Od 1 czerwca 2020 r. wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. minimalne wynagrodzenie młodocianych ustalane musi być od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. , które wyniosło 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412)

Przypomnijmy, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, od 1 września 2019 r. nastąpiło zwiększenie o jeden punkt procentowy najniższych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, dzięki czemu obecnie wynoszą one:

  • w pierwszym roku nauki – 5% (wcześniej 4%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS,
  • w drugim roku nauki – 6% (wcześniej 5%) ww. wynagrodzenia,
  • w trzecim roku nauki – 7% (wcześniej 6%) ww. wynagrodzenia.

O wspomnianej zmianie pisaliśmy w artykule: Od 1 września 2019 r. wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

Skoro, jak wskazano powyżej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5.331,47 zł, to w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni
  • w pierwszym roku nauki – 266,57 zł,
  • w drugim roku nauki – 319,89 zł,
  • w trzecim roku nauki – 373,20 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie przysługuje zaś wynagrodzenie w wysokości 213,26 zł.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł