Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika – kierowcy „międzynarodowego” po zmianach

Listy Płac 2023 r.

W zakresie rozliczania świadczeń należnych kierowcom wykonującym przejazdy międzynarodowe od 19 sierpnia 2023 r. zaszły znaczące zmiany. Przewidują one m.in., że:

  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie powinna wchodzić kwota stanowiąca równowartość 60,00 EUR za każdy dzień pobytu poza granicami Polski;
  • wolna od podatku PIT jest część przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe uzyskiwanych ze stosunku pracy lub umowy zlecenia, za każdy dzień pobytu zagranicą w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro, licząc od pierwszego dnia tego pobytu.

Aby bliżej zaznajomić się ze wspomnianymi modyfikacjami, polecamy prześledzić przygotowany specjalnie dla Was przykład obliczeniowy.

 

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od 19 sierpnia 2023 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń (po zmianach od 19 sierpnia 2023 r.) pracowników – kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator wynagrodzeń pracowników – kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

 

 

Przykład – rozliczanie pracownika – kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe na zasadach obowiązujących od 19 sierpnia 2023 r.

Mieszkaniec Wieliczki jest zatrudniony jako kierowca wykonujący przejazdy międzynarodowe na umowę o pracę. W dniach od 14 do 21 listopada 2023 r. zrealizował on przewóz dwustronny (bilateralny) z Polski do Austrii, z przejazdem przez Czechy.

Omawiany pracownik:

• zrezygnował z uczestniczenia w PPK,
• nie korzysta z „zerowego PIT”,
• ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (300 zł) oraz łącznego wynagrodzenia za listopad w wysokości 8.940 zł brutto.

W analizowanych okolicznościach – przyjmując, że średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu za listopad przez ww. kierowcę (czyli z dnia 29 listopada) wyniósł 4,5340 zł (kurs hipotetyczny) – finalne rozliczenie listopadowej listy płac powinno jak niżej:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie brutto za pracę (w PLN)   8.940,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych

6.935 zł, gdyż: 8940 zł + 0 zł – [(8 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Austria × 60 EUR × 4,534 zł (średni kurs NBP))] < 6935 zł]

Kwota diet wirt., o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, ustalona na podstawie wskazanych danych to: 2176,32 zł

6.935,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 6935 zł × 9,76% 676,86 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 6935 zł × 1,5% 104,03 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 6935 zł × 2,45% 169,91 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 676,86 zł + 104,03 zł + 169,91 zł 950,80 zł
Stawka procentowa podatku   12%
Koszty uzyskania przychodu   300,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 8940 zł – 950,8 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 300 zł – 0 zł – 725,44 zł (*kwota zwolnienia z podatku, wyliczona następująco: (8 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Austria × 20 EUR × 4,534 zł (średni kurs NBP)) 6.964,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (6964 zł × 12%) – 300 zł 535,68 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6935 zł – 950,8 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 5.984,20 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 5984,2 zł × 9% 538,58 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku   0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 535,68 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 536,00 zł
Kwota netto 8940 zł – 950,8 zł – 538,58 zł – 536 zł 6.914,62 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł