Potrącenie dobrowolne przy zbiegu w 2024 r. z egzekucją alimentów (+kalkulator)

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Prawo nie wyklucza dokonywania ze świadczeń pracownika w jednym miesiąca potrącenia więcej niż jednej należności. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że przepisy ustanawiają ich hierarchię, a ponadto różnicują wysokość kwoty wolnej od potrąceń, w zależności głównie od rodzaju potrącanych należności. 

 

Najpierw alimenty, później potrącenia dobrowolne

W sytuacji, gdy zachodzi zbieg potrącenia dobrowolnego (za zgodą pracownika) z egzekucją należności alimentacyjnej, wówczas:

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!
  • w pierwszej kolejności potrąca się sumy na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych w granicach trzech piątych wynagrodzenia (bez stosowania kwoty wolnej od potrąceń),
  • dopiero po potrąceniu należności alimentacyjnej można dokonać potrącenia dobrowolnego, pamiętając o konieczności zachowania kwoty wolnej od potrąceń ustalonej na bazie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dokonywanie potrąceń dobrowolnych jest możliwe, jeżeli pozwala na to kwota płacy pozostała po zrealizowaniu zajęcia komorniczego (czyli o ile zostanie zachowana kwota wolna od potrąceń właściwa dla potrąceń dobrowolnych). Górna granica potrąceń dobrowolnych nie została wszakże określona przez ustawodawcę, ale w ich przypadku obowiązuje „bezpiecznik” w postaci konieczności pozostawienia pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń.

 

Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. dokonywać potrącenia dobrowolnego przy zbiegu z egzekucją należności alimentacyjnej

Jak w 2024 r. dokonywać potrącenia dobrowolnego przy zbiegu z egzekucją należności alimentacyjnej
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Jak w 2024 r. dokonywać potrącenia dobrowolnego przy zbiegu z egzekucją należności alimentacyjnej
Jak w 2024 r. dokonywać potrącenia dobrowolnego przy zbiegu z egzekucją należności alimentacyjnej
Kliknij i Sprawdź

 

 

Sprawdź praktyczne kalkulatory:

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak w 2024 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
Kliknij i Sprawdź

Jak w 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów (przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej)
🧮 Kalkulator Online – Jak w 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów (przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej)
Jak w 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów (przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej)
Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak w 2024 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
Kliknij i Sprawdź

 

 

 

Przykład

Pełnoetatowy 36-letni pracownik nieobjęty PPK (i niekorzystający z zerowego PIT), otrzymuje co miesiąc stałą pensję, której wysokość to 5.650 zł brutto. Jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe w wysokości 300 zł.

W maju 2024 r. komornik zajął jego pensję tytułem alimentów, nakazując dokonywanie z tego tytułu comiesięcznego potrącenia w wysokości 1.450 zł. Dodatkowo od lipca 2024 r. zatrudniony wyraził zgodę za potrącanie z jego poborów kwotę składki na grupowe ubezpieczenie na życie w wysokości 100 zł.

W opisanym przypadku, kwota łącznego potrącenia z wynagrodzenia za lipiec powinna zostać skalkulowana następująco:

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota 
1 Wynagrodzenie za pracę + inne składniki płacy pracowniczej brutto   5.650,00 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 5650 zł 5.650,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 5650 zł × 9,76% 551,44 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe  5650 zł × 1,5% 84,75 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe  5650 zł × 2,45% 138,43 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne  551,44 zł + 84,75 zł + 138,43 zł 774,62 zł
% PIT Stawka procentowa podatku   12%
8 Koszty uzyskania przychodu   250,00 zł
9 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 5650 zł – 774,62 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 4.625,00 zł
10 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   300,00 zł
11 Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (4625 zł × 12%) – 300 zł 255,00 zł
12 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  5650 zł – 774,62 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 4.875,38 zł
13 Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 4875,38 zł × 9% 438,78 zł
14 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku   0,00 zł
15 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 255 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 255,00 zł
16 Kwota netto (przed pomniejszeniem o wpłatę na PPK) 5650 zł – 774,62 zł – 438,78 zł – 255 zł 4.181,60 zł
17 Wpłata do PPK finansowana przez pracownika   0,00 zł
18 Kwota netto pomniejszona o wpłatę na PPK fin. przez pracownika

4181,6 zł – 0 zł – 0 zł + 0 zł 4.181,60 zł
       

Wyliczenia kwoty potrącenia:

  Finalna kwota wolna od potrąceń (dotycząca potrącenia niealimentacyjnego) ustalona na podstawie podanych wyżej informacji

Dokładne wyliczenie kwoty wolnej znajduje się w tabeli poniżej

2.609,22 zł
  Maksymalna (dopuszczona przepisami) kwota łącznego potrącenia alimentacyjnego (60% kwoty wyn. netto) 4181,6 zł (netto) x 3/5 = 2508,96 zł 2.508,96 zł
  Maksymalna kwota potrącenia dobrowolnego [4181,6 zł (netto) – 1500 zł (alimenty) – 2609,22 zł (kwota wolna od potrąceń)] = 72,38 zł (wyższego potrącenia nie da się zrealizować, gdyż naruszyłoby to kwotę wolną) 72,38 zł
 

Maksymalna kwota potrącenia dobrowolnego

* maksymalnie z pensji w opisanym przypadku pracodawca na poczet składki na „grupówkę” może potrącić 124,17 zł (pozostałą kwotę 27,62 zł czyli różnicę między 100 zł a 72,38 zł pracownik może wpłacić np. do kasy firmowej, albo przelać na konto pracodawcy)

[4181,6 zł (netto) – 1500 zł (alimenty) – 2609,22 zł (kwota wolna od potrąceń)] = 72,38 zł (wyższego potrącenia nie da się zrealizować, gdyż naruszyłoby to kwotę wolną) 72,38 zł
  Łączna kwota możliwa do potrącenia, która nie przekracza maksymalnych progów potrącenia ani nie narusza kwoty wolnej od potrąceń 1500 zł (alimenty) + 72,38 zł (potrącenie dobrowolne) 1.572,38 zł
       

Poniżej wyliczenie finalnej kwoty wolnej od potrąceń:

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota 
1 Minimalne wyn. brutto ustalone proporcjonalnie do wymiaru etatu 4300 zł (płaca minimalna brutto) x 1/1 = 4300 zł (brutto) 4.300,00 zł
2 Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania   0,00 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 4300 zł 4.300,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 4300 zł × 9,76% 419,68 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe  4300 zł × 1,5% 64,50 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe  4300 zł × 2,45% 105,35 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne  419,68 zł + 64,5 zł + 105,35 zł 589,53 zł
% PIT Stawka procentowa podatku   12%
8 Koszty uzyskania przychodu   250,00 zł
10 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4300 zł – 589,53 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.460,00 zł
11 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   300,00 zł
12 Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (3460 zł × 12%) – 300 zł 115,20 zł
13 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  4300 zł – 589,53 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.710,47 zł
14 Składka zdrowotna 3710,47 zł × 9% 333,94 zł
15 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku   0,00 zł
16 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 115,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 115,00 zł
17 Kwota netto 4300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 115 zł 3.261,53 zł
18 Wpłata do PPK finansowana przez pracownika   0,00 zł
19 Kwota wolna od potrąceń (3261,53 zł – 0 zł) x 80% 2.609,22 zł

 

 

 

 

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł