Czy należne jest świadczenie chorobowe za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej

Osoby zajmujące się rozliczeniami płacowymi nie od dziś zgłaszają wątpliwości odnośnie tego, czy należy się świadczenie chorobowe za dni wolne od pracy, w czasie których pracownik przebywa na kwarantannie łączonej z wykonywaniem pracy zdalnej. Chodzi tu np. o sytuacje, w których podwładny świadczący pracę od poniedziałku do piątku przebywa na kwarantannie, w okresie której pracuje zdalnie. W takich okolicznościach pojawia się uzasadnione pytanie: czy pracownik za dni wolne od pracy (np. sobotę i niedzielę) powinien otrzymać zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe?

Przypomnijmy, że stosownie do art. 4h i 4ha ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawy antykryzysowej), aktualnie dozwolona jest praca zdalna w okresie kwarantanny/izolacji domowej. Jej wykonywanie może nastąpić wyłącznie za zgodą pracodawcy i na zasadach określonych w art. 3 ust. 3-8 ww. ustawy antykryzysowej.

Za realizację zadań służbowych w omawianych okolicznościach zatrudnionemu przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę, w myśl art. 80 Kodeksu pracy.

Za dni pracy świadczonej w trakcie kwarantanny/izolacji domowej pracownikowi nie są należne świadczenia chorobowe.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Co ważne, w myśl art. 4hb ustawy antykryzysowej, za dni nieświadczenia pracy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych stosowne świadczenia chorobowe generalnie przysługują. Niemożność wykonywania przez pracownika pracy w wyniku nałożonej na niego kwarantanny lub izolacji uprawnia go do należności chorobowych na ogólnych zasadach.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik przez część okresu kwarantanny/izolacji domowej pracował (za zgodą pracodawcy), a przez pozostałą część pracy nie świadczył, wówczas trzeba wypłacić mu odpowiednio pensję oraz – co do zasady – należność chorobową.

W tym konkretnym przypadku nie ma uzasadnienia dla stosowania art. 17 ustawy zasiłkowej, w myśl którego ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Oczywiście powyższe wyjaśnienia dotyczą sytuacji, gdy w okresie kwarantanny/izolacji w warunkach domowych pracownik nie przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W praktyce nierzadko zdarza się, że pracownik zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, pracuje zdalnie w okresie nałożonej na niego kwarantanny obejmującej również wolną od pracy sobotę i niedzielę. I tu rodzi się wątpliwość: czy za sobotę i niedzielę zatrudnionemu przysługuje świadczenie chorobowe, biorąc pod uwagę fakt, iż należności chorobowe zasadniczo należne są za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

W ocenie autora, w przedstawionym stanie rzeczy pracownik za dni niepracujące przypadające na weekend nie powinien otrzymać zasiłku ani wynagrodzenia za chorobę.

Słuszność takiej opinii potwierdził ZUS stwierdzając, że:

– jeżeli pracownik poddany obowiązkowej kwarantannie za zgodą pracodawcy realizuje zadania służbowe w trybie pracy zdalnej, otrzymuje z tego tytułu pensję, a więc nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 K.p. ani zasiłek chorobowy;

– w powyższych okolicznościach:

    • nie ma uzasadnienia, by za dni wolne od pracy pracownik otrzymywał świadczenia za chorobę,
    • nie znajduje zastosowania zasada, zgodnie z którą należność chorobowa przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, gdyż pracownik we wszystkie dni obowiązującego go czasu pracy świadczył pracę zdalną, co oznacza, że w okresie kwarantanny nie korzystał ze świadczeń chorobowych;

– w konsekwencji, jeśli pracownik przepracował czas, do którego jest zobowiązany, świadcząc pracę zdalną w okresie kwarantanny, nie należy wypłacać zasiłku ani wynagrodzenia za niedyspozycję zdrowotną za dni wolne od pracy. W takiej sytuacji wypłata świadczenia chorobowego za sobotę i niedzielę spowodowałaby pomniejszenie miesięcznej pensji za pracę.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł