Nowe wzory PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR (2020-2021)

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1940 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które:

 • zmodyfikowało wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11;
 • weszło w życie 18 listopada 2020 r.;
 • stanowi, że nowe wzory mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r., przy czym za prawidłowe uznaje się złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) na dotychczasowych wzorach formularzy.

Co ważne, w Dzienniku Ustaw pod poz. 2432 opublikowano kolejne rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – tym razem z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określa ono nowe wzory:

 • PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R, które mają zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r.,
 • PIT-11, który ma zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Za 2020 r. należy stosować PIT-11 w wersji 26, PIT-4R w wersji 11, zaś PIT-8AR w wersji 10. 

 

O nowych wzorach PIT-4R i PIT-8AR więcej napisaliśmy artykule: Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R za 2020 r. oraz PIT-11 za 2021 r.

Jak wynika z wyjaśnień MF, zmiana wzorów przewidziana w pierwszym z przywołanych wyżej rozporządzeń miała na celu dostosowanie wzorów formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, m.in. ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Miejmy na uwadze, że:

 • w wersji PIT-4R (10) i PIT-8AR (9) znalazły się m.in. odrębne pozycje do wypełnienia przez płatników, którzy w związku z poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 skorzystali z możliwości zapłaty odroczonych w czasie zaliczek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;
 • PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR za 2020 r. płatnicy mają obowiązek przekazać do urzędów skarbowych do 1 lutego 2021 r. (termin ulega przesunięciu ponieważ 31 stycznia przypada w 2021 r. w niedzielę);
 • informację PIT-11 trzeba przekazać podatnikom do 1 marca 2021 r. (gdyż 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę).

 

Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
Kliknij i Sprawdź

 

Wzór PIT-4R (wersja 10)

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia – określa wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia, terminu i miejsca składania. Deklaracja ta oznaczona jest symbolem PIT–4R. Do jej sporządzania obowiązani są płatnicy wymienieni w:

 • art. 31 i 33–35 ustawy PIT (np. zakłady pracy, w tym przedsiębiorstwo w spadku, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, organy rentowe, banki, areszty śledcze i zakłady karne, oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, centra integracji społecznej, podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką), od należności z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, emerytur i rent, świadczeń integracyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich;
 • art. 41 ustawy PIT, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo w spadku, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy (tj. podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 ustawy PIT;
 • art. 42e ustawy PIT, tj. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcami prawnymi zakładów pracy, przejmujące zobowiązania zakładów pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
 • art. 35a ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., tj. osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które zawarły umowę aktywizacyjną, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej, do końca obowiązywania tej umowy.

Deklarację składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Płatnicy, o których mowa w art. 31, 33–35, art. 41 oraz 42e ustawy PIT, którzy zaprzestali działalności przed tym terminem – składają deklarację do dnia zaprzestania tej działalności. Natomiast w razie zaprzestania poboru zaliczek przez płatnika, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., przed tym terminem – jest on zobligowany do złożenia deklaracji do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).

Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku właściwym jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru deklaracji PIT–4R, wzór formularza PIT–4R stanowiący załącznik nr 1 do przywołanego na wstępie rozporządzenia z 21 października 2020 r. zawiera następujące zmiany:

 • w podstawie prawnej uaktualniono publikator ustawy PIT; obecnie tekst jednolity jest opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 i 1291;
 • w części C, wykreślono dotychczasowy wiersz 9 „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”; w związku z tym przenumerowano dalsze wiersze i pozycje we wzorze formularza;
 • dotychczasową część D podzielono na dwie części:
  1. 1. „WYJAŚNIENIE RÓŻNICY POMIĘDZY KWOTĄ POBRANEGO PODATKU A KWOTĄ WPŁACONEGO PODATKU”, w której tak jak dotychczas płatnik wyjaśnia dlaczego kwota wpłaty za dany miesiąc różni się od kwoty pobranych od podatników za ten miesiąc zaliczek na podatek oraz część D.2. oraz
  2. 2. „INFORMACJE DODATKOWE”; część ta przeznaczona jest dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.; płatnik informuje poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu(ów); dzięki wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zaliczek za te miesiące, w których płatnik korzystał z prolongaty ich wpłaty;
 • uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; aktualny publikator tej ustawy – Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. ;
 • uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; aktualny publikator tej ustawy – U. z 2020 r. poz. 1427;
 • pozostałe zmiany są związane ze zmianami pozycji we wzorze formularza.

 

Wzór PIT-8AR (wersja 9)

Załącznik Nr 2 do rozporządzenia – określa wzór rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia, terminu i miejsca składania. Deklaracja ta oznaczona jest symbolem PIT–8AR. Deklarację tę składają płatnicy określeni w art. 41 ust. 1 i ust. 10 ustawy PIT (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo w spadku, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), którzy są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 41 ust. 4–7 i 10 ustawy PIT, od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika lub posiadacza rachunku zbiorczego pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.).

Deklarację tę składa się w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności, w urzędzie skarbowym, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże roczną deklarację dotyczącą podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10 ustawy PIT, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru deklaracji PIT–8AR, we wzorze formularza PIT–8AR stanowiącym załącznik nr 2 do omawianego rozporządzenia wprowadzono następujące zmiany:

 • w podstawie prawnej uaktualniono publikator ustawy PIT; obecnie tekst jednolity jest opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 i 1291;
 • w części C dodano nowe wiersze przeznaczone do wykazania podatku zryczałtowanego pobranego od dochodów podatnika z tytułu wypłat z PPK. Zmiana nie ma charakteru merytorycznego, gdyż podatek ten obecnie wykazywany jest sumarycznie w jednej pozycji; zmiana dla potrzeb statystycznych,
 • dotychczasową część D oznaczono jako E, a część D zatytułowano „INFORMACJE DODATKOWE”; część ta przeznaczona jest dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zryczałtowanego podatku za marzec, kwiecień i maj 2020 r.; płatnik informuje poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu(ów); dzięki wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zryczałtowanego podatku za te miesiące, w których płatnik korzystał z prolongaty jego wpłaty;
 • uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; aktualny publikator tej ustawy – Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. ;
 • uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; aktualny publikator tej ustawy – U. z 2020 r. poz. 1427;
 • pozostałe zmiany są związane z przenumerowaniem pozycji we wzorze formularza

 

Nowy wzór PIT-11 (wersja 26)

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia – określa wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia, terminu i miejsca składania. Informacja oznaczona jest symbolem PIT–11.

Do jej sporządzenia obowiązani są:

 • płatnicy, o których mowa w:
  1. art. 31, 33 i 35 ustawy PIT (np. zakłady pracy, w tym przedsiębiorstwo w spadku, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, organy rentowe, banki, areszty śledcze i zakłady karne, oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, centra integracji społecznej, podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką), od należności z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, emerytur i rent, świadczeń integracyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich;
  2. art. 35 ust. 10 ustawy PIT, tj. wypłacający stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy PIT;
  3. art. 41 ustawy PIT, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo w spadku, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy (tj. podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 ustawy PIT;
  4. art. 42e ustawy PIT, tj. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, w sytuacji gdy przejęli zobowiązania zakładu pracy, wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
  5. art. 35a ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., tj. osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które zawarły umowę aktywizacyjną, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej, do końca obowiązywania tej umowy;
 • podmioty niebędące płatnikami, o których mowa w art. 42a ustawy PIT od przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, w tym rolnicy od wynagrodzeń z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, oraz przedsiębiorstwo w spadku.

Składający informację PIT–11 (płatnik oraz podmiot niebędący płatnikiem) sporządza i przekazuje tę informację w następujących terminach:

 • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu;
 • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi;
 • w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy;
 • do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru informacji PIT–11, wzór formularza PIT–11 stanowiący załącznik nr 3 do omawianego rozporządzenia zawiera zmiany polegające na:

 • w podstawie prawnej uaktualniono publikator ustawy PIT;
 • w części E:
  1. w wierszu 2 i 6 zlikwidowano wyrazy „od dnia 08.2019 r.15)” wraz z treścią przypisu:

„15) Dotyczy informacji składanych za 2019 r.; dla informacji składanych za lata następne płatnik wykazuje w wierszu 2 i 6 należności otrzymane przez podatników od dnia 1 stycznia roku podatkowego do ukończenia 26. roku życia.”,

b. w konsekwencji zmieniono numerację dalszych przypisów;

c. w opisie wiersza do poz. 74 dodano zdanie: „W poz. 74 należy wykazać składki, do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru.”; zmiana ma na celu wyeliminować wątpliwości zgłaszane podczas ostatniej akcji rozliczeniowej;

 • w treści przypisu nr 7 uaktualniono dziennik promulgacyjny ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; aktualny publikator tej ustawy – Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.;
 • w treści przypisu nr 14 po wyrazach „wierszu 1” dodano wyrazy „odpowiednio wierszu 2”; zmiana eliminuje wątpliwości zgłaszane podczas ostatniej akcji rozliczeniowej;
 • w treści przypisu nr 15:
  1. na końcu pierwszego zdania po wyrazie „podatek” dodano „w związku ze złożeniem przez podatnika oświadczenia o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku zwolnienia od podatku albo z powodu przekroczenia limitu zwolnienia od podatku (kwoty wykazanej w poz. 86), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie ”,
  2. w drugim zdaniu skreślono wyrazy „w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 86)”

– powyższe zmiany eliminują wątpliwości zgłaszane podczas ostatniej akcji rozliczeniowej.

Przeczytaj również: Na PIT-11 musi znaleźć się właściwy PESEL lub NIP zatrudnionego

PIT-11 do końca stycznia 2021 r. można wysłać elektronicznie tylko na nowym wzorze – informacja MF

MF poinformowało, że do końca stycznia 2021 r. informację PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza – czyli 26. Od lutego 2021 r. ma zostać przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 w celu dokonywania korekt za ubiegłe lata.

18 listopada 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie MF z 21 października 2020 r. określające wzór formularza PIT-11 za 2020 r. w wersji 26 r. Płatnicy mają obowiązek przekazywać informacje PIT-11 do urzędów skarbowych wyłącznie elektronicznie. MF poinformowało, że do końca stycznia 2021 r. PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza – czyli 26. Ma to zapobiegać przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2020 na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach formularzy.  Od lutego 2021 r. ma zostać przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (do składania korekt za ubiegłe lata).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł