Jak na liście płac w 2024 r. obniżać składkę zdrowotną do podatku z uwzględnieniem PPK

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

W 2024 r., tak samo jak w latach ubiegłych, na listach płac trzeba niekiedy dokonywać obniżenia składki zdrowotnej. Od 2022 r. wspomniane obniżenie musi następować do kwoty zaliczki podatkowej wyliczonej zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w dniu 31 grudnia 2021 r., w sytuacji, gdy składka zdrowotna jest wyższa od wspomnianej zaliczki (art. 83 ustawy zdrowotnej).

 

Zgłębiając poruszone zagadnienie należy mieć na uwadze przede wszystkim, że:

  • omawianego obniżenia dokonują wyłącznie płatnicy, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej;
  • w razie nieobliczania przez ww. płatnika zaliczki na podatek od przychodów zwolnionych z opodatkowania zgodnie z przepisami  ustawy PIT, składkę zdrowotną „zeruje się”;
  • obowiązujące od 2022 r. reguły redukowania składki zdrowotnej na mocy art. 83 ustawy zdrowotnej, oznaczają de facto konieczność kalkulowania przez pracodawców dwóch zaliczek PIT: jedną na nowych zasadach (według reguł zmodyfikowanych w 2022 r. i później) oraz drugą – wyliczoną stosownie do regulacji funkcjonujących w stanie prawnym z 2021 r.;
  • w stanie prawnym funkcjonującym w ostatnim dniu roku 2021, nie występowała możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej wynikającej z PIT-2 pomiędzy nawet 3 płatników, a co za tym idzie, modyfikacja w tym zakresie nie powinna być stosowana dla obniżania składki zdrowotnej w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej;
  • składkę zdrowotną zmniejszamy do wysokości zaliczki na podatek dochodowy także przy osobach korzystających z „zerowego PIT” (w tym przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu zwolnionego z podatku w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów będzie wyższa od kwoty zaliczki podatkowej, którą płatnik obliczyłby zgodnie z regułami obowiązującymi w dniu 31 grudnia 2021 r., gdyby przychód zatrudnionego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę należy obniżyć do wysokości tej zaliczki;
  • finalną kwotę zaliczki na podatek dochodowy oblicza się łącznie od przychodów ze stosunku pracy i od wypłaconych przez płatnika zasiłków z ubezpieczeń społecznych, a ewentualne, osobne kalkulowanie zaliczek podatkowych dokonywane powinno być wyłącznie na potrzeby ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości podatku;
  • w sytuacji wypłacania pracownikowi w ramach tego samego miesiąca przykładowo wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowej i/lub zasiłku chorobowego, gdzie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana wyłącznie od płacy zasadniczej, natomiast zaliczka podatkowa od wszystkich ww. składników przychodu, obniżenie składki do wysokości podatku może odnosić się jedynie do przychodu wchodzącego do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – tak wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 18/15), co potwierdzają również interpretacje ZUS.

 

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – obniżanie składki zdrowotnej do podatku

Aby już nigdy nie popełnić błędu przy rozliczaniu listy płac wymagającej pomniejszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do poziomu zaliczki podatkowej, korzystaj ze sprawdzonych przez tysiące użytkowników kalkulatorów:

Jak rozliczać listę płac pracownika w 2024 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika w ujęciu miesięcznym
Jak rozliczać listę płac pracownika w 2024 r.?

Kliknij i Sprawdź

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika w ujęciu rocznym (pobór zaliczki na podatek)
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)

Kliknij i Sprawdź

 

 

 

Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. obniżać składkę zdrowotną do podatku (z uwzględnieniem wpłat na PPK)

Jak w 2024 r. obniżać składkę zdrowotną do podatku (z uwzględnieniem wpłat na PPK)
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Jak w 2024 r. obniżać składkę zdrowotną do podatku (z uwzględnieniem wpłat na PPK)
Jak w 2024 r. obniżać składkę zdrowotną do podatku (z uwzględnieniem wpłat na PPK)
Kliknij i Sprawdź

 

 

Z zamieszczonego poniżej przykładu listy płac dowiesz się jak – zgodnie z przepisami – w 2024 r. obniżać składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki podatkowej, przy uwzględnieniu oprócz pensji także przychodów opodatkowanych, ale zwolnionych z ozusowania (takich jak np. wpłaty na PPK).

 

Przykład

Stałe wynagrodzenie zasadnicze 36-letniej zatrudnionej na 1/5 etatu pracownicy (niekorzystającej z 'zerowgo PIT’, ale będącej uczestniczką PPK) wynosi 1.240 zł brutto. Na jej liście płac pracodawca ponadto musi co miesiąc uwzględniać wpłaty na PPK:
• finansowane przez zakład pracy na poziomie 1,5% (1.240 zł x 1,5% = 18,60 zł),
• pokrywane ze środków zatrudnionego w wysokości 2% (1.240 zł x 2% = 24,80 zł).

Uwzględniając fakt, że:
• wpłaty na PPK obliczone/pobrane w styczniu 2024 r. pracodawca przekazał do wybranej instytucji finansowej 14 lutego 2024 r.
• ww. pracownica ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (150 zł)

w opisanych okolicznościach rozliczenie lutowej listy płac powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę brutto   1.240,00 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 1240 zł × 1,5% 18,60 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 1240 zł 1.240,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1240 zł × 9,76% 121,02 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 1240 zł × 1,5% 18,60 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1240 zł × 2,45% 30,38 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 121,02 zł + 18,6 zł + 30,38 zł 170,00 zł
Stawka procentowa podatku   12%
Koszty uzyskania przychodu   250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1240 zł + 18,6 zł – 170 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 839,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (839 zł × 12%) – 150 zł 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1240 zł – 170 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.070,00 zł
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1240 zł – 250 zł (KUP) – [(1240 zł) × 9,76% + (1240 zł) × 1,5% + (1240 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 820 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 95,64 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych   0,00 zł
Kwota netto 1240 zł – 170 zł – 95,64 zł – 0 zł 974,36 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 1240 zł × 2% 24,80 zł
Kwota potrąceń   0,00 zł
Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod.   0,00 zł
Kwota do wypłaty 974,36 zł – 24,8 zł – 0 zł + 0 zł 949,56 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł