Potrącenia z zasiłków – od 1 marca 2024 r. nowe kwoty wolne od potrąceń (+kalkulator)

kalkulatory potrąceń

W okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego). Przykładowo w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, kwota wolna od zajęć została podniesiona z 1.125,26 zł do poziomu 1.261,64 zł.

Redakcja SerwisKadrowego.pl poleca korzystanie w codziennej pracy z praktycznego kalkulatora wyliczającego kwotę potrąceń z wypłacanych zatrudnionym osobom zasiłków (uwzględniającego ustawowe ograniczenia w postaci kwoty wolnej i maksymalnych pułapów potrąceń).

Począwszy od 2019 r., kwoty wolne od potrąceń w przypadku zasiłków podlegają corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Aby coroczne kwoty wolne były znane wszystkim zainteresowanym, ich wysokość obowiązująca od dnia 1 marca każdego roku będzie ogłaszana przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Nowe kwoty chronione przed egzekucją prowadzoną z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obowiązujące od 1 marca 2024 r., wskazuje komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 133).

Wysokość kwot wolnych od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r. Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.03.2024 r. do 28.02.2025 r.
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 681,97 zł 764,62 zł
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 1 125,26 zł 1 261,64 zł

Należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b i 6-9 ustawy emerytalnej, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane

 

900,22 zł 1009,33 zł

Zauważmy, że od 1 stycznia 2022 r., ze świadczeń określonych w ustawie zasiłkowej nie dokonuje się potrąceń należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Jeśli świadczenie rehabilitacyjne,  zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy wypadkowy przysługuje tylko za część miesiąca, wówczas istniej konieczność wyznaczenia kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do ilości dni, za które zasiłek przysługuje, co sprowadza się do:

  • podzielenia obowiązującej kwoty wolnej od potrąceń przez liczbę 30,
  • pomnożenia otrzymanego wyniku przez ilość dni, za które wypłacany jest zasiłek.

Sprawdź praktyczny kalkulator potrąceń:

Jak obliczyć kwotę potrącenia z zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Jak obliczyć kwotę potrącenia z zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
Kliknij i Sprawdź

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł