Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Tarcza antykryzysowa

Jeżeli pracodawca chce otrzymać wsparcie z FGŚP w postaci dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób i środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób, należnych od pracodawcy od otrzymanych świadczeń, musi złożyć odpowiedni wniosek.

Polecamy zapoznanie się z instrukcją wskazującą krok po kroku:

 • jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego lub oraz
 • jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy.

Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy, opisaliśmy szczegółowo w artykule: Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Krok 1. Skompletuj dokumenty

Zacznij od skompletowania dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB.

Do wniosku dołącz co najmniej następujące załączniki:

 • kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (plik w formacje jpg lub pdf),
 • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Umowa ma charakter nieedytowalny i wymaga wyłącznie dołączenia do wniosku przez przedsiębiorcę,
 • kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji (plik w formacie np. jpg lub pdf).
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego wzoru) dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx). Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do wykazu pracowników, w odniesieniu do których ubiegał się będzie o dofinansowanie,

 

W tym miejscu warto odpowiedzieć na często pojawiające się pytanie: Czy w wykazie pracowników w zakładce „przestój ekonomiczny” w rubryce, która jest zatytułowana „Obniżona wysokość wynagrodzenia brutto dla każdego pracownika objętego przestojem ekonomicznym, w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy”, można wpisać kwotę netto (na pracownika) bez kwoty ubezpieczenia? Chodzi o sytuację, kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek ZUS i wnioskując do WUP o dofinansowanie wynagrodzeń nie chce dwa razy ubiegać się o wsparcie na tego samego pracownika z tego samego tytułu (czyli składki).

Odpowiadając na to pytanie należy podkreślić, iż nie można wpisać kwoty netto w kolumnie R wykazu pracowników, ale w kolumnie S, gdzie jest pytanie, czy odprowadzane są składki na ubezpieczenie, wpisuje się  0. Wówczas nie zostanie wyliczone dofinansowanie składek.

A jaką kwotę brutto należy wpisać w wykazie w pozycji: „Kwota wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego”?  Czy kwotę z umowy, czy rzeczywiście należną za marzec 2020 r. np. łącznie z premią uznaniową?

W art. 15g ustawy antykryzysowej, jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym – nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

Krok 2. Na stronie Praca.gov.pl przejdź do grupy usług „Tarcza antykryzysowa”


Krok 3. Wskaż usługę – „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy”

 

Krok 4. Wybierz właściwy wojewódzki urząd pracy

Wybierz wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Lista wojewódzkich urzędów pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl. Aby przejść do dalszej części wniosku naciśnij przycisk „Przejdź do edycji wniosku”.

 

Krok 5. Uzupełnij dane przedsiębiorstwa

Uzupełnij informacje dotyczące miejscowości składania wniosku, danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, siedziby, danych kontaktowych oraz miejsca wykonywania działalności. Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia. Szczególnie ważne jest wprowadzenie danych kontaktowych, ponieważ w przypadku ewentualnych wątpliwości umożliwią one wojewódzkiemu urzędowi pracy szybkie skontaktowanie się z przedsiębiorcą bez konieczności wizyty w Urzędzie.

 

 

Krok 6. Wprowadź reprezentanta przedsiębiorcy

Określ reprezentanta przedsiębiorcy. W przypadku, jeżeli posiadasz więcej niż jednego reprezentanta wybierz przycisk „Dodaj”, który umożliwi dodanie kolejnego reprezentanta do wniosku.

Krok 7. Wprowadź właściwą treść wniosku

Określ z jakiego tytułu ubiegasz się o dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy tj. przestoju ekonomicznego i/ lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Dla wybranych tytułów dofinansowania wskaż datę, od której wnioskujesz o wsparcie, przy czym pamiętaj, że nie może ona być wcześniejsza niż 31 marca 2020 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy). Podaj liczbę pracowników, dla których ubiegasz się o wsparcie, liczbę miesięcy (odpowiednio 1, 2 lub 3), przeznaczenie (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) oraz w jakiej kwocie. Podaj również numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej.

Liczby pracowników oraz kwoty dofinansowania z FGŚP w ramach każdego z tytułów muszą być zgodne z wartościami wprowadzonymi w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP dołączanym do wniosku (tj. obowiązującej wersji pliku wykaz_pracowników_fgsp), w szczególności:

 • W pkt 6 ppkt 1 lit a) formularza wniosku w polu „dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników” formularza należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 1 lit b) formularza wniosku w polu „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 2 lit. a” należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 2 lit a) formularza wniosku w polu „dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników” formularza należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych obn. wym. czasu pracy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 1 lit b) formularza wniosku w polu „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 1 lit. a” należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowywanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP.

Wartości wprowadzane w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt. „Zakres wsparcia”.

 

Krok 8. Złóż oświadczenia

W kolejnym kroku złóż oświadczenia o: posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w Wykazie pracowników dołączonym do wniosku.

Informacje zawarte we wniosku oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Krok 9. Dołącz załączniki

 

Krok 10. Wprowadź informacje o osobie składającej wniosek

Uzupełnij informacje o osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Przedsiębiorcy. Jeżeli osoba uprawniona posiada pełnomocnictwo, zaznacz pole „Dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo” oraz załącz pełnomocnictwo. Po wypełnieniu formularza, wybierz przycisk „Dalej”.

 

Krok 11. Zweryfikuj konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl

Jeżeli posiadasz konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl, wybierz opcję „Mam już konto w module praca.gov.pl” i podaj numer PESEL w celu zalogowania się do modułu. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta, wybierz opcję „Zakładam konto w module praca.gov.pl” i postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją.

 

Krok 12. Podpisz dokumenty

Wybierz rodzaj podpisu elektronicznego, którym opatrzysz umowę oraz wniosek wraz z załącznikami – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.

 

W przypadku wybrania podpisu zaufanego, zaakceptuj informację o przekierowaniu do platformy zewnętrznej, wprowadź login i hasło bezpośrednio w Profilu Zaufanym lub uwierzytelnij się poprzez innego dostawcę tożsamości – bank lub operatora pocztowego, podpisz wniosek i wyślij do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Krok 13. Zakończenie obsługi wniosku

Ekran Podsumowanie zawiera potwierdzenie, że wniosek został wysłany do wojewódzkiego urzędu pracy. Naciskając przycisk „Podgląd” możesz zobaczyć wypełniony wniosek. Naciskając przycisk „Zapisz” możesz zapisać przesłany wniosek we wskazane miejsce. Przycisk „Zakończ” kończy proces składania wniosku.

 

Krok 14. Informacje o wniosku dostępne na koncie klienta Praca.gov.pl

Jeżeli chcesz upewnić się, że wniosek został przesłany do wojewódzkiego urzędu pracy możesz zalogować się do konta klienta w Praca.gov.pl.

 

Zaloguj się np. przez login.gov.pl (Profilem Zaufanym).

 

Po poprawnym zalogowaniu na zakładce „Sprawy” możesz dokonać podglądu przesłanego wniosku (VIA-WOMP).

Możesz zapoznać się również z Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), który stanowi potwierdzenie dostarczenia wniosku elektronicznego do urzędu pracy.

 

Źródło: gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy”

 1. Lipińska

  Witam
  staramy się o dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem
  i przy wepełnianiu wniosku nie możemy wpisać stopę procentową wypadkową ,która wynosi u nas 0,93

Skomentuj artykuł