Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS

Od 4 maja 2019 r. znowelizowano art. 8 ustawy o zfśs. Po zmianach, przywołany przepis stanowi m.in., iż:

  • udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia;
  • do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające – wydane przez pracodawcę – pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych (osoby upoważnione obowiązane są do zachowania ich w tajemnicy).

O powyższych modyfikacjach w prawie pisaliśmy w artykule: Zmiany Kodeksu pracy i ustawy o zfśs dotyczące RODO.

A zatem, w aktualnym stanie prawnym do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych dotyczących zdrowia mogą być dopuszczone tylko te osoby, które otrzymają pisemne upoważnienie od pracodawcy.

Poniżej wzór wspomnianego upoważnienia:

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS

Z dniem …………………. r. upoważniam Panią/Pana* …………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                  (imię i nazwisko pracownika, stanowisko, dział)

w zakresie: przetwarzania danych osobowych (rozumianego jako prawo do wglądu, wprowadzania, udostępniania, modyfikacji, archiwizacji i usuwania danych) dotyczących stanu zdrowia osób uprawnionych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w zakresie niezbędnym do przyznawania ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS .

Upoważnienie dotyczy przetwarzania danych osobowych:

  • w systemach informatycznych*: …………………………………………………………………………………………

                                                                                             (podać nazwy systemów lub programów)

  • w zbiorach papierowych*: …………………………………………………………………………………………………

                                                                                            (podać nazwy zbiorów)

Zobowiązuje się Panią/Pana* …………………………………………………………………………………………. do zachowania w tajemnicy danych dotyczących stanu zdrowia osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, do których dostęp umożliwia niniejsze upoważnienie.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS traci ważność z chwilą jego cofnięcia lub ustania zatrudnienia osoby upoważnionej.

 

………..…………………………………………..

                  (data i podpis osoby upoważniającej)

* skreślić niepotrzebne
 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *