Od 1 września 2019 r. wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

Jak przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, od 1 września 2019 r. nastąpi zwiększenie o jeden punkt procentowy najniższych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Z początkiem września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), która wprowadziła zmiany polegające na zastąpieniu:

a)„klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” – „klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”,
b)„ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego” – „centrum kształcenia zawodowego”,
c)„egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie” – „egzaminem zawodowym”.

Z uwagi na powyższe, zaistniała konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania do regulacji zawartych w przywołanej wyżej ustawie.

Wspomniane na wstępie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r., podnosi najniższe stawki procentowe wynagrodzenia pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, dzięki czemu od 1 września br. wyniosą one:

  • w pierwszym roku nauki – 5% (obecnie 4%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS,
  • w drugim roku nauki – 6% (obecnie 5%) ww. wynagrodzenia,
  • w trzecim roku nauki – 7% (obecnie 6%) ww. wynagrodzenia.

Podwyższenie najniższej stawki wynagrodzenia nie dotyczy młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W jego przypadku stawka pozostaje na dotychczasowym poziomie wynoszącym 4%.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *