Składki ZUS a dofinansowanie przez pracodawcę zakupionych przez pracowników usług sportowo-rekreacyjnych oraz posiłków

Świadczenie w postaci dofinansowania przez pracodawcę zakupionych przez zatrudnianych pracowników usług sportowo-rekreacyjnych nie spełnia warunków do wyłączenia go z podstawy wymiaru składek ZUS. W konsekwencji tego typu bonus podlega w całości ozusowaniu. Potwierdza to organ rentowy.

Jeśli chodzi o dofinansowanie do posiłków, to kwestia jego oskładkowania uzależniona jest m.in. od charakteru tych posiłków.

ZUS oddział w Lublinie w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2019 r. (sygn. WPI/200000/43/413/2019), stwierdził, że:

 • stosownie do § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika), wówczas korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną – formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi;
 • z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że aby korzyść materialna została wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinna wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu oraz przybrać formę niepieniężną (tzn. formę zakupu przez pracodawcę i co istotne zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi na rzecz pracownika;
 • nie ulega wątpliwości, że omawiana regulacja nie dotyczy przyznanej pracownikowi korzyści w formie pieniężnej (tzn. np. wypłacenie gotówki na zakup przez pracownika artykułu, usługi);
 • jeśli pracodawca ma zamiar dofinansowywać koszt usług-sportowo rekreacyjnych w postaci określonej kwoty pieniężnej jako zwrot zakupionych przez pracownika usług, wówczas uznać należy, że  to nie zakład pracy dokonuje zakupu usługi na rzecz pracownika, udostępniając ją pracownikowi po cenach niższych niż komercyjne ceny zakupu, którą to wartość świadczenia pracownik współfinansuje z pracodawcą. Korzyść na rzecz pracownika w takich okolicznościach ma formę pieniężną dofinansowania do usługi zakupionej przez pracownika i wypłaconej przez pracodawcę na jego konto (w tym kontekście bez znaczenia jest fakt, iż podmiot zatrudniający posiada zapis o współfinansowaniu świadczeń za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych w regulaminie wynagradzania zgodnie z odrębnym regulaminem korzystania z nieodpłatnych świadczeń);
 • z uwagi na powyższe dofinansowanie pracownikom kosztu zakupionych przez pracowników usług sportowo-rekreacyjnych jako system motywacyjny nie spełnia przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, bowiem nie jest to świadczenie w formie niepieniężnej, a jedynie wypłatą gotówki jako zwrot kosztów zakupu usługi przez pracownika;
 • ustawodawca przewidział możliwość nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe posiłków w dwóch sytuacjach opisanych w § 2 ust. 1 pkt 6 i § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego;
 • na mocy ww. § 2 ust. 1 pkt 6, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączono wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwa własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych , posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych;
 • zgodnie natomiast z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączona jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 złotych;
 • wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków na rzecz pracowników została ściśle określona i przewidziana przez ustawodawcę w dwóch powołanych wyżej przepisach, przy spełnieniu przesłanek w nich przewidzianych;
 • dofinansowanie do zakupionych przez zakład pracy posiłków nie spełnia przesłanek § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, bowiem jak wskazano powyżej w dyspozycji tego przepisu jest mowa o możliwości nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzyści materialnej na rzecz pracownika pod dwoma warunkami:
   • taka korzyść musi wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
   • korzyść ma przybrać formę niepieniężną (tzn. formę zakupu przez pracodawcę i co istotne zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi na rzecz pracownika).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł