Badania okresowe po odwołaniu stanu epidemii

Od 16 maja 2022 r., tj. z dniem ogłoszenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027), został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie, w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1028) został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy wspomniany fakt ma wpływ na kwestie związane z badaniami okresowymi z zakresu medycyny pracy.

Otóż nie. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce nie zmieniło sytuacji w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracowników. Większość uregulowań związanych z narażeniem na wirusa Sars-Cov-2, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) obowiązuje zarówno w czasie ogłoszenia stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Dotyczy to m.in.:

  • zawieszenia wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 12a ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5 ww. ustawy),
  • przedłużenia ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 31 m ww. ustawy),
  • przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; wydłużenia terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby bhp (art. 12e ww. ustawy),
  • polecenia wykonywania pracy zdalnej (art. 3 ww. ustawy).

Powyższe przepisy stosuje się w okresie obowiązywania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. Dopiero w przypadku odwołania obu stanów pracodawca powinien podjąć działania określone w wyżej wymienionej ustawie, skutkujące koniecznością wykonania zawieszonych obowiązków w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach przywołanej ustawy.

Zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Przypomnijmy, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Źródło: PIP

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł