Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (zmiany od 19 sierpnia 2023 r. + kalkulator wynagrodzeń)

Kalkulatory dla kadr i płac

W ostatnim czasie ustawodawca zdecydował o bardzo wielu zmianach w przepisach dotyczących kierowców w transporcie międzynarodowym. Dotknęły one również reguł wynagradzania i rozliczania wspomnianej grupy zawodowej. Jakby mało było modyfikacji obowiązujących od 2 lutego i 1 lipca 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r., to dodatkowo pracodawcy muszą wziąć pod uwagę nowości zapisane w ustawie z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523).

Po wejściu w życie przywołanego aktu prawnego, czyli od 19 sierpnia 2023 r., pracodawcy powinni stosować zasadę stanowiącą, iż w przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie powinna wchodzić kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu poza granicami Polski. Przy czym tak ustalona podstawa składkowa nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy. A zatem po zmianach, gdy przychód kierowcy przekroczy w danym miesiącu 2023 r. poziom 6.935 zł, z podstawy wymiaru składek ZUS płatnicy powinni wyłączać kwotę stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień przebywania poza RP, z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej.

 

Ponadto wspomniany akt prawny zawiera regulacje, na mocy których:

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

– w przypadku kierowców „międzynarodowych” uzyskujących miesięczny przychód wyższy niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, oskładkowaniu nie powinny podlegać należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów:

 • noclegu, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,
 • podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,
 • niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę,
 • korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług, oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe;

– jeżeli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą będzie krótszy niż 12 godzin, kwoty / należności, o których mowa wyżej, powinny ulegać zmniejszeniu:

 • do 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin,
 • do 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin;

– wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:

 • pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:
  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 • druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Co ważne, ustawodawca przewidział, że wspomniane nowości nie powinny mieć jednak zastosowania do kierowców:

 • wykonujących przewozy drogowe:
  • rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 3,5 tony,
  • rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 2,5 tony,
  • osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą,
 • prowadzących pojazdy wymienione w art. 29 ustawy o czasie pracy kierowców, w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe ( AETR), sporządzonej w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409).

 

 

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym przewiduje ponadto rozwiązanie zwalniające od podatku:

 • przychody ze stosunku pracy, a także umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych na podstawie tego stosunku lub tej umowy, w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą, przy czym dni pobytu za granicą będzie się ustalało zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, oraz
 • należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę – wskazanych wyżej – kosztów, dla których przewidziano „nowe” zwolnienie z ozusowania.

W odniesieniu do ww. kwot / należności wolnych od podatku obowiązuje również reguła, na mocy której jeśli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą będzie krótszy niż 12 godzin, wówczas powinny one ulegać zmniejszeniu:

 • do 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin,
 • do 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin.

 

Aby nie popełnić błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym według reguł przewidzianych w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, warto korzystać z naszych najnowszych kalkulatorów:

Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń 2023 kierowców – pracowników wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń 2023 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń 2023 kierowców – zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń 2023 kierowców – zleceniobiorców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności + umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł