Co z niepobranymi do końca czerwca 2022 r. wskutek mechanizmu „rolowania” zaliczkami PIT

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r.

Od lipca 2022 r. rządzący przewidzieli kolejną rewolucję w rozliczeniach płacowych. Uchyla ona m.in. mechanizm wymuszający na płatnikach wyliczanie w trakcie 2022 r. zaliczek na podatek zarówno według zasad „polskoładowych” jak i reguł obowiązujących 31 grudnia 2021 r. i pobieranie tej należności podatkowej, która jest niższa. W związku z tym pojawia się zasadne pytanie: co zrobić z niepobranymi do końca czerwca 2022 r. zaliczkami PIT w wyniku stosowania wspomnianego mechanizmu „rolowania”?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w art. 28 ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład 2.0 czyli ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten brzmi: „Zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki, o której mowa w art. 53a ust. 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, niepobranej do dnia 30 czerwca 2022 r. w części, w jakiej nie została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy obliczonej zgodnie z art. 53a ust. 2–4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym”.

A zatem, w celu usunięcia pojawiających się wątpliwości, nowe uregulowania zwalniają płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia niepobranej do dnia 30 czerwca 2022 r. tej części zaliczki podatkowej, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie tzw. ujemnej różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej „sprolongowanej” zaliczki. Ostatecznie wszystkie kwoty wynikające z niepobranych przez płatników zaliczek podatkowych zostaną rozliczone przez podatnika w zeznaniu rocznym.

Sprawdź odpowiedzi resortu finansów na inne pytania dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r.:

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r.
Zmiany w kadrach i płacach od 1 lipca i sierpnia 2022 roku

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł