Osoby wracające z zagranicy a dokument potwierdzający kwarantannę

W aktualnym stanie prawnym osoby, które wracają do Polski, muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego). Aby za okres wspomnianej kwarantanny otrzymały one świadczenie chorobowe, powinny złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty ww. świadczenia pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Dotyczy to osób, które odbywają obligatoryjnie kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Takie rozwiązanie wprowadzono na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 491).

Do 19 marca 2020 r. istniała luka prawna, przez którą osoby na kwarantannie wymuszonej powrotem do Polski, miały problem z uzyskiwaniem za czas tej kwarantanny świadczenia chorobowego z powodu braku jakiegokolwiek dokumentu uprawniającego do należności z ubezpieczenia chorobowego. Wspomniana luka wynikała przede wszystkim z brzmienia § 2 ust. 2  pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w  sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w myśl którego w sytuacji poddania osoby powracającej z  zagranicy obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie w związku z  COVID-19 decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Sytuację, o której mowa powyżej, rozwiązał przepis § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zgodnie z tą regulacją, w celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową 14-dniową kwarantannę wynagrodzenia chorobowego lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia omawianej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny.

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa wyżej, do ZUS.

Przedmiotowe oświadczenie:

 • stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny;
 • można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 • powinno zawierać:
   • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę czyli imię i nazwisko,  numer PESEL, jeżeli go posiada,  serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;
   • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;
   • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w wyżej opisanym oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Polecamy nasz wcześniejszy tekst zatytułowany: Koronawirus a świadczenia należne z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

Poniżej informacja ZUS zatytułowana: „Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy”

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

 • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
 • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
 • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz.U. poz. 491).

Wzór „Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy” (plik docx 33kb)

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik docx 991kb)

Ważne!
Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Źródło: opracowanie własne + www.zus.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł