sezonowe? Postawienie takiego pytania jest zasadne, gdyż jak pokazuje praktyka zdarzają się sytuacje, w których urzędnicy w przypadku obcokrajowców posiadających wizę 05b odmawiają wydania zezwolenia na podjęcie przez nich pracy innej niż sezonowa.

Trzeba tu podkreślić, iż stosowanie takiej praktyki przez urzędy nie ma oparcia w obowiązującym prawie. Potwierdza to odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 czerwca 2018 r. na zapytanie nr 7360 w sprawie wizy 05b.

Jak w niej czytamy, zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy, jeżeli posiada zezwolenie na pracę i przebywa na podstawie wizy. Z zasady tej wyłączone zostały tylko trzy rodzaje wiz, a mianowicie wizy wydawane w celu:

  • turystycznym,
  • korzystania z ochrony czasowej oraz
  • przyjazdu ze względów humanitarnych.

Wszystkie pozostałe rodzaje wiz stanowią podstawę pobytową, na której cudzoziemiec może być uprawniony do wykonywania pracy, o ile spełnione zostaną pozostałe warunki legalnego wykonywania pracy. Przepisy przywołanej wyżej ustawy nie zawierają bardziej szczegółowych uregulowań, które wymagałyby, aby podstawa pobytowa cudzoziemca była dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy. Oznacza to, iż cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu pracy sezonowej o numerze 05b, może wykonywać pracę o innym charakterze, o ile zostanie dla niego uzyskane odpowiednie zezwolenia na pracę wydawane przez wojewodę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Wiza 05b a wykonywanie pracy innej niż sezonowa”

  1. Ewka

    a to ciekawe

Skomentuj artykuł