Jak w 2023 r. sporządzać listę płac dla oddelegowanego zleceniobiorcy

Listy Płac 2023 r.

Do pracy poza granicami RP mogą być oddelegowywani nie tylko pracownicy, ale również np. zleceniobiorcy. Fakt ich wysłania do realizacji określonych zadań na terytorium obcego kraju, komplikuje proces rozliczania przysługujących im świadczeń. Z tego powodu, przygotowaliśmy przykład, którego zadaniem jest uczynienie tego procesu bardziej zrozumiałym.

Przykład

Mieszkaniec Łodzi (38 lat) zatrudniony jest od 8 miesięcy na umowę zlecenia w spółce z o.o., która w dniach od 6 do 17 listopada 2023 r. tymczasowo oddelegowała go do pracy w Holandii.

Omawiany zleceniobiorca:

Zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!
  • wykonuje prace związane z programowaniem,
  • podlega wszystkim ubezpieczeniom zusowskim (w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu),
  • zrezygnował z uczestniczenia w PPK,
  • ma prawo do:
      • 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
      • łącznego wynagrodzenia za listopad w wysokości 7.990 zł brutto.

W analizowanych okolicznościach (przyjmując założenie, że średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu za 11/2023 r. przez ww. zleceniobiorcę – czyli z dnia 29 listopada – wyniósł 4,5265 zł – kurs hipotetyczny) finalne rozliczenie listopadowej listy płac powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Łączne wynagrodzenie brutto za pracę (w PLN)   7.990,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych

6.935 zł, gdyż: 7990 zł + 0 zł – [(12 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Holandia × 50 EUR × 4,5265 zł (średni kurs NBP))] < 6935 zł]

Kwota diet wirt., o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, ustalona na podstawie wskazanych danych to: 2715,9 zł

6.935,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 6935 zł × 9,76% 676,86 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 6935 zł × 1,5% 104,03 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 6935 zł × 2,45% 169,91 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 676,86 zł + 104,03 zł + 169,91 zł 950,80 zł
Stawka procentowa podatku   12%
Kwota kosztów uzyskania przychodu [7990 zł – 950,8 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 1.407,84 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 7990 zł – 950,8 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 1407,84 zł (koszty uzyskania przychodu) 5.631,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (5631 zł × 12%) – 300 zł 375,72 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6935 zł – 950,8 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 5.984,20 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 5984,2 zł × 9% 538,58 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku   0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 375,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 376,00 zł
Kwota netto 7990 zł – 950,8 zł (skł. społ.) – 538,58 zł (skł. zdrow.) – 376 zł (zaliczka na podatek) 6.124,62 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł