Świadectwo pracy 2023 – jak wypełniać nowy wzór

Najnowsze zmiany przepisów na 2023 roku w kadrach i płacach

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym przede wszystkim przebieg zatrudnienia i zawierającym informacje niezbędne do uzyskania różnego rodzaju świadczeń.

Od 23 maja 2023 r. obowiązuje jego nowy wzór.

Nowy wzór świadectwa pracy

 

23 maja 2023 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 912). Jego cel  to dostosowanie treści świadectwa pracy do modyfikacji w uprawnieniach pracowniczych wprowadzanych nowelizacjami przepisów K.p. Przewiduje ono, że w omawianym dokumencie:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

 • powinna być wykazywana informacja o zwolnieniu od pracy z powodu siły wyżej oraz o urlopie opiekuńczym – odpowiednio w ust. 6 pkt 1 i w ust. 6 pkt 3 świadectwa pracy;
 • powinna być ujmowana informacja o liczbie dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy – w ust. 6 pkt 10 świadectwa pracy;
 • wskutek uchylenia art. 1791p. oraz art. 1821c § 3 K.p., zapis dotyczący urlopu rodzicielskiego w ust. 6 pkt 6 świadectwa pracy powinien brzmieć po zmianie: „6) wykorzystał urlop rodzicielski w wymiarze ………………… w …………… częściach”.

Pracodawcy powinni wystawiać świadectwa pracy według nowego, pomocniczego wzoru (stanowiącego załącznik do rozporządzenia) począwszy od 23 maja 2023 r.

 

Pobierz za darmo nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.

 

Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy wskazuje się – na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy – informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in.:

– okresu lub okresów zatrudnienia;

– wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;

– rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;

– trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;

– okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p.;

– urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;

– okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego;

– wykorzystanego urlopu bezpłatnego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego (i podstawy prawnej ich udzielenia);

– okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 K.p.;

– wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 K.p. oraz zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 K.p.;

– okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;

– okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;

– wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;

– okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

– zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

– należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych.

 

Sposób wypełniania świadectwa pracy

 

Górna część świadectwa pracy

lewym górnym rogu świadectwa wskazuje się nazwę pracodawcy i adres siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy oraz:

 • nr REGON-PKD, który stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny lub
 • nr NIP stanowiący numer identyfikacji podatkowej pracodawcy nadany przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

W prawym górnym rogu zaś wpisuje się datę sporządzania świadectwa pracy i miejscowość.

Ustęp 1 świadectwa pracy – oznaczenie pracodawcy, data urodzenia oraz okresy zatrudnienia

 

Ustęp 2 świadectwa pracy – informacje dotyczące pracy tymczasowej

 

Ustęp 3 świadectwa pracy – rodzaj pracy, stanowiska i funkcje

 

Ustęp 4 świadectwa pracy – tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy

 

Ustęp 5 świadectwa – jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia

W ustępie tym informuje się o fakcie skrócenia okresu wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło ono na podstawie art. 361 K.p. (z podaniem okresu, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający pracownika do odszkodowania).

 

Ustęp 6  świadectwa – w tej części pracodawca powinien ujmować informacje dotyczące następujących kwestii: 

 

– Zwolnienie od pracy z powodu siły wyżej (liczba dni lub godzin w roku, w którym ustał stosunek pracy)

– Urlop wypoczynkowy

– Urlop opiekuńczy (liczba dni w roku, w którym ustał stosunek pracy)

– Urlop bezpłatny

– Informacja o urlopie ojcowskim

– Urlop rodzicielski

– Urlop wychowawczy

– Ochrona stosunku pracy wynikającej z art. 1868 § 1 pkt 2 K.p.

Pracodawca musi wykazać okresy, w których pracownik korzystał z przywileju zapisanego w 1868 § 1 pkt 2 K.p., który stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

– Korzystanie z wolnego od pracy na mocy art. 188 K.p.

– Liczba dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy

– Niezdolność do pracy oraz pobieraniu wynagrodzenia chorobowego

– Odbyta służba wojskowa

– Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

– Dodatkowy urlop lub inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy

W tym miejscu świadectwa pracy wykazaniu podlegają m.in. informacje o:

  • dodatkowym urlopie dla pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługującym na mocy art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wypłaconej na podstawie art. 921 K.p. odprawie emerytalno-rentowej,
  • liczbę dni wolnych udzielonych pracownikowi w związku z wykonywaniem sanitarnego odstrzału zwierząt.

– Okresy nieskładkowe

 

Ustęp 7 świadectwa – należność egzekwowana przez komornika

 

Ustęp 8 świadectwa – informacje uzupełniające

Tu pracodawca zamieszcza informację:

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika:

 1. o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
 2. o uzyskanych kwalifikacjach,
 3. o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

 

 

Kopia świadectwa pracy

 

Obecnie, na wniosek pracownika lub byłego pracownika pracodawca wydaje kopię dokumentów znajdujących się w dokumentacji pracowniczej (w tym świadectwa pracy). Przepisy od 7 września 2019 r. nie posługują się już określeniem odpis. A zatem aktualnie zakłady pracy wydają nie odpis świadectwa pracy a jego kopię.

Kopia to dokument identyczny, oddający nie tylko treść ale także układ graficzny oryginału.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł