Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która przede wszystkim modyfikuje / doprecyzowuje uregulowania dotyczące legalnego pobytu i pracy Ukraińców w Polsce, wprowadziła także zmiany do m.in. do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Skutkiem tego jest to, że do stanu zatrudnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wlicza się osób niebędących osobami niepełnosprawnymi, które przybyły na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, a przebywających na urlopie bezpłatnym udzielonym w związku z ich uczestniczeniem w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Przypomnijmy, że przywołany przepis stanowi, iż pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 

A zatem po zmianie, ze stanu zatrudnienia ogółem istotnego z punktu widzenia ustalania wysokości wpłat na PFRON, wyłączono – proporcjonalnie do przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy –  osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, które przybyły na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, a przebywających na urlopie bezpłatnym udzielonym w związku z ich uczestniczeniem w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy.

 

Jeśli dana osoba spełniająca warunki do wyłączenia jej ze stanu zatrudnienia pracuje u różnych pracodawców, wówczas:

  • łączny wymiar wyłączenia takiej osoby u wszystkich pracodawców nie może przekraczać jednego etatu;
  • w przypadku zatrudnienia tej osoby w wymiarze czasu pracy ogółem przekraczającym pełny etat, podlega ona wyłączeniu ze stanu zatrudnienia w pierwszej kolejności u tego pracodawcy, który wcześniej ją zatrudnił.

 

Miejmy na uwadze, że omawiane rozwiązanie ma zastosowanie:

  • w odniesieniu do wpłat na PFRON za miesiące przypadające w okresie trwania ww. działań wojennych, począwszy od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
  • pod warunkiem wraz z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego złożone zostanie przez zatrudnionego pisemne oświadczenie o celu wnioskowanego urlopu.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł