Pracownik oddelegowany do pracy za granicą – jak w 2024 r. rozliczać jego listę płac

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Rozliczenie płacowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicę bywa kłopotliwe.  Wymaga wszakże przede wszystkim odpowiedniego zastosowania:

  • zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, na mocy którego, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą (regulacja ta dotyczy osób innych niż kierowcy);
  • wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego.

Przywołany wyżej przepis stanowi, że w przypadku osób zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (wynoszące w 2024 r. 7.824 zł), wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej (czyli 7.824 zł w roku 2024).

 

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!

Kalkulator do rozliczania w 2024 r. list płac pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami Polski

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego
Kliknij i Sprawdź

 

 

Przykład

Zatrudniona (na cały etat) w ramach umowy o pracę na stanowisku programisty 36-letnia mieszkanka Poznania, w dniach od 15 do 31 stycznia 2024 r. została tymczasowo oddelegowana do pracy w Belgii. Omawiana pracownica:

• zrezygnowała z uczestniczenia w PPK,

• ma prawo do:

• podstawowych kosztów uzyskania przychodu i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz

• łącznego wynagrodzenia za styczeń w wysokości 11.950 zł brutto.

W analizowanych okolicznościach finalne rozliczenie styczniowej listy płac (uwzględniając fakt, iż średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu za 1/2024 r. przez ww. pracownicę (czyli z dnia 30 stycznia) wyniósł 4,3634 zł), powinno wyglądać następująco:  

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie łączne brutto za pracę (w PLN)   11.950,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 11950 zł + 0 zł – [(17 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Belgia × 55 EUR × 4,3634 zł (średni kurs NBP))] Kwota diet wirt., o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, ustalona na podstawie wskazanych danych to: 4079,78 zł 7.870,22 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 7870,22 zł × 9,76% 768,13 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 7870,22 zł × 1,5% 118,05 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 7870,22 zł × 2,45% 192,82 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 768,13 zł + 118,05 zł + 192,82 zł 1.079,00 zł
Stawka procentowa podatku   12%
Koszty uzyskania przychodu   250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 11950 zł – 1079 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 1223,93 zł (*kwota zwolnienia z podatku wynikająca z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, wyliczona następująco: (17 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Belgia × 55 EUR × 30% × 4,3634 zł (średni kurs NBP)) 9.397,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (9397 zł × 12%) – 300 zł 827,64 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 7870,22 zł – 1079 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 6.791,22 zł
Składka zdrowotna 6791,22 zł × 9% 611,21 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku   0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 827,64 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 828,00 zł
Kwota netto 11950 zł – 1079 zł – 611,21 zł – 828 zł 9.431,79 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł