Zatrudnianie cudzoziemców do pracy sezonowej (pomoc przy zbiorach) a kwestie podatkowe

Zatrudnianie cudzoziemców do sezonowej pracy w ramach umowy o pomocy przy zbiorach wiąże się z określonymi obowiązkami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych względem obcokrajowca i urzędu skarbowego.

Poruszone zagadnienie przybliża odpowiedź resortu finansów z dnia 28 czerwca 2018 roku na zapytanie poselskie nr 7359 w sprawie kwestii podatkowych wynikających z zatrudnienia cudzoziemców. Czytamy w niej, że:

1. Ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając do krajowego porządku prawnego umowę o pomocy przy zbiorach, dokonała także zmiany przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT dochody uzyskane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach są zakwalifikowane do tzw. przychodów z innych źródeł i jako takie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Stosownie do art. 24 ust. 21 ustawy o PIT dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód otrzymany z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

3. Rolnik, który zawarł umowę o pomocy przy zbiorach i dokonał z jej tytułu wypłaty należności, jest obowiązany sporządzić informację na formularzu PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przesłać ją podatnikowi oraz – do końca stycznia następnego roku podatkowego – właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu, a w przypadku podatników będących nierezydentami – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informację tę do urzędu skarbowego rolnik przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uwaga redakcji! PIT-8C nie wystawia się dla nierezydentów, którzy z racji otrzymywanych tytułem prac sezonowych przychodów podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju swej rezydencji (kwestia ta została wyjaśniona na końcu wpisu).

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , :

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

4. W składanej informacji rolnik nie jest zobowiązany do wykazania np. wartości wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi rolnika, gdyż podlega ona zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o PIT. Na rolniku nie ciąży także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy, niemniej jednak pomocnik rolnika może wpłacać zaliczki na podatek (art. 44 ust. 1g ustawy o PIT). Po zakończeniu roku podatkowego pomocnik rolnika jest obowiązany złożyć zeznanie podatkowe o uzyskanych w roku podatkowym dochodach i zapłacić  wynikający z niego podatek dochodowy do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

6. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy). Ww. przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy o PIT). Warto wiedzieć, że Polska z 87 państwami zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym ze wszystkimi państwami członkowskimi UE i EOG (z wyjątkiem Liechtensteinu).

7. Przykładowo w przypadku osób mających miejsce zamieszkania na Ukrainie, zasady opodatkowania dochodów osiąganych w Polsce regulują postanowienia Konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „konwencja”).

8. Dochód rezydenta Ukrainy uzyskany z tytułu pracy świadczonej na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w art. 20 ustawy o PIT, podlega opodatkowaniu stosownie do art. 21 konwencji.

9. Zgodnie z art. 21 ust. 1 konwencji, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Ukrainie), bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach omawianej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (na Ukrainie).

10. Jednakże, art. 21 ust. 2 konwencji stanowi, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w art. 6 ust. 2 konwencji, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia art. 7 lub art. 14.

11. W świetle powyższych przepisów, przychody rezydentów Ukrainy uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w art. 20 ustawy, podlegają opodatkowaniu w Polsce wyłącznie w sytuacji gdy nierezydent wykonuje usługi w Polsce za pomocą zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, przychód, który jest uzyskany za pośrednictwem zakładu lub stałej palcówki podlega opodatkowaniu w Polsce, na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

12. Jeżeli jednak rezydent Ukrainy uzyskuje przychody na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach i nie posiada zakładu lub stałej placówki na terytorium Polski, to przychód ten nie podlega opodatkowaniu w Polsce (podlega opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie).

13. Odnosząc się do pytania dotyczącego ewentualnego zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów rezydentów Ukrainy, jeżeli dochody te podlegałyby opodatkowaniu na Ukrainie, należy zauważyć, że przepisy konwencji realizują postulat zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Jak wskazano powyżej, z przepisów tych wynika, że przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach co do zasady podlegać będą opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie. W przypadku jednak gdy rezydent Ukrainy prowadzić będzie działalność w Polsce za pomocą zakładu lub stałej placówki, w związku z czym jego dochody będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, Ukraina – jako państwo rezydencji – na mocy art. 24 ust. 1 konwencji, zobowiązana jest udzielić ulgi od podwójnego opodatkowania zezwalając na odliczenie od podatku ukraińskiego kwoty podatku zapłaconego od tego dochodu w Polsce (metoda odliczenia). W związku z tym, nie zachodzi konieczność zapewnienia dodatkowego zwolnienia z opodatkowania tych dochodów w Polsce.

W temacie zatrudniania cudzoziemców celem wykonywania prac sezonowych polecamy nasze 2 artykuły:

PIT-8C i PIT-11 nie dla nierezydentów

Jak wynika z przedstawionych wyżej wyjaśnień, rezydent Ukrainy uzyskujący w Polsce dochody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie podlega z tego tytułu opodatkowaniu w Polsce. Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody te kwalifikowane są bowiem do „innych dochodów” i podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tj. na Ukrainie). W konsekwencji, pomocnik rolnika będący rezydentem Ukrainy nie rozlicza się w Polsce z osiągniętych z tego źródła przychodów, a na rolniku wypłacającym rezydentowi Ukrainy świadczenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C (ani PIT-11). Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *