Jak wyliczyć kwotę netto z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za część miesiąca przy „zerowym PIT”

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego należne w razie choroby, opieki, wypadku lub macierzyństwa nie są objęte „zerowym PIT”. Jeżeli więc w danym miesiącu pracownik spełniający warunki do korzystania z „zerowego PIT”, otrzymuje zarówno ww. zasiłek, jak i przychody ze stosunku pracy (np. wynagrodzenie za pracę, za urlop czy za chorobę), wówczas:

  • od zasiłku należy naliczać zaliczkę podatkową na zasadach ogólnych,
  • od należności z umowy o pracę nie pobiera się podatku.

„Zerowy PIT” to nowe zwolnienie podatkowe obejmujące otrzymywane przez osoby w wieku do ukończenia 26 roku życia przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (czyli przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT) oraz
  • o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT czyli przychody z umów zlecenia, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku,

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zlecenia zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Omawiane zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym wynoszącym:

  • w 2020 r. 85.528 zł w skali roku;
  • w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. 35.636,67 zł.

Nową preferencją podatkową nie są objęte zasiłki z ubezpieczenia społecznego należne w razie choroby, opieki, wypadku  lub macierzyństwa (np. zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy). Zasiłki te zalicza się wszakże do przychodów z innych źródeł (również wtedy, gdy są one wypłacane przez zakład pracy), w konsekwencji czego nie mogą one być zwolnione z opodatkowania na mocy „zerowego PIT”.

Przykład

Pełnoetatowy pracownik w wieku 24 lat, złożył swemu pracodawcy na początku sierpnia 2019 r. oświadczenie potwierdzające, iż spełnia on warunki do korzystania z „zerowego PIT”. Na koniec sierpnia zakład pracy postawił mu do dyspozycji następujące świadczenia:

  • wynagrodzenie za pracę brutto: 1900 zł,
  • wynagrodzenie chorobowe brutto: 345,15 zł,
  • zasiłek chorobowy brutto: 414,18 zł.

Uwzględniając fakt, iż ww. pracownik uprawniony jest do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (46,33 zł), rozliczenie jego sierpniowej listy płac powinno wyglądać jak niżej:

Lp. Składniki Działanie Kwota
1 Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy pracowniczej brutto 1.900,00 zł
2 Wynagrodzenie chorobowe 345,15 zł
2a Składnik wynagrodzenia zwolniony z oskładkowania lecz podlegający opodatkowaniu 0,00 zł
2b Świadczenie niepieniężne ozusowane i opodatkowane 0,00 zł
2c Świadczenie niepieniężne podlegające wyłącznie opodatkowaniu 0,00 zł
2d Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00 zł
2e Świadczenie niepieniężne podlegające wyłącznie oskładkowaniu (zwolnione z opodatkowania) 0,00 zł
2f Zasiłek z ubezpieczenia społecznego należny w razie choroby 414,18 zł
3 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne Poz. 1 + poz. 2b + poz. 2e 1.900,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne Poz. 3 × 9,76% 185,44 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe Poz. 3 × 1,5% 28,50 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe Poz. 3 × 2,45% 46,55 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne Poz. 4 + poz. 5 + poz. 6 260,49 zł
% PIT Stawka procentowa podatku 18 %
8 Koszty uzyskania przychodu 0,00 zł
9 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych Poz. 2f 414,00 zł
10 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 46,33 zł
11 Zaliczka na podatek przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (Poz. 9 × % PIT) – poz. 10 28,19 zł
12 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Poz. 2 + poz. 3 – poz. 7 1.984,66 zł
13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona w pełnej wysokości Poz. 12 × 9% 178,62 zł
14 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
15 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych Poz. 11 – poz. 14 28,00 zł
16 Kwota netto Poz. 1 + poz. 2 + poz. 2a + poz. 2f – poz. 7 – poz. 13 – poz. 15 2.192,22 zł

Ilość komentarzy 3 do “Jak wyliczyć kwotę netto z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za część miesiąca przy „zerowym PIT”

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *