Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a składki ZUS

Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe przyznawane pracownikom jednostki samorządu terytorialnego wypłacane osobom oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym utworzonym przez wspomnianą jednostką samorządu, nie powinny być kwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy. Świadczenia te zostały bowiem otrzymane w związku z realizacją prac zleconych przez komisarza spisowego, czyli inny podmiot niż pracodawca. Z tego też powodu, należy zaliczyć je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem ww. należności traktować powinniśmy jako przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

Powyższe znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np. w:

  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 sierpnia 2011 r., sygn.  ITPB2/415-518/11/MK oraz
  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2016 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.762.2016.2.IN.

 

Jak wynika z wyjaśnień ZUS, jeżeli dodatki spisowe i nagrody dla pracowników oddelegowanych do prac spisowych nie stanowią przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie należy ich włączać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (por. Magazyn informacyjny dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „ZUS dla Ciebie” Nr 6(57) – Czerwiec 2011).

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *