Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) + kalkulator

Pakiet Mobilności - Kalkulator wynagrodzeń kierowców

Od 2 lutego 2022 r. – w związku z wejściem w życie tzw. pakietu mobilności – znacząco zmieniły się reguły rozliczania świadczeń przysługujących kierowcom realizującym w transporcie międzynarodowym przejazdy poza Polską. Obecnie w przypadku wspomnianej grupy zawodowej:

 • trzeba na odrębnych zasadach wyznaczać podstawę składek ZUS i podatku;
 • generalnie należy oferować im pensję adekwatną do kraju, w którym wykonują swoją pracę, z tym, że nie dotyczy to wszystkich przejazdów.

Na potrzeby bezbłędnego dokonywania rozliczenia w 2022 r. wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym, przygotowaliśmy praktyczny kalkulator.

Gwarancją zapewnienia tzw. płacy sektorowej czyli odpowiednich warunków płacowych obowiązujących w państwie, po którym porusza się kierowca z Polski:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni
 • objęte są przewozy kabotażowe (czyli przewozy w obrębie danego kraju UE innego niż Polska) oraz przerzuty, tzw. cross-trade (czyli przewozy z jednego zagranicznego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika);
 • nie są objęte tranzyty, czyli przejazdy przez terytorium danego kraju bez załadunku lub rozładunku oraz przejazdy bilateralne (dwustronne) czyli transport międzynarodowy do lub z Polski wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami.

 

Powyższe oznacza, że jeśli polski kierowca przykładowo transportuje towar między dwoma niemieckimi miastami, to za pracę powinien dostać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaka obowiązuje pracownika niemieckiego. Analogicznie rzecz ma się np. w przypadku transportu z Belgii do Francji, za który kierowca powinien otrzymać wynagrodzenie adekwatne do płacy minimalnej we wspomnianych krajach. Jeśli jednak Polak przewozi ładunek dajmy na to z Polski do Hiszpanii i przejeżdża przez Francję oraz Niemcy, jego wynagrodzenie powinno być naliczone zgodnie z polskimi przepisami.

 

Przypomnijmy, że od 2 lutego 2022 r.:

 • zmodyfikowano również definicję podróży służbowej kierowców, wskutek czego, obecnie za taką podróż po zmianach uznawane powinny być tylko zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych. Kierowca wykonujący przewozy międzynarodowe nie jest w delegacji w rozumieniu art. 775 § 1 K.p.
 • obowiązują nowe reguły rozliczania podatkowo – składkowego wynagrodzeń kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.

 

W aktualnym stanie prawnym sporządzając listy płac kierowców realizujących przewozy międzynarodowe stosować należy:

 • zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy PIT, na mocy którego, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą.
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS wskazane w przepisie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, stanowiącym, że w przypadku osób zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

 

Ustalając tzw. „diety wirtualne” na potrzeby obliczeń kwoty należnych składek zusowskich i zaliczek podatkowych kierowców, pracodawcy powinni mieć na uwadze § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z tą regulacją:

 • dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej;
 • w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

 

A zatem jeśli kierowca np. wykonuje przejazd z Polski do Hiszpanii i po drodze przejeżdża przez terytorium Niemiec i Francji, jego pracodawca może do rozliczeń posłużyć się wyłącznie dietami przewidzianymi dla Hiszpanii, lub dietami ustalonymi dla każdego z ww. państw, albo np. tylko dla Hiszpanii i Francji.

Aby nie popełnić błędów przy rozliczaniu w 2022 r. wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym, warto korzystać z naszego sprawdzonego kalkulatora:

Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 
 

Sprawdź także niezawodny kalkulator wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym, uwzględniający zmiany przewidziane od 1 lipca 2022 r.:

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

36-letni pracownik, zatrudniony na stanowisku kierowcy w firmie transportowej z Wrocławia, otrzymał polecenie służbowe wykonania przewozu dwustronnego (bilateralnego ) w dniach od 7 do 22 marca 2022 r. z Polski do Portugalii, z przejazdem przez Niemcy, Francję i Hiszpanię oraz z dodatkowym załadunkiem w tym ostatnim państwie.  

Jego pracodawca na potrzeby rozliczenia ww. przewozu wskazał dwa państwa docelowe: Hiszpanię i Portugalię, z czego na ten pierwszy kraj przypadło 7 dni zagranicznego wyjazdu, a reszta dni (9) na Portugalię.

Uwzględniając fakt, iż:

 • omawiany pracownik zrezygnował z uczestniczenia w PPK, uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu, kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe oraz łącznego wynagrodzenia za marzec w wysokości 9700 zł brutto,
 • do rozliczeń przyjęto średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania marcowego przychodu przez ww. kierowcę na poziomie 4,66 zł (hipotetyczna wartość)

finalne rozliczenie* marcowej listy płac w analizowanych okolicznościach powinno wyglądać jak poniżej:

* wyliczenia dokonane przy użyciu Kalkulatora wynagrodzeń kierowców 2022

Składniki Działanie Kwota
Łączne wynagrodzenie brutto za pracę (w PLN) 9.700,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 9700 zł – [(7 dni pobytu w: Hiszpania × 50 EUR × 4,66 zł (średni kurs NBP)) + (9 dni pobytu w: Portugalia × 49 EUR × 4,66 zł (średni kurs NBP))] 6.013,94 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 6013,94 zł × 9,76% 586,96 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 6013,94 zł × 1,5% 90,21 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 6013,94 zł × 2,45% 147,34 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 586,96 zł + 90,21 zł + 147,34 zł 824,51 zł
Stawka procentowa podatku 17%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej [(8594,18 zł (kwota przychodu 9700 zł po pomniejszeniu o zwolnienie podatkowe z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT wynoszące 1105,82 zł*) × (-7,35%) + 819,08 zł)] ÷ 0,17 1.102,40 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 9700 zł – 824,51 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 1102,4 zł – 1105,82 zł (*kwota zwolnienia z podatku wynikająca z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, wyliczona następująco: (7 dni pobytu w: Hiszpania × 50 EUR × 30% × 4,66 zł (średni kurs NBP)) + (9 dni pobytu w: Portugalia × 49 EUR × 30% × 4,66 zł (średni kurs NBP)) 6.417,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 425,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (6417 zł × 17%) – 425 zł 665,89 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6013,94 zł – 824,51 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 5.189,43 zł
Składka zdrowotna 5189,43 zł × 9% 467,05 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek obliczona według przepisów Polskiego Ładu 665,89 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 666,00 zł
Zaliczka na podatek obliczona według zasad obowiązujących 31.12.2021 r. 832,00 zł***
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych Do odprowadzenia do US jest kwota zaliczki obliczona zgodnie z zasadami z 2022 r., gdyż jest ona niższa od zaliczki ustalonej wedle reguł z 2021 r. 666,00 zł
Kwota netto 9700 zł – 824,51 zł – 467,05 zł – 666 zł 7.742,44 zł

 

*** poniżej naliczenia dotyczące zaliczki podatkowej ustalonej zgodnie z zasadami z 31 grudnia 2021 r. (na potrzeby nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek):

Składniki Działanie Kwota
Łączne wynagrodzenie brutto za pracę (w PLN) 9.700,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 9700 zł – [(7 dni pobytu w: Hiszpania × 50 EUR × 4,66 zł (średni kurs NBP)) + (9 dni pobytu w: Portugalia × 49 EUR × 4,66 zł (średni kurs NBP))] 6.013,94
Składka na ubezpieczenie emerytalne 6013,94 zł × 9,76% 586,96
Składki na ubezpieczenia rentowe 6013,94 zł × 1,5% 90,21
Składka na ubezpieczenie chorobowe 6013,94 zł × 2,45% 147,34
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 586,96 zł + 90,21 zł + 147,34 zł 824,51
Stawka procentowa podatku 17%
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 9700 zł – 824,51 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł – 1105,82 zł (*kwota zwolnienia z podatku wynikająca z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, wyliczona następująco: (7 dni pobytu w: Hiszpania × 50 EUR × 30% × 4,66 zł (średni kurs NBP)) + (9 dni pobytu w: Portugalia × 49 EUR × 30% × 4,66 zł (średni kurs NBP)) 7.520,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 43,76
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (7520 zł × 17%) – 43,76 zł 1.234,64
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6013,94 zł – 824,51 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 5.189,43
Składka zdrowotna 5189,43 zł × 9% 467,05
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 5189,43 zł × 7,75% 402,18
Zaliczka na podatek obliczona według zasad obowiązujących 31.12.2021 r. 1234,64 zł – 402,18 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) 832,00

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

6 Thoughts to “Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) + kalkulator”

 1. Kat

  Jasno przekazane informacje profesjonalnie na temat którego inni boją się poruszać. Dzięki

 2. Katarzyna

  Przykład wyliczenia wg przepisów z Pakietu mobilności dotyczy przewozu bilateralnego. Nieco wcześniej jest napisane, że przewozy bilateralne nie podlegają przepisom Pakietu mobilnego. Gdzieś jest błąd?

 3. nie ma tu żadnego błędu – w tekście jest wyraźnie napisane, że przewozy bilateralne nie są objęte gwarancją zapewnienia tzw. płacy sektorowej czyli odpowiednich warunków płacowych obowiązujących w państwie, po którym porusza się kierowca z Polski. Nie ma więc w tekście stwierdzenia, że „przewozy bilateralne nie podlegają przepisom pakietu mobilnego”. Innymi słowy, przewozy bilateralne również podlegają pod nowe zasady rozliczeń podatkowo-składkowych.

 4. Marcin

  super kalkulator

 5. Ewelina

  Czy przy przewozie np. Polska- Niemcy należy wypłacić kierowcy diety za część przejazdu przez teren Polski czy za tą część przejazdu diety przepadają?

 6. kierowcy wykonującemu międzynarodowy przewóz drogowy za odcinki podróży krajowej nie przysługują diety – znajduje to potwierdzenie chociażby w wyjaśnieniach resortu pracy

Skomentuj artykuł