ZUS a umowa zlecenia z pracownikiem wykonywana w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

Pracownik nie podlega ubezpieczeniom zusowskim z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, z którym ma on zawartą umowę o pracę.

Potwierdza to interpretacja ZUS (Oddział w Gdańsku) z 14 sierpnia 2019 r. (sygn. DI/100000/43/628/2019), w której podkreślono, iż:

– w myśl art. 9 ust. 1 i la w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 4 pkt 5a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie;

– ww. pracownicy mogą dobrowolnie, na swój wniosek, być objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów. Jednakże pracownicy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów;

– osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz innych tytułów, jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie;

– w przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności zawiera umowę zlecenia, której przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest obejmowania ubezpieczeniami – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Aby jednak umowa zlecenia mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warunkiem jest, aby przychód z niej uzyskiwany był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej;

– jeśli osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę i równocześnie prowadzi działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy usługi na rzecz podmiotu, z którym łączy ją stosunek pracy, ale jednocześnie świadczy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również na rzecz innych podmiotów wówczas osoba ta podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę i po stronie pracodawcy nie istnieje obowiązek opłacania składek ZUS z tytułu umowy zlecenia.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *