Zmiana od 29 czerwca 2024 r. w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami w pracy

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Z dniem 29 czerwca 2024 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, mocą art. 1 ustawy z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 878). Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy.

Nowelizacja nadała nowe brzmienie przepisowi art. 222 K.p. zgodnie z którym:
„w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, pracodawca zastępuje te substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

 

Substancje reprotoksyczne to m.in.:

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

– toluen,

– styren,

– etoksyetanol,

– nitrobenzen,

– tlenek węgla,

– bisfenol A,

– estry kwasu ftalowego,

– metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki.

 

Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika pracującego w warunkach narażenia

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, pracodawca jest zobligowany:

1) zastąpić te substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub

2) stosować inne dostępne środki ograniczające stopień narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

 

Obowiązek prowadzenia rejestru prac

Stosownie do noweli, obowiązkiem pracodawcy jest także prowadzenie rejestru:

  • wszystkich rodzajów prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, określonymi w wykazie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw pracy,
  • pracowników zatrudnionych przy wspomnianych pracach.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł