Zmiany w prawie pracy w zakresie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Najnowsze zmiany przepisów na 2023 roku w kadrach i płacach

Z uwagi na obowiązującą od 26 kwietnia 2023 r. zmianę art. 1868a Kodeksu pracy, konieczne było wydanie na podstawie znowelizowanego upoważnienia ustawowego nowego rozporządzenia, które reguluje materię wniosków oraz dołączanych do nich dokumentów dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników, uwzględniając zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Wspomniany akt prawny:

– to rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2023 r. poz. 937), które weszło w życie 18 maja 2023 r.;

– w przeważającej części powiela zapisy znajdujące się w rozporządzeniu z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, uwzględniając jednakże obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r. modyfikacje w obszarze pracowniczych uprawnień rodzicielskich.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Zmiany dotyczą m.in.:

  • wniosku o urlop rodzicielski lub jego części, w którym z uwagi na uchylenie art. 1791 K.p. postanowiono zrezygnować z dookreślenia, że chodzi o urlop rodzicielski udzielany w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego lub albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;
  • rezygnacji (wskutek zmodyfikowania brzmienia art. 1821c K.p.) z wymogu dołączania przez pracownika do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego oświadczenia dotyczącego korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób;
  • pominięcia w przepisach zapisów dotyczących wniosku w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub jego części (w związku z uchyleniem przepisu art. 1791 K.p.).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł