Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R za 2020 r. oraz PIT-11 za 2021 r.

Dzienniku Ustaw pod poz. 2432 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określa ono nowe wzory:

  • PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R, które mają zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r.,
  • PIT-11, który ma zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Sprawdź wyjątkowy zestaw (ebook + kalkulator): Jak wypełnić PIT-11 za 2020 r. i rozliczać w ujęciu rocznym (także w 2021 r.) świadczenia pracowników i zleceniobiorców

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej, z zamrożeniem wykonywania niektórych rodzajów działalności w dniu 19 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników podatku dochodowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku (Dz. U. poz. 2054). Jest to kolejne rozporządzenie przedłużające niektórym płatnikom terminy wpłaty pobranych zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego. W rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2020 r. przedłużono niektórym płatnikom termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników za październik, listopad i grudzień 2020 r. odpowiednio do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego dotyczy:

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!
  • zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, oraz
  • podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw

W związku z tym niezbędne było uwzględnienie nowego stanu prawnego we wzorach PIT-4R i PIT-8AR, mających zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

W konsekwencji aktualnie PIT-4R trzeba stosować w wersji 11, a PIT-8AR w wersji 10

Zmiany wzoru IFT-1/IFT-1R dotyczą uszczegółowienia wiersza D.10, w którym wykazuje się przychody nierezydentów wymienione w art. 29-30a ustawy PIT uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatnika, jeżeli nie znajduje zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wyniku zmian, jeżeli podatnik uzyska więcej niż jeden rodzaj przychodu, płatnik będzie miał możliwość wykazania odrębnie każdego rodzaju przychodu w poszczególnych pozycjach.

Obecnie IFT-1/IFT-1R trzeba stosować w wersji 16

Dodatkowo należy wskazać, że w dniu 28 listopada 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), która z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadza zmiany m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, rozszerzając zakres przedmiotowy tzw. ulgi dla młodych.

Od 1 stycznia 2021 r. zwolnieniem od podatku objęte zostaną także przychody z tytułu:

  • odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
  • odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Wyżej wymieniona zmiana wymagała uwzględnienia we wzorze informacji podatkowej PIT-11 obowiązującego dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. (wersja 27).

 

Nowe wzory niektórych zeznań podatkowych PIT

Dzienniku Ustaw pod poz. 2418 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie:

  • określa nowe wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS,
  • zmienia wzory niektórych załączników do zeznań np. PIT/O,  PIT/B,  PIT/IP,
  • dodaje 2 nowe załączniki do zeznań: PIT/SE i PIT/WZ i określa ich wzory.

Wzory określone rozporządzeniem stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł