Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – pytania i odpowiedzi

W związku z epidemią koronawirusa, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych za okres od 1  marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich.

Niestety nie wszystkie zagadnienia związane ze wspomnianą ulgą zostały precyzyjnie unormowane w ustawie antykryzysowej. W związku z tym polecamy zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się w tym obszarze pytań.

Zauważmy, że jak wynika z wyjaśnień ZUS, jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób albo rozliczasz składki jako spółdzielnia socjalna:

 • zwolnienie za marzec mogłeś uzyskać również jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.W tej sytuacji – jeśli złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłaciłeś składkę za marzec – mogłeś wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Oczywiście aby uzyskać zwrot nadpłaty, nie mogłeś  mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.
 • zwolnienie za kwiecień i maj obejmowało tylko składki nieopłacone do tej pory tylko składki nieopłacone. Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie ze składek za kwiecień i maj również dotyczy składek opłaconych.Jeżeli do 30 czerwca złożyłeś do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r., a składki za kwiecień i maj zostały opłacone, nie musisz składać już żadnych dodatkowych wniosków aby uzyskać zwolnienia ze składek za te dwa miesiące. Zwolnienia ze składek za kwiecień i maj, nawet jeżeli składki te zostały opłacone, ZUS dokona samodzielnie i poinformuje Cię o dokonanym zwolnieniu. Zwolnienie z tych składek możesz uzyskać już od 20 września 2020 r.

  Jeśli uzyskasz zwolnienie ze składek za kwiecień i maj, a opłaciłeś składki za te miesiące – już od 20 września 2020 r. możesz wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o zwrot nadpłaty przed najbliższym terminem płatności bieżącej składki nadpłata z urzędu zostanie na jej poczet zaliczona.

 

Jeśli przedsiębiorca zapłaci składki za marzec, to czy może złożyć wniosek o zwolnienie z zapłaconych już za ten miesiąc składek?

Tak. Wyjątkowo, wskutek zmiany wprowadzonej ustawą nowelizującą z 16 kwietnia 2020 r. dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem, wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia. Modyfikację tą uzasadniano tym, że płatnicy, nie znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem  oszczędności zapłacili pierwszą składkę objętą zwolnieniem. Z tego powodu ustawodawca zwolnił z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Czy z ulgi w postaci zwolnienia ze składek ZUS będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca 2020 r.?

Tak. Aktualnie, zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie przysługuje płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Natomiast płatnik składek – spółdzielnia socjalna może być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Z obowiązku opłacania składek ZUS (za miesiące od marca do maja) zwolniona aktualnie jest również m.in. osoba prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziła działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Miejmy na uwadze, że obecnie do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie wlicza się pracowników młodocianych.

O zwolnieniu z konieczności uiszczania składek ZUS pisaliśmy także w artykule: Tarcza antykryzysowa – Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Na mocy ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r., w aktualnym stanie prawnym, płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, na wniosek, może być zwolniony z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, FP i Fundusz Solidarnościowy, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Inną istotną modyfikacją wprowadzoną na podstawie przywołanej wyżej ustawy z 14 maja 2020 r. jest umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z konieczności uiszczania składki zdrowotnej za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. płatnikowi składek będącemu przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

 

Czy w placówce ZUS można pobrać papierowe formularze wniosków o wsparcie z ZUS?

Obecnie – ze względów bezpieczeństwa – papierowe formularze nie są dostępne w placówkach ZUS. Wnioski do wydruku są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku do ZUS jest przekazanie go drogą elektroniczną przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wszystkie wnioski związane z uzyskaniem wsparcia z ZUS są tam dostępne. Na stronie www.zus.pl można natomiast zapoznać się ze szczegółowymi informacjami jak – krok po kroku – takie wnioski wypełnić i wysłać elektronicznie.

 

Czy osoba, która prowadzi działalność od 1 stycznia 2020 r. i korzysta z ulgi na start (opłaca tylko składkę zdrowotną), może skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020 r.?

Taka osoba może skorzystać ze świadczenia postojowego. W przypadku świadczenia postojowego przepisy wprost wskazują, że może z nich skorzystać spełniająca inne określone ustawą warunki osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców (art. 15zq ust. 1 pkt 1 ustawy). Osoba, która przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i płaci tylko składkę zdrowotną jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (art. 18 ust. 1 tej ustawy).

Osoba  korzystająca z ulgi na start i prowadząca jednoosobowo działalność ma prawo do nieuiszczania składki zdrowotnej za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., o ile prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

 

Czy płatnik może mieć zaległości starając się o zwolnienie z opłacania składek lub świadczenie postojowe, jeśli tak, to od kiedy? Czy z 2019 roku, czy z 2020 roku? Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)? Czy jeżeli płatnik zapłaci zaległości na 31 grudnia 2019 r. i opłaci je przed złożeniem wniosku, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.

ZUS w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.

 

Czy przedsiębiorca może jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego?

Tak. Można jednocześnie skorzystać z umorzenia składek od ZUS oraz świadczenia postojowego, o ile oczywiście przedsiębiorca spełnia kryteria do skorzystania z tych form pomocy.

W tarczy antykryzysowej przewiduje się, że ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców, jeżeli spełniają pozostałe określone w ustawie warunki.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać obecnie także osoby korzystające z ulgi na start (po spełnieniu ustawowych warunków).

 

Czy ulegną zmianie wzory deklaracji rozliczeniowej?

Nie. Dokumenty rozliczeniowe w zawiązku z następstwie wystąpienia COVID-19 nie ulegają zmianie.

 

Czy można jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS oraz dofinansowanie pracowników?

W ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek nie przeszkadza korzystanie z innej pomocy przewidzianej w związku z COVID – 19. Należy jednak ustalić czy skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, nie będzie przeszkodą w uzyskaniu innej pomocy np. na dofinansowanie pracowników.

 

Czy pełnomocnictwo posiadane przez biuro rachunkowe do wszelkich czynności przed ZUS i do PUE (w tym do roli „ubezpieczonego” i „świadczeniobiorcy”) uprawnia do podpisania i wysłania wniosków przez PUE?:

 • RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) – rejestracja wniosków wg. danych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną podanych we wniosku
 • RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą – rejestracja wg. danych prowadzącego działalność podanych we wniosku
 • RDZ Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. – rejestracja wg. danych wnioskodawcy podanych we wniosku

Tryb składania wniosków wynika wprost z przepisów Tarczy antykryzysowej.

W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to taki wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika jeżeli jest złożone pełnomocnictwo.

Należy pamiętać, że udzielone pełnomocnictwo dla biura rachunkowego nie oznacza, że płatnik składek jest zwolniony z odpowiedzialności. Nadal to płatnik, bierze pełną odpowiedzialność za działania podejmowane przez biuro rachunkowe i to płatnik w razie popełnienia błędu przez biuro ponosi tego konsekwencje. Dlatego też, jeżeli biuro rachunkowe poda we wniosku nieprawdziwe dane, to płatnik poniesie z tego tytułu konsekwencje.

 

Jeżeli nie miałem przychodu w lutym i w marcu, to czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek od lutego do kwietnia?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się  zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne chorobowe), na ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), jeżeli:

 • działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Na mocy ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r., w aktualnym stanie prawnym, płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, na wniosek, może być zwolniony z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, FP i Fundusz Solidarnościowy, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Inną istotną modyfikacją wprowadzoną na podstawie przywołanej wyżej ustawy z 14 maja 2020 r. jest umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z konieczności uiszczania składki zdrowotnej za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. płatnikowi składek będącemu przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. Jeżeli więc złoży Pan wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r., to będzie brany pod uwagę przychód za marzec 2020 r. Jeżeli przychód w marcu 2020 r. wynosił 0 zł, oznacza to, że jest mniejszy od kwoty 15 681 zł, a więc za okres od marca do maja 2020 r. będzie Pan zwolniony z opłacania należności z tytułu składek, o ile na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się Pan w trudnej sytuacji finansowej.

Uwaga! Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który  ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Gdyby nie opłacił Pan składki za luty 2020 r., to nie będzie ona objęta zwolnieniem. Może być za to objęta ulgą w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Taka ulga jest udzielana na wniosek płatnika. Od należności za luty 2020 r. nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, zostaną natomiast naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku o ulgę.

 

Czy muszę zapłacić całą składkę za marzec, czy tylko jej część? Czy mogę liczyć na jej umorzenie?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolne chorobowe), na ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), jeżeli:

 • działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnieniem mogą być objęte generalnie tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku, z jednym wyjątkiem dotyczącym marca. Jeżeli  za miesiąc marzec 2020 r. została opłacona część składki, to podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Czy wysokość dochodów za okres marzec–maj ma wpływ na zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec–maj?

Warunek wysokości przychodu (a nie dochodu) ma znaczenie wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki na własne ubezpieczenie. Jeżeli zwolnienie ma dotyczyć składek za okres od marca do maja 2020 r., to uwzględnia się przychód osiągnięty w marcu 2020 r. Przychód uzyskany w marcu nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika.

 

Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli złożę wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z opłacania składek przerwie bieg terminu podlegania temu ubezpieczeniu?

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mimo zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 

Mam zadłużenie w ZUS (płacę po terminie). Czy będę mógł wystąpić o zwolnienie z opłacania składek?

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres posiada Pan zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który  ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień
31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia umowę z Zakładem o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy osoby prowadzące działalność np. od 2 lat i zgłaszające oprócz siebie tylko osobę współpracującą skorzystają z możliwości niepłacenia składek za siebie i osobę współpracującą?

Tak, pod warunkiem, że na dzień 29 lutego 2020 r. osoba prowadząca działalność i osoba współpracująca były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, a działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i dotyczy składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r.

Zauważmy, że aktualnie zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnienie przysługuje płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

 

Czy wspólnik spółki cywilnej działającej na rynku od ponad roku może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek?

Tak. Może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. jeżeli był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. Zwolnienie jest udzielane na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie
z regulacjami UE).

 

Czy do limitu pracowników wlicza się zleceniobiorców i praktykantów?

Wlicza się zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych (także praktykantów jeżeli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w tej dacie). Przy czym aktualnie do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie wlicza się pracowników młodocianych.

 

Czy wspólnik spółki innej niż cywilna może umorzyć składki?

Tak, jeżeli jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej i prowadził działalność przed 1 kwietnia
2020 r. może być zwolniony z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie z regulacjami UE). Dodatkowo brany jest pod uwagę przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Z powodu sytuacji z koronawirusem ZUS umożliwia złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na 3 miesiące. Czy to oznacza, że:

 • po 3 miesiącach nie trzeba będzie płacić kwoty, która nie została zapłacona przez 3 miesiące?

Jeżeli zostaną spełnione wymagania dla pomocy polegającej ze zwolnienia z płacenia składek za okres marzec-maj br., i wniosek zostanie rozpatrzony przez ZUS pozytywnie, nie będzie konieczności opłacania składek za te  miesiące. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzję.

Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na zasadach ogólnych.

 • płatnik składek będzie przez te 3 miesiące objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Tak. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach.

 • po 3 miesiącach będzie miał prawo do chorobowego?

Tak. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach.

 

Jestem emerytem i prowadzę działalność jednoosobową. Opłacam tylko składkę zdrowotną. Czy zwolnienie z opłacania składek dotyczy też składki zdrowotnej?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia, musi Pan spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany przez Pana w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Uwaga! Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy u osób duchownych badany jest przychód z poprzedniego miesiąca? Co jeśli taka osoba ma inne zatrudnienie np.: umowę o pracę, zlecenie, działalność gospodarczą, pracuje w służbie mundurowej?

W tarczy antykryzysowej przewiduje się m.in. skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez duchownych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. Dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek zwolnienie obejmuje należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej dla nich najniższej podstawy ich wymiaru.

Zwolnienie z opłacania dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Zatem nie będzie badany przychód z poprzedniego miesiąca nawet jeśli duchowny ma inne zatrudnienie np.: umowa o pracę , zlecenie, działalność gospodarcza, służba mundurowa.

 

Czy komornik sądowy, twórca, artysta, osoby prowadzące placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, które nie mają wpisu do CEIDG lub KRS, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień, maj i innych ulg tarczy antykryzysowej?

Tak. Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać każdy płatnik, o ile

 • rozpoczął prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych lub
 • rozpoczął prowadzenie działalności w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych bądź
 • rozpoczął prowadzenie działalności w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Osoby te mogą skorzystać również z innych ulg o ile spełnią warunki do ich przyznania.

 

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogę złożyć w kontekście dwóch miesięcy (kwietnia, maja), ponieważ w marcu przekroczyłem już przychody? Czy uzyskanie w maju przychodu przekraczającego limit spowoduje powstanie obowiązku składkowego za ten miesiąc?

Tak, wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek może dotyczyć składek za okres kwiecień i maj 2020 r. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia jest badany tylko przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie, w tym przypadku będzie to przychód osiągnięty w kwietniu. Zwolnienie będzie dotyczyło kwietnia i maja.

 

Czy otrzymywanie innych dotacji (np. z PUP, PFRON) jest przeszkodą w zwolnieniu z obowiązku składkowego?

Nie. Zwolnienie z opłacania należności nie jest uzależnione od uzyskania innych świadczeń wynikających z ustawy „tarcza antykryzysowa”. Należy jednak, w tych urzędach ustalić,
czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek są możliwe dotacje, o których mowa w pytaniu.

 

Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności?

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

 

Czy osoba, która odwiesiła działalność w marcu (zawieszona od grudnia) będzie mogła być zwolniona z obowiązku opłacania składek?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie.

 

Czy automatycznie płatnik nie będzie musiał opłacać składek?

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo przychód w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

 

Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy można od razu przez 3 miesiące nie opłacać składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

 

Czy osoba, która zawiesi działalność 1 kwietnia, będzie mogła się starać o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec? Osoba ta w ramach prowadzonej działalności nie osiąga przychodów w związku z epidemią.

Tak. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Zatem jeśli działalność będzie zawieszona od 1 kwietnia br., to można złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z opłacania składek za marzec.

 

Jeżeli płatnik zlikwidował działalność (np. 16 marca 2020 r.), czy może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za część miesiąca marca?

Tak. Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. Jeżeli za marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało tylko tą część, która nie została opłacona. Należy jednak pamiętać, że dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek zwolnieniu podlegają należności ustalone
od obowiązującej dla nich najniższej podstawy wymiaru.

 

Czy jeśli płatnik jest na zasiłku chorobowym, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

 

Czy osoba na urlopie macierzyńskim do 5 kwietnia – prowadzi działalność, czy będzie mogła skorzystać z umorzenia składek za kwiecień i maj?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu za który został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł).

 

Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?

W przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należy podać przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., warunkiem jest jednak prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

 

Czy jeśli mamy spółkę cywilną to zwolniony ze składek może być każdy ze wspólników i spółka za zatrudnionych pracowników (5 pracowników)?

Tak. Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenie (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz spółka o ile zgłosiła do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

 

Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Nie. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. W tej sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta 26.02.2020 za marzec oraz dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii) możliwe jest skorzystanie z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej.

 

Czy osoba prowadząca działalność, która korzysta z ulgi na strat i zatrudnia pracowników może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020?

Jeżeli osoba prowadząca działalność korzysta z ulgi na strat (opłaca tylko składkę zdrowotną), ale zatrudnia pracowników, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020.

W tej sytuacji będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie i za pracowników.

 

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie – czy badamy przychód tylko z działalności gospodarczej czy sumujemy inne przychody np. praca, zleceni, emerytura, renta?

Dla „osoby prowadzącej pozarolniczą działalność”, opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne liczy się przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie wliczamy więc przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę, emerytury.

 

Czy przysługuje zwolnienie z opłacania składek w sytuacji, gdy płatnik spłaca zadłużenie do 31.12.2019r. w ramach układu ratalnego?

Tak. Jeżeli na dzień 31.12.2019 r. płatnik posiadał zadłużenie, a na ten dzień miał zawartą z ZUS mowę o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty i ją realizował, przysługuje mu zwolnienie z opłacania składek, jeżeli spełni inne warunki wynikające z ustawy.

 

Spółka jawna nie zatrudnia pracowników – jest 4 wspólników, każdy ma inny udział procentowy. Czy dla wspólników będzie możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek? Jak wtedy ustalić przychód czy na podstawie udziałów w spółce?

Każdy ze wspólnik może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenia, w tym przypadku każdy wspólnik wskazuje osiągnięty przez niego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w związku z pandemią koronawirusa zwolnienie z opłacania składki na ZUS przez 3-miesiące będzie miało wpływ na wysokość mojej emerytury, na którą wybieram się za 7 miesięcy ? Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową.

Nie będzie miało wpływu, składka na ubezpieczenie emerytalne osób zwolnionych z opłacenia składek  będzie traktowana jako składka wpłacona, przy czym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnieniu podlegają składki należne od minimalnej podstawy ich wymiaru. Oznacza to, że w razie zadeklarowania wyższej podstawy wymiaru składek powinna nastąpić opłacenie pozostałej różnicy.

 

Czy składki za okres zwolnienia z ich opłacania (marzec, kwiecień, maj 2020) będą zaewidencjonowane na kontach osób ubezpieczonych i na subkonta tych osób? Jaki wpływ zwolnienie z opłacania tych składek będzie miało na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe?

Składki zwolnione z opłacania będą zapisane na kontach ubezpieczonych.

 

Czy jeżeli płatnik złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek, czy otrzyma na zaświadczenie o niezaleganiu?

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gdyż płatnik spełni określone w ustawie warunki, to tak.

 

Czy zwolnienie z opłacania składek przysługuje, jeżeli płatnik posiada inne tytuły do ubezpieczeń?

Tak. Nie ma znaczenia posiadanie innych tytułów do ubezpieczeń. O zwolnieniu decydują inne warunki.

 

Czy fundacja, spółdzielnia, parafia mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek?

Tak. Jeżeli spełniają warunki wynikające z ustawy antykryzysowej.

 

Czy zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyło całości należności w tym składek finansowanych przez ubezpieczonego? Czy tylko zwolniona z opłacenia składek będzie część finansowana przez płatnika?

Zwolnienie dotyczy całości nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., bez względu na źródło ich finansowania.

 

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego może złożyć tylko aktywny (na dzień składania wniosku) płatnik składek? Czy może złożyć osoba, która już zamknęła/zawiesiła prowadzenie działalności (np. w dniu 15 marca)?

Wniosek mogą złożyć te osoby, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i spełniają pozostałe warunki. Zatem osoby, które w marcu 2020 r. zawiesiły/zlikwidowały działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zwolnienie. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że zwolnienie dotyczy należności za marzec, kwiecień i maj. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność i miał zobowiązania za wcześniejsze okresy niż marzec, to powinien rozważyć skorzystanie z innego rodzaju pomocy np. ze spłaty zobowiązań za okres od stycznia 2020 r. bez naliczania opłaty prolongacyjnej.

 

Jeżeli ktoś płaci składki od deklarowanej podstawy wyższej niż najniższa podstawa może składać wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z obowiązku składkowego (opłacenie składek przez budżet państwa) oznacza, że za dany miesiąc płatnik nie może wykazać w deklaracji podstawy wyższej niż minimalna, czy że może wykazać wyższą podstawę, ale budżet opłaci mu składkę tylko od minimalnej podstawy (resztę dopłaca sam)?

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia czy też osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają nieopłacone należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli podstawa wykazana w dokumentach rozliczeniowych będzie wyższa, płatnik będzie zobowiązany do dopłacenia różnicy.

 

Czy niezłożenie w terminie dokumentów rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj przez osobę, która złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego, niesie jakieś konsekwencje dla wnioskodawcy (przyjmuję, że wszystkie dokumenty uzupełniła jeszcze przed 30 czerwca)?

Jeżeli dokumenty rozliczeniowe zostały złożone po terminie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., nie wpłynie to na sposób rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

 

Przed 1 lutym płatnik prowadził działalność gospodarczą, a na dzień 29 lutego nikogo nie zatrudniał. 10 marca zatrudnił zleceniobiorcę. Na jakich warunkach może wnioskować o zwolnienie z obowiązku składkowego? Czy wnioskuje o zwolnienie z obowiązku składkowego tylko na swoje ubezpieczenia, czy może również zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę?

Powinien złożyć wniosek jako osoba prowadząca działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Ważne aby przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. tj. 15681. Prawo do zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie jego składek.

 

Kiedy przedsiębiorca ma składać wniosek o niepłaceniu składek? Już teraz za wszystkie 3 miesiące czy po każdym miesiącu? Ma termin do 30 czerwca.

To płatnik decyduje o terminie złożenia wniosku. Może złożyć wniosek za każdy miesiąc oddzielnie (w różnych terminach), od razu za wszystkie trzy miesiące „z góry” lub poczekać i złożyć za trzy miesiące „z dołu”. W każdym z przypadku wnioski muszą zostać złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

 

Czy będą prowadzone egzekucje za te miesiące, jeśli płatnik złoży wniosek dopiero w czerwcu, a nie opłaci składek?

Zakład nie będzie wdrażał postępowania egzekucyjnego na składki należne od marca do maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Czy jak ktoś zapłacił składkę to może wnioskować o zwolnienie?

Nie. Zgodnie z art. 31zo ustawy zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek.

 

Czy do wniosku o zwolnienie ze składek w formie papierowej należy dołączać jakieś inne dokumenty? Na stronie jest tylko informacja, że do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ)?      Czy wniosku papierowego to nie dotyczy?

Do papierowego wniosku o zwolnienie z opłacania składek nie dołączamy dodatkowych dokumentów. Papierowy wniosek RDZ zawiera już informacje, które wcześniej znajdowały się w załączniku do wniosku elektronicznego.

 

Pracownik, który najpierw przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne – czy takiego pracownika wliczamy do stanu zatrudnienia w związku ze wsparciem dotyczącym zwolnienia ze składek?

Tak. Pracownik będący na zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym w dniu, z którego bierze się pod uwagę liczbę ubezpieczonych (czyli 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia 2020 r.) również powinien być liczony do tego limitu, ponieważ jako pracownik nadal jest on zgłoszony do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy wspólnicy spółki cywilnej, którzy nie mają zgłoszonych do ubezpieczenia pracowników/zleceniobiorców muszą spełnić warunek nieprzekroczenia przychodu? Jak ustalamy przychód – czy jeśli dwóch wspólników spółki cywilnej przekroczyło limit przychodu (15681 zł) , to czy spółka może starać się o zwolnienie z opłacania składek?

Jeżeli wspólnicy rozliczają się osobno jako płatnicy składek na własne ubezpieczenia (na indywidualnych NIP), składają odrębne wnioski. Każdy wspólnik występuje o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz odrębnie powinien być złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek za ubezpieczonych zatrudnionych w spółce.

Każdy wspólnik występujący o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie powinien spełnić warunek nieprzekroczenia przychodu oraz prowadzenia działalności przed 1 lutym 2020 r. W takiej sytuacji sprawdzamy przychód każdego ze wspólników osobno.

Każdy ze wspólników w imieniu Spółki może starać się o zwolnienie z opłacania składek na Spółkę bez względu na wysokość osiągniętego przez nią przychodu, czy przychodu osiągniętego przez jej wspólników. Warunkiem jest by działalność była prowadzona przed 1 lutym 2020, a na dzień 29 lutego 2020 r. Spółka miała zgłoszonych do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca, który ubiega się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, nie spełniał 31 grudnia 2019 r. kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, czyli nie powinien mieć opóźnień w płatnościach, które przekraczają trzy miesiące. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy wspólnik spółki cywilnej, który ma pracowników wypełnia na druku RDZ w bloku II pkt 1 czy 2?

Jeśli występuje o zwolnienie na własne ubezpieczenie (jeżeli rozlicza się na swoim indywidualnym NIP) to pkt. 2,  jeśli występuje jako spółka to pkt. 1.

 

Czy jak prowadzący działalność wystąpi obecnie tylko o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, to później może też wnioskować o kwiecień i maj?

Tak, zwolnienie dotyczy składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r. Różnica polega tylko na tym jaki przychód będziemy badać pod kątem przekroczenia limitu 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020, tj. 15 681 zł (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki na własne ubezpieczenia). W przypadku złożenia wniosku za kwiecień i maj 2020 r., będziemy badać przychód osiągnięty w kwietniu.

Jeżeli płatnik wystąpi z wnioskiem o zwolnienie z opłacenia składek za sam kwiecień albo maj, to w takiej sytuacji badamy, odpowiednio przychód osiągnięty w kwietniu bądź maju 2020r. Zawsze patrzymy na osiągnięty przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 

Jeżeli płatnik prowadzi działalność od 01.12.2019 r., a od 01.03.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń pracownika, to czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia?

Jeśli na dzień 29 lutego 2020 r. nie zgłaszał do ubezpieczeń nikogo po za sobą, może wystąpić o zwolnienie składek wyłącznie za siebie.

 

Czy ze zwolnienia za okres od III do V. 2020r. mogą skorzystać osoby, które mają składkę refundowaną przez PFRON?

Nie, zwolnienie z opłacania należności nie jest uzależnione od uzyskania innych świadczeń. Należy jednak ustalić w innych urzędach, czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek są możliwe dotacje, o które można się ubiegać ze środków PFRON.

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego został rozpatrzony pozytywnie. Po pewnym czasie płatnik składa jednak korektę deklaracji rozliczeniowej za okres w jakim był zwolniony z obowiązku składkowego, w związku z przyznaniem zasiłku opiekuńczego i pomniejszeniem podstawy wymiaru składek. Czy nadpłata składek opłaconych przez budżet państwa będzie stanowiła nadpłatę na koncie płatnika składek, czy też zostanie odpisana z uwagi na fakt, iż nie wynika ona z wpłaty dokonanej przez płatnika składek?

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Nie uwzględnia się korekt deklaracji rozliczeniowych, które wpłyną po dniu rozpatrzenia wniosku. Powstałe z tego tytułu różnice należy opłacić wraz z odsetkami albo wystąpić o ich spłatę w ratach.

 

Jak wypełnić blok 4.2, pole C. Wniosek RDZ?: „4.2.Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (wg stanu na 31.12.2019 r.) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 r.) Czy podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? TAK NIE

Co oznacza zapis „spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym”

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo upadłościowe:

 • upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny;
 • dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

 

W przypadku gdy płatnik prowadzi działalność w formie spółki, do limitu przychodu (w przypadku zwolnienia ze składek) bierzemy pod uwagę przychód tylko wspólnika czy przychód spółki?

Zależy kto jest płatnikiem. Do limitu przychodu bierze się przychód wspólnika z prowadzonej działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia i z tego tytułu występuje o zwolnienie.

 

Czy osoba która ma kilka działalności jest zwolniona z opłacania składek?

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika, o ile spełnia on warunki ustawowe. Bez znaczenia jest ilość prowadzonych działalności. Ważne, aby prowadzenie działalności rozpoczęło się przed
1 kwietnia 2020 r., a ponadto:

 • w przypadku płatników będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15 681 zł),
 • w przypadku pozostałych płatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i którzy na dzień 31 marca 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i którzy na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

 

Czy jak osoba prowadząca działalność skorzysta ze zwolnienia ze składek za siebie i za pracowników, to czy musi przez 3 miesiące kontynuować ich zatrudnienie?

Zwolnienie z opłacania należności dotyczy składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za okres, którego dotyczy zwolnienie. Kwestie zatrudnienia i zwalniania pracowników są uregulowane w ustawie Kodeks pracy. Zmiany kadrowe w okresie objętym wnioskiem o zwolnienie nie mają wpływu na jego rozpatrzenie. Zwolnieniu podlegają natomiast należności wykazane w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za marzec, kwiecień i maj.

 

Czy jeśli płatnik miał np. jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składek za grudzień 2019, ale dokonał płatności, czy będzie przysługiwała ulga zwolnienia z obowiązku opłacania składek (pozostałe warunki spełnione)?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r. Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać tylko ten przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

 

„Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.” O jakie inne należności chodzi?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r. Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać tylko ten przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

 

Płatnik zawiesił działalność 23.01.2020 , następnie wznowił działalność 02.03.2020 i ponownie zawiesił 12.03.2020, czy w tej sytuacji płatnik może wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie. Ważne, aby prowadzenie działalności rozpoczęło się przed 1 lutym 2020 r., a ponadto w przypadku płatników będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia – przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15 681 zł).

 

Płatnik składek, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, pobiera z tego wynagrodzenia składki w części finansowanej przez ubezpieczonego, a jednocześnie po zwolnieniu go z obowiązku opłacania składek, nie przekazuje ich na rachunek ZUS. Czy w takiej sytuacji pracodawca nie pobiera składek od wynagrodzenia (zwiększa wynagrodzenie do wypłaty pracownika) czy pobiera, ale nie przekazuje ich do ZUS (zwiększa się przychód pracodawcy), czy przekazuje je do ZUS, a budżet finansuje składki tylko w części finansowanej przez płatnika?

Płatnik składek tak jak dotychczas sporządza dokumenty rozliczeniowe i wykazuje w nich należne składki od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń. Rozstrzygnięcie czy płatnik składek ma pobrać, czy też zaniechać poboru części składek finansowanej przez ubezpieczonych pozostaje poza kompetencjami ZUS.

 

Czy jeżeli na pytanie z wniosku RDZ dot. przewyższenia niepokrytych strat 50% wysokości kapitału zarejestrowanego, przedsiębiorca odpowie twierdząco, to czy to dyskwalifikuje go z ubiegania się o zwolnienie ze składek? Wszystkie inne wymogi są spełnione.

We wniosku konieczne jest podanie tej informacji. Nie oznacza to jednak, że dyskwalifikuje to z ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek.

 

Po wysłaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS okazało się, że są w nim zawarte nieaktualne dane (nr dowodu osobistego, który jest nieważny). Czy można zrobić korektę wysłanego wniosku czy trzeba pisać podanie o jego anulowanie i wysłać nowy, już z prawidłowymi danymi?

W takim przypadku należy ponownie złożyć poprawny wniosek.

 

Termin zapłaty składek za marzec upływa 10 kwietnia. Co się stanie, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie ze składek, nie zapłaci ich za marzec, a potem otrzyma odmowę? Trzeba składkę zapłacić czy samo złożenie wniosku już upoważnia do niepłacenia?

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć wniosek RDZ do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz konieczne jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba, że obowiązuje zwolnienie z ich składania. Ważne jest żeby płatnik wnioskujący o zwolnienie spełniał warunki określone w ustawie.

Wniosek zrealizowany będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek
(w przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku). Zwolnieniu z opłacania składek podlegają należności znane na dzień rozpatrywania wniosku.

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, po każdym miesiącu, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. W sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały dochodzeniu na zasadach ogólnych.

 

Prowadzę firmę – zatrudniam dwóch pracowników – płacę składki do ZUS. Jestem też rolnikiem i korzystam m.in z dopłat do gruntów i innych unijnych. W ustawie o tarczy jest zapis o limicie pomocy – jaki to limit? Czy przysługuje mi zwolnienie z ZUS na 3 miesiące?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może być udzielona zgodnie z Komunikatem Komisji, jeśli:

– nie przekracza (łączna wartość pomocy otrzymanej w związku z epidemią COVID-19):

 • 800 000 euro na przedsiębiorstwo
 • 120 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • 100 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

– dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalne konieczne jest przestrzeganie właściwego pułapu dla każdej z tych działalności, a najwyższa możliwa kwota pomocy publicznej nie może zostać przekroczona.

 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenie (poza działalnością). Jeśli skorzysta ze zwolnienia ze składek w ramach działalności, to umowa zlecenie stanie się w pełni oskładkowana czy składki umorzone będą traktowane również pod tym względem jak opłacone?

Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (jednocześnie wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenie) skorzystała ze zwolnienia ze składek, to składki z tej działalności, za które przysługiwało zwolnienie będą traktowane jako opłacone. Umowa zlecenie nie stanie się wtedy w pełni oskładkowana.

 

Czy najpierw trzeba złożyć deklaracje za marzec, a dopiero wniosek o zwolnienie, aby je otrzymać? Tak należy rozumieć poniższy zapis ustawy o „antykryzysowej”?

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, ZNANE na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek przed złożeniem deklaracji. Natomiast rozpatrzenie wniosku nastąpi po złożeniu deklaracji i raportów przez płatnik chyba,  że jest zwolniony z obowiązku ich składania. Uwzględnia się w rozliczeniu tylko te korekty deklaracji rozliczeniowych, które wpłyną do Zakładu przed dniem rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w liczbie ubezpieczonych (mikrofirma) wlicza się także pracowników młodocianych podlegających ubezpieczeniom społecznym? Wg Prawa Przedsiębiorców – do limitu liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.

Do liczby ubezpieczonych wlicza się także pracowników młodocianych podlegających ubezpieczeniom społecznym.

 

Czy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który nie posiada pracownika, ale ma osobę współzatrudnioną, może skorzystać ze zwolnienia z opłaty za składki ZUS bez spełnienia warunku limit 300 % dochodu? Właściciel ten jest również udziałowcem w spółce komandytowej. Czy przedstawia on dochody tylko z działalności gospodarczej, czy również te, które uzyskuje jako udziałowiec w spółce?

Osoba taka może być zwolniona z opłacania należności z tytułu składek, o ile spełnia ustawowe warunki – w jej przypadku wysokość uzyskanego przez nią przychodu nie ma znaczenia.

 

Mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność od 3 lat zatrudnia 50 pracowników łącznie na 48,5 etatu, czy obejmuje go zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące?

Nie, gdyż warunkiem jest, aby do ubezpieczeń społecznych płatnik zgłosił mniej niż 50 ubezpieczonych. W liczbie uwzględnia się wszystkie osoby (poza pracownikami młodocianymi), które są zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, bez względu na wymiar czasu pracy w jakim są zatrudnieni.

 

Jestem na karcie podatkowej (taxi) zwolnienie z VAT, czy muszę we wniosku RDZ wpisywać kwotę przychodu?

Tak, należy oświadczyć jaki został osiągnięty przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek (wskazany przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł. Proszę wskazać przychód jaki będzie Pan wykazywał dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Klient wysłał elektronicznie (PUE ZUS) wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności. W dniu dzisiejszym otrzymał korektę faktury – korekta ma wpływ na wysokość przychodu osiągniętego z prowadzonej działalności. W jaki sposób skorygować wysłany wniosek o zwolnienie? 

Jeżeli oświadczony przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o zwolnienie, przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł., płatnik nie kwalifikuje się do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za ten miesiąc. Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. W przeciwnym wypadku, wystarczy dostarczyć do ZUS pismo do sprawy (do złożonego już wcześniej wniosku), w którym płatnik oświadczy jaki osiągnął przychód. Pismo takie można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do placówki ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Może także zostać wysłany ponowny wniosek poprzez PUE.

 

Firma jednoosobowa – działalność sezonowa od 2000 roku w miesiącach marzec-październik. Pozostałe miesiące są zawieszone. Od marca 2020 działalność została odwieszona. Czy firma będzie musiała płacić składki do ZUS?

Jeżeli działalność zostaje odwieszona od 1 marca br. to płatnik może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj br. jeśli spełnia warunki.

 

Działalność była prowadzona do listopada 2019 r. i została zawieszona. W połowie lutego 2020 r. nastąpiło odwieszenie działalności. Czy płatnikowi przysługuje zwolnienie z płatności składek do ZUS?

Płatnikowi przysługuje zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, gdyż warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. i przed tą datą działalność była prowadzona. Muszą być jeszcze spełnione pozostałe określone w ustawie warunki.

 

Firma zatrudnia 11 pracowników, z czego jedna osoba jest na urlopie wychowawczym i jedna na urlopie macierzyńskim. Czy przedsiębiorca klasyfikuje się do zwolnienia z ZUS?

Na dzień 29 lutego 2020 r. płatnik może mieć zgłoszonych nie więcej niż 9 osób do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia tytuł ubezpieczenia.

 

Czy właściciel wlicza się jako pracownik, czy osoba na urlopie wychowawczym wlicza się do osób zatrudnionych i czy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek?

Na dzień 29 lutego 2020 r. płatnik może mieć zgłoszonych nie więcej niż 9 osób do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Nie ma w tym przypadku znaczenia tytuł ubezpieczenia. Do limitu wlicza się wszystkie osoby, które były na wskazany dzień zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, w tym wlicza się osobę prowadzącą działalność (właściciela).

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku o zwolnienie ze składek?

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek, płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Płatnik ma ostateczny termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych do 30 czerwca 2020 r.

ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji.

 

Jeśli osoba prowadząca działalność zgłosiła na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń.

 

Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 6 kwietnia 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Nie. W tarczy antykryzysowej ulgi są przewidziane dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. W tej sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta 6.04.2020, za kwiecień oraz dalsze miesiące (do zakończenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii) możliwe jest skorzystanie z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej.

 

Których składek dotyczy zwolnienie ze składek?

Wsparcie państwa dotyczy zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Co z prawami do rent i emerytur w czasie zwolnienia ze składek?

Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

 

Czy zasada ciągłości ubezpieczeń chorobowych, które w niektórych przypadkach są dobrowolne, będzie również obowiązywała?

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem). Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasada ciągłości będzie obowiązywać w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie, poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?

Nie. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu.

 

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, żeby otrzymać wsparcie?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie za własne ubezpieczenie, zwolnienie ze składek przysługuje, jeśli przychód z prowadzonej działalności w miesiącu  poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie ze składek, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS. Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje?

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Jednak w związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, ZUS prosi o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu. W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS  (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

Źródło: opracowanie własne + ZUS + www.gov.pl/web/rodzina/

Ilość komentarzy 2 do “Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – pytania i odpowiedzi

 1. Dzień dobry,

  Od 10 lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i opłacam tylko składkę zdrowotną gdyż pracuję dodatkowo na etacie. Do ubezpieczenia zgłaszam również osobę współpracującą nieodpłatnie (małżonka) i on też z racji etatu w innej firmie podlega tylko składce zdrowotnej.
  Czy mogę się ubiegać o zwolnienie ze składek zusu na 3 miesiące dla 2 osób czy tylko dla „właściciela”?

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.