Wyższe odpisy na zfśs w 2019 r.

Za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podstawą naliczania odpisów na zfśs będzie kwota wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. W konsekwencji, podstawa ta zwiększy się o 3,41% i wyniesie 3.389,90 zł. Wymusi to na pracodawcach przeliczenie odpisów na fundusz socjalny i wpłacenie na wyodrębnione rachunki zfśs dodatkowych środków wynikających ze wspomnianej zmiany. Tak przewiduje ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Dz.U. z 2019 r. poz. 1907 (druk sejmowy nr 3771).

W rezultacie zaproponowanej przez ustawodawcę modyfikacji, w 2019 r. podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie:

  • w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3.278,14 zł;
  • w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

Skutkiem powyższego jest to, że od 1 sierpnia br. większe będą odpisy na zfśs.

Wysokość odpisów na zfśs w 2019 r. 

Odpis obligatoryjny
Stawka procentowa odpisu Od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.229,30 zł 1.271,21 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 1.639,07 zł 1.694,95 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 163,91 zł 169,50 zł
– II rok nauki 6% 196,69 zł 203,39 zł
– III rok nauki 7% 229,47 zł 237,29 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 204,88 zł 211,87 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 204,88 zł 211,87 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,50% 245,86 zł 254,24 zł

Dodatkowy termin wpłaty środków

Jak wynika z ustawy z 11 września 2019 r., na przelanie na rachunek bankowy funduszu socjalnego równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy obliczonych na bazie nowej podstawy – proporcjonalnie do przewidzianych zmian – pracodawca będzie miał czas do 31 października 2019 r. Przy zasilaniu konta zfśs dodatkowymi środkami, należy uwzględnić kwoty odpisów i zwiększeń naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (i przekazanych w terminie do 31 maja i 30 września 2019 r.).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Do 30 września 2019 r. II rata odpisów „po staremu”

Przypomnijmy, że pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs, przekazują odpis na wyodrębniony rachunek, na podstawie planowanego stanu zatrudnienia, w dwóch ratach:

  • pierwsza – w terminie do 31 maja danego roku, w wysokości nie niższej niż 75% równowartości odpisów podstawowych,
  • druga – płatna do 30 września danego roku, w wysokości różnicy między odpisem pełnym a kwotą przekazaną w maju, powiększona o fakultatywne zwiększenie.

Przywołana na wstępie ustawa z 11 września 2019 r. zaczyna obowiązywać od 23 października 2019 r. Oznacza to, że pracodawcy obowiązkowo tworzący zfśs powinni byli odprowadzić II ratę odpisu zasilającego środki przeznaczone na działalność socjalną w wysokości i w terminie wynikającym z przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji. Natomiast do końca października br. konieczne będzie dokonanie korekty odpisów i odprowadzenie na rachunek zfśs kwoty z niej wynikającej .

Jak finalnie policzyć odpis uwzględniający zmiany podstawy naliczeń?

Wskutek zwiększenia bazy obliczeniowej odpisów na zfśs, należy przeliczyć odpisy na zfśs (i jego zwiększenia fakultatywne) w następujący sposób:

Krok 1. Wyliczamy 7/12 kwoty odpisu rocznego na zfśs (i zwiększeń) posługując się podstawą naliczeń obowiązującą do 31 lipca (odrębnie dla każdego rodzaju zatrudnienia, czyli osobno dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, dla osób wykonujących pracę w warunkach szczególnych i dla pracowników młodocianych);

Krok 2. Obliczamy 5/12 odpisu rocznego (i zwiększeń) za podstawę wyliczeń biorąc przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

Krok 3. Sumujemy wyniki otrzymane w kroku pierwszym i drugim.

Krok 4. Porównujemy uzyskaną sumę z kwotami przelanymi na rachunek zfśs do końca maja i końca września, a skalkulowaną różnicę przelewamy na wspomniany rachunek do 31 października 2019 r.

Krok 5. Do 31 grudnia korygujemy całoroczny odpis na zfśs w oparciu o rzeczywisty, przeciętny stan zatrudnienia.

Przykład

Spółka produkcyjno-usługowa zatrudniająca wyłącznie pracowników w tzw. normalnych warunkach i działająca w branży budowlanej, na początku 2019 r. ustaliła, że przeciętny stan zatrudnienia w skali roku wyniesie 82 etaty. W związku z tym wyliczyła, że całoroczny odpis na zfśs wyniesie 100.802,6‬0 zł, co wynika z wyliczenia:

82 etaty x 1.229,30 zł = 100.802,60 zł.‬

Do końca maja 2019 r. spółka przelała na wydzielone konto zfśs kwotę 75.601,95‬ zł (100.802,60 zł x 75%), natomiast w dniu 30 września wspomniane konto zasiliła kwotą 25.200,65‬ zł (100.802,60 zł – 75.601,95 zł).

Po zmianie wysokości odpisu na zfśs, spółka dokonała następujących przeliczeń:

  1. [(82 etaty x 1.229,30 zł) x 7/12] + [(82 etaty x 1.271,21 zł) x 5/12] = 58.801,52 zł + 43.433,01 zł = 102.234,53 zł;
  2. 102.234,53 zł – 100.802,60 zł =  1.431,93 zł (kwota do przelania na rachunek bankowy zfśs do 31 października 2019 r.).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł