Zmiany kodów tytułów ubezpieczenia od 5 sierpnia 2023 r.

Artykuły z kategorii składki ZUS

Z dniem 5 sierpnia 2023 r. w życie weszły znaczące modyfikacje kodów wykazywanych w zusowskich dokumentach rozliczeniowych. Wynikają one z  rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 1388).

Przywołany akt prawny przewiduje:

– nowe kody tytułu ubezpieczenia dla poniższych ubezpieczonych:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni
 • 09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 

– zmiany w opisach kodów tytułów ubezpieczenia dotyczących poniższych ubezpieczonych:

 • 11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia,
 • 18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • 18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • 22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • 25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Reszta zmian przewidzianych od 5 sierpnia 2023 r. sprowadza się do:

 • dodania do kodów przerwy w opłacaniu składek nowego kodu „131 – urlop opiekuńczy  w rozumieniu art. 1731 K.p.”;
 • dodania nowych kodów w dziale „Rodzaj świadczenia  i przerwy”:
  • 337 – dotyczy zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w celu opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie  z ustawy „Za życiem”,
  • 338 – dotyczy zasiłku macierzyńskiego za okres 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego,
  • 339 – dotyczy wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w celu opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie  z ustawy „Za życiem”,
  • 340 – dotyczy wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego;

Powyższe kody płatnicy składek zobowiązani są stosować w przekazywanych do ZUS w dokumentach za ubezpieczonych począwszy od 5 sierpnia 2023 r.

W przypadku dokumentów ubezpieczonych, które są przekazywane do ZUS za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące w okresach, których te dokumenty dotyczą.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł