Jak ustalać czas pracy w 2022 r. w dowolnym okresie rozliczeniowym – kalkulator

Wymiar czasu pracy 2022

Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w 2022 r. ma do przepracowania łącznie 251 roboczych dni (2008 godz.). A ile powinien pracować w poszczególnych okresach bieżącego roku?

Odpowiadając na tak podstawione pytanie, trzeba mieć na uwadze, że czas pracy na dany okres rozliczeniowy ustala się w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie przepracuje pełnego okresu rozliczeniowego z powodu nawiązania lub ustania stosunku pracy w jego trakcie, obowiązujący go wymiar czasu pracy należy ustalić indywidualnie – stosownie do skróconego okresu (art. 1516 § 1 Kodeksu pracy).

Do wyznaczania liczby roboczogodzin w 2022 r. w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym, służy przygotowany przez redakcję SerwisKadrowego.pl praktyczny kalkulator, który w szybki sposób wskaże wymiar czasu pracy w dowolnie wskazanym okresie rozliczeniowym z lat 2016 – 2022 dla dowolnego wymiaru etatu (w tym m.in. dla pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników podmiotów leczniczych czyli tzw. pracowników medycznych).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2022 w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

 

Powyższy kalkulator uwzględnia m.in.:

 • zgodne z przepisami zasady ustalania liczby godzin do przepracowania w razie ustania lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego;
 • święta obniżające w 2022 r. wymiar czasu pracy;
 • ustalony zgodnie z art. 130 K.p. nominalny wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach.

 

Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

Jeśli pracownik nie przepracuje pełnego okresu rozliczeniowego bo w jego trakcie stosunek pracy został nawiązany lub rozwiązany, obowiązujący zatrudnionego wymiar czasu pracy ustala się indywidualnie – stosownie do skróconego okresu. Wynika to z art. 1516 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy.

W stanowisku resortu pracy z 27 września 2013 r., znak SPS-023-21241/13, wyjaśniono, że pracodawca ustala wymiar czasu pracy, tj. liczbę godzin do przepracowania, na cały przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy. Jednakże w przypadku gdy w trakcie okresu rozliczeniowego dojdzie do ustania stosunku pracy z pracownikiem, pracodawca powinien zweryfikować liczbę godzin do przepracowania przypadających od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy, tj. ustalić wymiar czasu pracy pracownika, którego stosunek pracy ustaje, w okresie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy. W przypadku gdy liczba godzin przepracowanych przez pracownika będzie niższa niż tak ustalony wymiar czasu pracy (czyli okaże się, że pracownik ma niedopracowane do nominału godziny), pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające z art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Natomiast w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracownik pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129 K.p., to przysługuje mu oprócz normalnego wynagrodzenia prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy.

 

Przykład

Pełnoetatowy pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku po 8 godz.) w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, które przypadają na kwartały roku kalendarzowego. Jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 17 czerwca 2022 r. 

W rozstrzyganym przypadku, w drugim tegorocznym okresie rozliczeniowym, skróconym ze względu na rozwiązanie umowy (obejmującym dni od 1 kwietnia do 17 czerwca), pracownika obowiązywało 424 godziny pracy, zgodnie z wyliczeniem: (40 godz. x 11 tyg. + 8 godz. x 1 dzień wystający z 17  czerwca – 8 godz. x 3 święta przypadające na dzień inny niż niedziela).

 

Święta obniżające w 2022 r. wymiar czasu pracy

W 2022 r. święta obniżające wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela) to:

 • 1 stycznia 2022 r. (sobota) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli,
 • 18 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 3 maja 2022 r. (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 16 czerwca 2022 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 26 grudnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2022 r. jedno święto przypada w sobotę, tj. 1 stycznia. W związku z tym pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 K.p., do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), innego dnia wolnego od pracy za to święto. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada sobotnie święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

 

Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2022 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym niezbędne jest:

 • przemnożenie przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodanie do otrzymanej wartości liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc przykładowo w styczniu 2022 r. pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 31 stycznia);
 • odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

Ustalony w powyższy sposób wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeśli chodzi o absencje nieusprawiedliwione to przyjmuje się, że ich czas nie obniża wymiaru czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym. W wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy zmniejszeniu:

 • ulega liczba przepracowanych przez pracownika godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, ale
 • nie ulega obniżeniu obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w tym okresie.
Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin pracy Liczba dni pracy
Styczeń (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia) 152 19
Luty (40 godz. × 4 tyg.) 160 20
Marzec (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) 184 23
Kwiecień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 18 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy) 160 20
Maj (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 3 maja) 168 21
Czerwiec (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 16 czerwca czyli Boże Ciało) 168 21
Lipiec (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) 168 21
Sierpień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia) 176 22
Wrzesień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) 176 22
Październik (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) 168 21
Listopad (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada) 160 20
Grudzień (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 dzień wolny za święto przypadające na 26 grudnia) 168 21
Łącznie 2008 251

 

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł