Jak od 1 lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie (listy płac) kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) + kalkulator

Kalkulator Pakiet Mobilności od lipca 2022

Od 2 lutego 2022 r. znacząco zmieniły się zasady rozliczania list płac kierowców realizujących przejazdy międzynarodowe. Stało się to za sprawą tzw. pakietu mobilności i znowelizowania ustawy o czasie pracy kierowców, wskutek czego w przypadku wspomnianej grupy zawodowej m.in. trzeba według odrębnych reguł wyznaczać podstawę składek ZUS i podatku.

Dodatkowo, z dniem 1 lipca 2022 r. przewidziano szereg modyfikacji w ramach wycofywania się z Polskiego Ładu, a sprowadzających się np. do likwidacji ulgi dla klasy średniej, obniżenia do 12% stawki podatku obliczanego od dochodu nieprzekraczającego w roku poziomu 120000 zł oraz uchylenia mechanizmu „podwójnego” naliczania należności podatkowej czyli tzw. „rolowania” zaliczek PIT.

Aby maksymalnie uprościć proces rozliczania podatkowo-składkowego po zmianach świadczeń kierowców w transporcie międzynarodowym, redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała praktyczny kalkulator.

Zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Składki ZUS i podatek tak jak u oddelegowanych

W aktualnym stanie prawnym sporządzając listy płac kierowców realizujących przewozy międzynarodowe stosować należy:

 • zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy PIT, na mocy którego, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą.
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS wskazane w przepisie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, stanowiącym, że w przypadku osób zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (wynoszące w 2022 r. 5.922 zł), wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej (czyli 5.922 zł w roku 2022).

Wspomniane przepisy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących za delegacje w „budżetówce” zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Ustalając tzw. „diety wirtualne” na potrzeby obliczeń kwoty należnych składek zusowskich i zaliczek podatkowych kierowców, pracodawcy powinni mieć na uwadze § 13 ust. 2 przywołanego wyżej aktu prawnego, zgodnie z którym:

 • dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej;
 • w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

A zatem jeśli kierowca np. wykonuje przejazd z Polski do Hiszpanii i po drodze przejeżdża przez terytorium Niemiec i Francji, jego pracodawca może do rozliczeń posłużyć się wyłącznie dietami przewidzianymi dla Hiszpanii, lub dietami ustalonymi dla każdego z ww. państw, albo np. tylko dla Hiszpanii i Francji.

Poniżej zestawienie wybranych wysokości diet należnych w „budżetówce” za dobę zagranicznej podróży służbowej: 

Państwo Waluta Kwota diety
Austria EUR 52
Belgia EUR 48
Chorwacja EUR 42
Cypr EUR 43
Czechy EUR 41
Finlandia EUR 48
Francja EUR 50
Gibraltar GBP 35
Grecja EUR 48
Gruzja EUR 43
Hiszpania EUR 50
Litwa EUR 39
Niderlandy EUR 50
Niemcy EUR 49
Norwegia NOK 451
Portugalia EUR 49
Republika Serbii
i Republika Czarnogóry
EUR 40
Singapur USD 56
Słowacja EUR 43
Słowenia EUR 41
Szwajcaria CHF 88
Szwecja SEK 459
Turcja USD 53
Węgry EUR 44
Wielka Brytania GBP 35
Włochy EUR 48

Przypomnijmy, że od 2 lutego 2022 r. zmodyfikowano również definicję podróży służbowej kierowców, wskutek czego, obecnie za taką podróż po zmianach uznawane powinny być tylko zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych. Kierowca wykonujący przewozy międzynarodowe nie jest w delegacji w rozumieniu art. 775 § 1 K.p.

Zmiany od 1 lipca 2022 r.

Lipcowy pakiet zmian „wycofujący” wiele rozwiązań Polskiego Ładu obejmuje przede wszystkim:

 • zredukowanie z 17% do 12% stawki podatku przewidzianej dla dochodów nieprzekraczających w roku pułapu 120.000 zł;
 • zlikwidowanie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • wprowadzenie nowej skali podatkowej;
 • obniżenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek do poziomu 300 zł, co wynika z wyliczenia: 30.000 zł x 12% = 3.600 zł : 12 = 300 zł;
 • uchylenie mechanizmu polegającego na odroczeniu poboru części zaliczki podatkowej;
 • rozszerzenie zerowego PIT (czyli „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin” oraz „ulgi dla seniorów”) na zasiłki macierzyńskie.

Sprawdź niezawodny kalkulator wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym, uwzględniający zmiany przewidziane od 2 lutego i 1 lipca 2022 r.:

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

33-letni pełnoetatowy pracownik, zatrudniony na stanowisku kierowcy w firmie transportowej z Łodzi, otrzymał polecenie służbowe wykonania przewozu dwustronnego (bilateralnego ) w dniach od 4 do 19 lipca 2022 r. z Polski do Portugalii, z przejazdem przez Niemcy, Francję i Hiszpanię oraz z dodatkowym załadunkiem w tym ostatnim państwie.  

Jego pracodawca na potrzeby rozliczenia ww. przewozu wskazał dwa państwa docelowe: Hiszpanię i Portugalię, z czego na ten pierwszy kraj przypadło 7 dni zagranicznego wyjazdu, a reszta dni (9) na Portugalię.

Omawiany pracownik:

 • zrezygnował z uczestniczenia w PPK,
 • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu, kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (300 zł) oraz łącznego wynagrodzenia za lipiec w wysokości 9650 zł brutto.

Zakładając, że na potrzeby niniejszego przykładu do rozliczeń przyjęto średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania lipcowego przychodu przez ww. kierowcę na poziomie 4,6525 zł (hipotetyczna wartość), finalne rozliczenie* lipcowej listy płac w analizowanych okolicznościach powinno wyglądać jak poniżej:

* wyliczenia dokonane przy użyciu Kalkulatora wynagrodzeń kierowców po zmianach od 1 lipca 2022 r.

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota
1 Łączne wynagrodzenie brutto za pracę (w PLN) 9.650,00 zł
2 Wynagrodzenie chorobowe 0,00 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 9650 zł + 0 zł – [(7 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Hiszpania × 50 EUR × 4,6525 zł (średni kurs NBP)) + (9 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Portugalia × 49 EUR × 4,6525 zł (średni kurs NBP))]

Kwota diet wirt., o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, ustalona na podstawie wskazanych danych to: 3680,13 zł

5.969,87 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 5969,87 zł × 9,76% 582,66 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe 5969,87 zł × 1,5% 89,55 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 5969,87 zł × 2,45% 146,26 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 582,66 zł + 89,55 zł + 146,26 zł 818,47 zł
% PIT Stawka procentowa podatku 12%
8 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
9 Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga od 1 lipca 2022 r. nie obowiązuje 0,00 zł
10 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 9650 zł – 818,47 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł – 1104,04 zł (*kwota zwolnienia z podatku wynikająca z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, wyliczona następująco: (7 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Hiszpania × 50 EUR × 30% × 4,6525 zł (średni kurs NBP)) + (9 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Portugalia × 49 EUR × 30% × 4,6525 zł (średni kurs NBP)) 7.477,00 zł
11 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł
12 Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (7477 zł × 12%) – 300 zł 597,24 zł
13 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 5969,87 zł – 818,47 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 5.151,40 zł
14 Składka zdrowotna 5151,4 zł × 9% 463,63 zł
15 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
16 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 597,24 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 597,00 zł
17 Kwota netto 9650 zł – 818,47 zł – 463,63 zł – 597 zł 7.770,90 zł

 

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł