Wyższe odpisy na zfśs w 2019 r.

Za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podstawą naliczania odpisów na zfśs będzie kwota wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. W konsekwencji, podstawa ta zwiększy się o 3,41% i wyniesie 3.389,90 zł. Wymusi to na pracodawcach przeliczenie odpisów na fundusz socjalny i wpłacenie na wyodrębnione rachunki zfśs dodatkowych środków wynikających ze wspomnianej zmiany. Tak przewiduje ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Dz.U. z 2019 r. poz. 1907 (druk sejmowy nr 3771).

W rezultacie zaproponowanej przez ustawodawcę modyfikacji, w 2019 r. podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie:

  • w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3.278,14 zł;
  • w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

Skutkiem powyższego jest to, że od 1 sierpnia br. większe będą odpisy na zfśs.

Wysokość odpisów na zfśs w 2019 r. 

Odpis obligatoryjny
Stawka procentowa odpisu Od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.229,30 zł 1.271,21 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 1.639,07 zł 1.694,95 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 163,91 zł 169,50 zł
– II rok nauki 6% 196,69 zł 203,39 zł
– III rok nauki 7% 229,47 zł 237,29 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 204,88 zł 211,87 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 204,88 zł 211,87 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,50% 245,86 zł 254,24 zł

Dodatkowy termin wpłaty środków

Jak wynika z ustawy z 11 września 2019 r., na przelanie na rachunek bankowy funduszu socjalnego równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy obliczonych na bazie nowej podstawy – proporcjonalnie do przewidzianych zmian – pracodawca będzie miał czas do 31 października 2019 r. Przy zasilaniu konta zfśs dodatkowymi środkami, należy uwzględnić kwoty odpisów i zwiększeń naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (i przekazanych w terminie do 31 maja i 30 września 2019 r.).

Do 30 września 2019 r. II rata odpisów „po staremu”

Przypomnijmy, że pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs, przekazują odpis na wyodrębniony rachunek, na podstawie planowanego stanu zatrudnienia, w dwóch ratach:

  • pierwsza – w terminie do 31 maja danego roku, w wysokości nie niższej niż 75% równowartości odpisów podstawowych,
  • druga – płatna do 30 września danego roku, w wysokości różnicy między odpisem pełnym a kwotą przekazaną w maju, powiększona o fakultatywne zwiększenie.

Przywołana na wstępie ustawa z 11 września 2019 r. zaczyna obowiązywać od 23 października 2019 r. Oznacza to, że pracodawcy obowiązkowo tworzący zfśs powinni byli odprowadzić II ratę odpisu zasilającego środki przeznaczone na działalność socjalną w wysokości i w terminie wynikającym z przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji. Natomiast do końca października br. konieczne będzie dokonanie korekty odpisów i odprowadzenie na rachunek zfśs kwoty z niej wynikającej .

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Jak finalnie policzyć odpis uwzględniający zmiany podstawy naliczeń?

Wskutek zwiększenia bazy obliczeniowej odpisów na zfśs, należy przeliczyć odpisy na zfśs (i jego zwiększenia fakultatywne) w następujący sposób:

Krok 1. Wyliczamy 7/12 kwoty odpisu rocznego na zfśs (i zwiększeń) posługując się podstawą naliczeń obowiązującą do 31 lipca (odrębnie dla każdego rodzaju zatrudnienia, czyli osobno dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, dla osób wykonujących pracę w warunkach szczególnych i dla pracowników młodocianych);

Krok 2. Obliczamy 5/12 odpisu rocznego (i zwiększeń) za podstawę wyliczeń biorąc przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

Krok 3. Sumujemy wyniki otrzymane w kroku pierwszym i drugim.

Krok 4. Porównujemy uzyskaną sumę z kwotami przelanymi na rachunek zfśs do końca maja i końca września, a skalkulowaną różnicę przelewamy na wspomniany rachunek do 31 października 2019 r.

Krok 5. Do 31 grudnia korygujemy całoroczny odpis na zfśs w oparciu o rzeczywisty, przeciętny stan zatrudnienia.

Przykład

Spółka produkcyjno-usługowa zatrudniająca wyłącznie pracowników w tzw. normalnych warunkach i działająca w branży budowlanej, na początku 2019 r. ustaliła, że przeciętny stan zatrudnienia w skali roku wyniesie 82 etaty. W związku z tym wyliczyła, że całoroczny odpis na zfśs wyniesie 100.802,6‬0 zł, co wynika z wyliczenia:

82 etaty x 1.229,30 zł = 100.802,60 zł.‬

Do końca maja 2019 r. spółka przelała na wydzielone konto zfśs kwotę 75.601,95‬ zł (100.802,60 zł x 75%), natomiast w dniu 30 września wspomniane konto zasiliła kwotą 25.200,65‬ zł (100.802,60 zł – 75.601,95 zł).

Po zmianie wysokości odpisu na zfśs, spółka dokonała następujących przeliczeń:

  1. [(82 etaty x 1.229,30 zł) x 7/12] + [(82 etaty x 1.271,21 zł) x 5/12] = 58.801,52 zł + 43.433,01 zł = 102.234,53 zł;
  2. 102.234,53 zł – 100.802,60 zł =  1.431,93 zł (kwota do przelania na rachunek bankowy zfśs do 31 października 2019 r.).

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *